آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 26,066 48,163,259,196 Rls. 1,620,993 $
2 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 14,549 31,531,752,717 Rls. 1,095,427 $
3 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 8,245 27,372,394,777 Rls. 911,820 $
4 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 39,297 27,363,265,842 Rls. 917,711 $
5 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 26,575 24,549,961,213 Rls. 838,082 $
6 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 31,807 19,421,797,834 Rls. 682,186 $
7 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,040 19,222,985,972 Rls. 664,925 $
8 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 35,336 18,778,587,323 Rls. 627,070 $
9 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 5,400 17,702,517,291 Rls. 598,807 $
10 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,759 16,386,079,474 Rls. 572,960 $
11 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 18,951 15,099,509,593 Rls. 508,135 $
12 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 218 14,553,319,119 Rls. 497,163 $
13 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 25,180 13,254,033,015 Rls. 445,626 $
14 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,335 12,710,406,679 Rls. 438,472 $
15 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 23,532 12,357,947,578 Rls. 415,671 $
16 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,397 12,177,355,866 Rls. 413,054 $
17 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 6,308 10,605,963,010 Rls. 355,009 $
18 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 421 9,730,918,641 Rls. 338,266 $
19 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 625 9,622,201,444 Rls. 329,426 $
20 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 4,905 8,708,568,506 Rls. 305,300 $
21 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 11,117 7,718,360,477 Rls. 259,685 $
22 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 105,840 7,714,253,426 Rls. 263,643 $
23 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,952 7,691,702,718 Rls. 265,017 $
24 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 496 7,153,811,621 Rls. 239,314 $
25 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 5,736 6,894,893,195 Rls. 240,655 $
26 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 1,873 6,877,587,256 Rls. 230,102 $
27 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 8,720 6,862,692,162 Rls. 231,932 $
28 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 847 6,851,478,416 Rls. 234,682 $
29 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 3,042 6,726,691,548 Rls. 227,353 $
30 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 109,120 6,532,100,576 Rls. 222,043 $
31 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 26,679 6,463,697,400 Rls. 214,016 $
32 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 4,687 6,135,660,835 Rls. 214,881 $
33 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84133010 پمپ ا نژکتور 286 5,937,041,256 Rls. 203,704 $
34 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 7,007 5,865,615,358 Rls. 195,603 $
35 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,063 5,641,780,078 Rls. 192,758 $
36 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 776 5,631,814,778 Rls. 187,897 $
37 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,064 5,465,814,686 Rls. 187,812 $
38 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 402 5,360,339,623 Rls. 184,790 $
39 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,046 5,341,938,257 Rls. 182,686 $
40 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 2,827 5,285,672,406 Rls. 187,768 $
41 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 650 5,024,720,217 Rls. 176,351 $
42 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,948 4,438,558,380 Rls. 149,146 $
43 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 4,442 4,039,051,549 Rls. 140,722 $
44 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 353 3,845,485,067 Rls. 131,932 $
45 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 1,272 3,746,464,014 Rls. 130,440 $
46 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 281 3,712,807,155 Rls. 123,821 $
47 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 239 3,674,366,663 Rls. 123,423 $
48 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 985 3,627,151,359 Rls. 122,099 $
49 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,992 3,504,809,444 Rls. 116,964 $
50 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 269 3,276,306,152 Rls. 113,823 $
51 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 2,017 3,086,178,295 Rls. 103,935 $
52 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 325 2,834,184,484 Rls. 97,289 $
53 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 254 2,733,304,402 Rls. 92,795 $
54 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 76 2,572,547,503 Rls. 86,928 $
55 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 3 2,534,575,017 Rls. 85,536 $
56 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 41,520 2,165,969,460 Rls. 71,910 $
57 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 244 2,155,773,319 Rls. 72,021 $
58 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 34,560 2,086,420,378 Rls. 69,093 $
59 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85115000 ژنرا تورها ,که درجاي ديگر مذکورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 12 2,000,992,786 Rls. 66,798 $
60 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 1,253 1,924,800,371 Rls. 65,199 $
61 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 100 1,797,582,954 Rls. 60,796 $
62 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 25 1,671,901,510 Rls. 56,554 $
63 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 299 1,670,120,447 Rls. 57,704 $
64 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 1,661,251,807 Rls. 56,582 $
65 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 125 1,587,983,049 Rls. 53,005 $
66 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 591 1,532,146,005 Rls. 51,368 $
67 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 86 1,452,468,977 Rls. 48,236 $
68 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90261010 فلومتر 119 1,408,881,775 Rls. 48,788 $
69 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,511 1,392,191,686 Rls. 46,531 $
70 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 41 1,379,734,866 Rls. 45,674 $
71 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 743 1,332,782,598 Rls. 46,348 $
72 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 276 1,322,498,093 Rls. 45,636 $
73 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84871090 پروانه كشتي يا قايق با قطر بيشتر از 40 سانتي متر 304 1,312,135,791 Rls. 44,352 $
74 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 37 1,308,143,800 Rls. 46,014 $
75 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 306 1,305,767,967 Rls. 43,590 $
76 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 5,841 1,303,558,504 Rls. 45,735 $
77 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 182 1,278,691,722 Rls. 42,875 $
78 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 37 1,253,052,900 Rls. 42,447 $
79 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 52 1,247,570,923 Rls. 41,453 $
80 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85452000 جاروبک هاي زغالي 93 1,227,255,688 Rls. 42,040 $
81 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,177 1,223,639,787 Rls. 41,544 $
82 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 45 1,165,780,080 Rls. 38,881 $
83 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 11 1,008,729,090 Rls. 35,010 $
84 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 1,050 986,850,975 Rls. 32,939 $
85 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 66 973,119,991 Rls. 33,207 $
86 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,007 963,274,950 Rls. 31,918 $
87 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 74 951,573,345 Rls. 32,122 $
88 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 471 942,115,627 Rls. 32,220 $
89 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 181 921,397,768 Rls. 30,530 $
90 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 147 879,540,009 Rls. 29,658 $
91 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 34 831,188,125 Rls. 29,365 $
92 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 49 824,671,965 Rls. 28,102 $
93 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 700 817,616,729 Rls. 27,072 $
94 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 334 797,327,734 Rls. 26,815 $
95 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 593 794,998,397 Rls. 26,733 $
96 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 618 767,513,140 Rls. 26,207 $
97 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 165 729,892,542 Rls. 24,574 $
98 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85030010 ا نوا ع کلکتور 136 724,776,133 Rls. 25,546 $
99 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 840 713,663,028 Rls. 23,630 $
100 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 185 687,335,865 Rls. 22,911 $
مجموع کل
606,600,963,519 ريال
مجموع کل
20,647,376 دلار