آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 15 677,132,773 Rls. 23,823 $
102 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 356 670,577,207 Rls. 22,387 $
103 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 351 649,165,882 Rls. 22,390 $
104 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 236 634,803,400 Rls. 21,473 $
105 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 192 625,335,503 Rls. 20,801 $
106 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 616 607,602,294 Rls. 20,123 $
107 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 10 586,551,884 Rls. 20,632 $
108 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 95 581,584,824 Rls. 19,323 $
109 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 127 566,762,400 Rls. 18,760 $
110 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 450 524,515,506 Rls. 18,449 $
111 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 30 473,484,244 Rls. 16,655 $
112 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 18 443,787,102 Rls. 14,704 $
113 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 50 424,769,551 Rls. 14,286 $
114 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 35 424,769,019 Rls. 14,658 $
115 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,132 416,545,671 Rls. 13,905 $
116 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 388 415,707,644 Rls. 13,940 $
117 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 148 399,712,903 Rls. 14,060 $
118 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 1,194 381,328,632 Rls. 12,626 $
119 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 770 370,195,920 Rls. 12,448 $
120 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 6 343,412,846 Rls. 11,795 $
121 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9 337,785,674 Rls. 11,837 $
122 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,092 334,318,248 Rls. 11,876 $
123 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,110 325,019,900 Rls. 11,274 $
124 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7 315,997,029 Rls. 11,164 $
125 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 357 308,910,102 Rls. 10,262 $
126 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 286,954,841 Rls. 9,649 $
127 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 16 283,450,023 Rls. 9,728 $
128 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1 281,724,000 Rls. 9,325 $
129 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 9 261,439,872 Rls. 8,654 $
130 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 24 255,009,936 Rls. 8,441 $
131 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 262 247,702,874 Rls. 8,355 $
132 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 337 241,930,135 Rls. 8,033 $
133 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 54 241,123,560 Rls. 8,118 $
134 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 83 237,362,211 Rls. 8,034 $
135 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 20 237,157,539 Rls. 8,056 $
136 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 18 230,590,313 Rls. 8,147 $
137 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90330020 ساير ترموكوبلکها 50 228,560,894 Rls. 7,654 $
138 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 180 219,581,891 Rls. 7,459 $
139 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 82 216,763,731 Rls. 7,334 $
140 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 0 207,999,390 Rls. 6,892 $
141 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 15 202,009,866 Rls. 6,938 $
142 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1 200,645,895 Rls. 6,699 $
143 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 7 199,374,638 Rls. 6,969 $
144 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 19 195,406,559 Rls. 6,589 $
145 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 25 182,088,986 Rls. 6,316 $
146 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 6 181,777,685 Rls. 6,112 $
147 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 11 175,480,740 Rls. 6,173 $
148 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 32 162,357,378 Rls. 5,554 $
149 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 2 146,427,151 Rls. 4,889 $
150 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 77 140,916,469 Rls. 4,704 $
151 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 34 136,035,026 Rls. 4,522 $
152 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 36 132,710,752 Rls. 4,673 $
153 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4 129,301,876 Rls. 4,539 $
154 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 21 126,834,804 Rls. 4,212 $
155 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 185 124,389,733 Rls. 4,183 $
156 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 115 123,286,801 Rls. 4,276 $
157 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 8 113,508,238 Rls. 3,817 $
158 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 520 109,901,880 Rls. 3,642 $
159 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 26 107,853,143 Rls. 3,609 $
160 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,228 99,648,041 Rls. 3,509 $
161 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 8 98,901,696 Rls. 3,274 $
162 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 112 91,424,376 Rls. 3,038 $
163 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85111000 شمع هاي جرقه زن 2 86,677,832 Rls. 2,944 $
164 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 51 81,101,908 Rls. 2,727 $
165 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 4 76,390,640 Rls. 2,537 $
166 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 4 73,317,748 Rls. 2,448 $
167 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1 72,690,975 Rls. 2,496 $
168 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 8 69,951,795 Rls. 2,485 $
169 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 291 68,111,051 Rls. 2,350 $
170 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 145 68,070,955 Rls. 2,297 $
171 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2 65,026,656 Rls. 2,155 $
172 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 91069090 سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر 8 64,033,161 Rls. 2,163 $
173 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 4 62,657,390 Rls. 2,092 $
174 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 230 62,155,310 Rls. 2,102 $
175 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 6 58,834,562 Rls. 1,999 $
176 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 10 56,895,920 Rls. 1,898 $
177 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1 56,089,698 Rls. 1,982 $
178 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 4 53,472,038 Rls. 1,892 $
179 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 4 51,847,521 Rls. 1,824 $
180 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 46,977,002 Rls. 1,660 $
181 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 140 46,723,413 Rls. 1,552 $
182 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7 44,219,586 Rls. 1,487 $
183 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 17 43,488,105 Rls. 1,530 $
184 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 2 43,102,040 Rls. 1,516 $
185 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 35 42,279,703 Rls. 1,412 $
186 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 30 42,257,203 Rls. 1,466 $
187 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 42,241,118 Rls. 1,404 $
188 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 2 39,984,968 Rls. 1,409 $
189 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6 39,580,363 Rls. 1,331 $
190 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 2 39,465,360 Rls. 1,308 $
191 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 43 36,431,373 Rls. 1,249 $
192 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 12 31,735,216 Rls. 1,100 $
193 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1 29,233,008 Rls. 968 $
194 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85113090 کويل هاي روشن کردن 5 26,207,896 Rls. 869 $
195 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 9 21,363,534 Rls. 716 $
196 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 4 17,681,043 Rls. 625 $
197 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3 17,438,485 Rls. 579 $
198 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 3 17,086,072 Rls. 570 $
199 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90321000 ترموستات 5 16,813,180 Rls. 593 $
200 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 2 16,476,560 Rls. 578 $
مجموع کل
20,525,519,488 ريال
مجموع کل
698,074 دلار