آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 12,375 738,537,118 Rls. 24,659 $
102 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 7,920 724,155,944 Rls. 24,174 $
103 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 23,000 678,211,689 Rls. 22,470 $
104 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 4,151 623,688,120 Rls. 20,680 $
105 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 618,690,000 Rls. 20,500 $
106 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,200 608,509,948 Rls. 21,405 $
107 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 52,000 606,398,832 Rls. 20,246 $
108 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 9,800 595,700,000 Rls. 21,162 $
109 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 45,039 591,017,745 Rls. 19,580 $
110 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 20,520 553,008,035 Rls. 18,321 $
111 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 20,160 511,587,480 Rls. 17,881 $
112 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,810 505,601,293 Rls. 16,798 $
113 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,917 500,083,401 Rls. 16,569 $
114 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 50,000 491,051,000 Rls. 17,378 $
115 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 35,573 489,557,168 Rls. 16,581 $
116 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 5,000 443,726,800 Rls. 15,677 $
117 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,827 434,558,632 Rls. 14,506 $
118 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 6,000 406,759,600 Rls. 13,501 $
119 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,400 392,201,741 Rls. 13,062 $
120 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,771 368,730,000 Rls. 13,027 $
121 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 15151100 روغن خام تخم کتان 23,560 316,257,320 Rls. 10,818 $
122 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 34,108 251,616,774 Rls. 8,418 $
123 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 630 248,975,026 Rls. 8,905 $
124 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 275 153,488,090 Rls. 5,124 $
125 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 1,022 142,463,840 Rls. 5,170 $
126 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 386 130,947,570 Rls. 4,616 $
127 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 325 119,100,740 Rls. 4,198 $
128 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 27101950 روغن صنعتي 2,686 113,408,016 Rls. 3,756 $
129 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 800 79,494,800 Rls. 2,824 $
130 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 218 72,244,700 Rls. 2,412 $
131 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 27101920 گريس 1,260 64,457,549 Rls. 2,135 $
132 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 765 45,543,297 Rls. 1,509 $
133 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34039910 روانکكننده سيليكوني 826 31,346,934 Rls. 1,038 $
134 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 155 23,197,115 Rls. 785 $
135 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 133 10,146,514 Rls. 339 $
مجموع کل
12,684,462,831 ريال
مجموع کل
430,221 دلار