آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 2,262,810 76,159,622,908 Rls. 2,585,835 $
2 12 1394 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 1,154,686 72,288,345,202 Rls. 2,437,022 $
3 12 1394 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 694,400 22,208,630,542 Rls. 745,886 $
4 12 1394 ساوه تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 199,680 6,609,727,158 Rls. 236,687 $
5 12 1394 ساوه تايلند 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 94,500 2,250,637,396 Rls. 76,117 $
6 12 1394 ساوه تايلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 32,000 966,464,000 Rls. 32,000 $
7 12 1394 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,000 652,363,200 Rls. 21,600 $
مجموع کل
181,135,790,406 ريال
مجموع کل
6,135,147 دلار