آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 219,388 12,835,782,662 Rls. 429,924 $
2 12 1394 سيرجان تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 135,585 5,997,589,657 Rls. 198,701 $
3 12 1394 سيرجان تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 51,088 3,766,155,109 Rls. 124,786 $
4 12 1394 سيرجان تايوان 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 15,240 3,665,794,008 Rls. 122,323 $
5 12 1394 سيرجان تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 20,074 2,407,862,475 Rls. 83,173 $
6 12 1394 سيرجان تايوان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 21,000 2,012,955,310 Rls. 69,386 $
7 12 1394 سيرجان تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 29,546 1,703,199,993 Rls. 57,028 $
8 12 1394 سيرجان تايوان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 41,400 1,471,081,907 Rls. 52,061 $
9 12 1394 سيرجان تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 12,514 1,068,295,894 Rls. 35,396 $
10 12 1394 سيرجان تايوان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 14,512 1,067,337,989 Rls. 35,530 $
11 12 1394 سيرجان تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,044 1,043,404,503 Rls. 34,665 $
12 12 1394 سيرجان تايوان 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 15,153 881,087,277 Rls. 29,490 $
13 12 1394 سيرجان تايوان 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 12,000 801,827,932 Rls. 26,986 $
14 12 1394 سيرجان تايوان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 24,660 800,764,874 Rls. 27,146 $
15 12 1394 سيرجان تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 97 386,682,933 Rls. 12,910 $
16 12 1394 سيرجان تايوان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 3,808 271,134,430 Rls. 9,366 $
17 12 1394 سيرجان تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,499 164,068,950 Rls. 5,603 $
18 12 1394 سيرجان تايوان 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 2,702 149,495,265 Rls. 5,137 $
19 12 1394 سيرجان تايوان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 2,016 116,486,064 Rls. 3,942 $
20 12 1394 سيرجان تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,769 104,442,462 Rls. 3,541 $
21 12 1394 سيرجان تايوان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,455 89,625,273 Rls. 2,992 $
22 12 1394 سيرجان تايوان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 1,094 84,417,690 Rls. 2,916 $
23 12 1394 سيرجان تايوان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 270 78,728,801 Rls. 2,719 $
24 12 1394 سيرجان تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 72 71,936,104 Rls. 2,485 $
25 12 1394 سيرجان تايوان 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 780 68,438,300 Rls. 2,364 $
26 12 1394 سيرجان تايوان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 646 30,022,891 Rls. 1,025 $
27 12 1394 سيرجان تايوان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 398 20,357,909 Rls. 692 $
28 12 1394 سيرجان تايوان 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 421 18,788,134 Rls. 640 $
29 12 1394 سيرجان تايوان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 35 18,111,844 Rls. 626 $
30 12 1394 سيرجان تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 189 6,975,282 Rls. 241 $
31 12 1394 سيرجان تايوان 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 50 2,259,695 Rls. 78 $
مجموع کل
41,205,111,617 ريال
مجموع کل
1,383,872 دلار