آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,356,208 151,961,522,271 Rls. 5,231,733 $
2 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 35,977 101,889,761,824 Rls. 3,401,971 $
3 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 109,699 28,932,045,312 Rls. 965,673 $
4 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 282,614 22,889,233,327 Rls. 793,008 $
5 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 110,880 16,582,548,226 Rls. 550,988 $
6 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 59,520 15,684,719,162 Rls. 533,721 $
7 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 85,720 14,889,464,538 Rls. 500,071 $
8 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 3,418 6,657,470,618 Rls. 221,090 $
9 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 5,552 4,915,903,380 Rls. 163,989 $
10 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 824 4,748,231,450 Rls. 157,686 $
11 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 35,000 4,406,021,568 Rls. 148,301 $
12 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 14,860 3,836,056,931 Rls. 127,089 $
13 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 11,626 3,181,454,454 Rls. 107,616 $
14 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 10,020 3,107,725,057 Rls. 105,122 $
15 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 6,656 2,671,248,973 Rls. 88,710 $
16 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 49,721 1,937,683,203 Rls. 65,881 $
17 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 5,972 1,383,244,365 Rls. 45,931 $
18 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 6,300 850,536,960 Rls. 28,183 $
19 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,720 718,000,000 Rls. 25,367 $
20 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 27030010 پيت ماس 100,300 701,137,878 Rls. 23,315 $
21 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 25,000 693,820,234 Rls. 23,212 $
22 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 27101940 روغن پايه معدني 8,008 618,268,697 Rls. 20,483 $
23 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 4,225 533,529,780 Rls. 18,117 $
24 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 480 523,090,860 Rls. 17,450 $
25 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 10,920 361,403,542 Rls. 12,223 $
26 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,467 343,055,971 Rls. 11,562 $
27 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 2,187 222,076,856 Rls. 7,584 $
28 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 909 165,653,430 Rls. 5,526 $
29 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 270 82,047,801 Rls. 2,781 $
30 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 258 82,014,034 Rls. 2,780 $
31 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29181520 سديم سيترات بدون آب گريد دارويي 278 81,981,566 Rls. 2,779 $
32 12 1394 شهيدرجايي ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 464 24,448,920 Rls. 829 $
مجموع کل
395,675,401,187 ريال
مجموع کل
13,410,772 دلار