آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 4,219,679 207,453,158,136 Rls. 7,092,871 $
2 12 1394 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 376,187 26,201,099,430 Rls. 930,767 $
3 12 1394 اراك ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 166,187 18,631,375,657 Rls. 625,053 $
4 12 1394 اراك ترکيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 14,990 15,832,772,303 Rls. 528,552 $
5 12 1394 اراك ترکيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 154,260 12,226,211,868 Rls. 416,726 $
6 12 1394 اراك ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,605 10,521,382,981 Rls. 359,315 $
7 12 1394 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 16,831 7,353,114,287 Rls. 247,055 $
8 12 1394 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 63,501 6,907,997,311 Rls. 244,362 $
9 12 1394 اراك ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 51,011 6,751,852,951 Rls. 229,178 $
10 12 1394 اراك ترکيه 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 15,385 6,435,299,281 Rls. 215,415 $
11 12 1394 اراك ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 71,745 5,360,422,293 Rls. 183,062 $
12 12 1394 اراك ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 12,430 5,225,374,868 Rls. 176,984 $
13 12 1394 اراك ترکيه 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 124,800 4,606,265,465 Rls. 159,555 $
14 12 1394 اراك ترکيه 38123010 آنتي ا کسيدا نها 34,600 4,103,688,162 Rls. 136,995 $
15 12 1394 اراك ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 110,050 3,940,965,360 Rls. 130,907 $
16 12 1394 اراك ترکيه 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 20,409 3,679,959,392 Rls. 123,240 $
17 12 1394 اراك ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 38,700 3,058,066,522 Rls. 102,660 $
18 12 1394 اراك ترکيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 84,040 2,660,663,358 Rls. 89,538 $
19 12 1394 اراك ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 79,920 2,281,577,716 Rls. 76,795 $
20 12 1394 اراك ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 34,400 2,074,711,224 Rls. 69,238 $
21 12 1394 اراك ترکيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 5,200 1,938,083,769 Rls. 64,698 $
22 12 1394 اراك ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 5,000 1,915,439,130 Rls. 63,459 $
23 12 1394 اراك ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,040 1,705,711,237 Rls. 57,412 $
24 12 1394 اراك ترکيه 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 16,624 1,420,879,149 Rls. 47,434 $
25 12 1394 اراك ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 9,500 1,278,506,884 Rls. 42,332 $
26 12 1394 اراك ترکيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,980 1,221,265,900 Rls. 40,449 $
27 12 1394 اراك ترکيه 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 9,600 1,160,837,300 Rls. 39,315 $
28 12 1394 اراك ترکيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 21,787 1,118,577,872 Rls. 37,050 $
29 12 1394 اراك ترکيه 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 4,701 1,074,999,701 Rls. 35,886 $
30 12 1394 اراك ترکيه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 9,657 787,006,076 Rls. 26,315 $
31 12 1394 اراك ترکيه 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 14,530 678,191,136 Rls. 22,827 $
32 12 1394 اراك ترکيه 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 10,000 588,510,000 Rls. 19,500 $
33 12 1394 اراك ترکيه 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 12,269 561,514,066 Rls. 19,339 $
34 12 1394 اراك ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,562 538,844,786 Rls. 18,908 $
35 12 1394 اراك ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,865 537,710,659 Rls. 17,814 $
36 12 1394 اراك ترکيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 600 528,655,343 Rls. 18,478 $
37 12 1394 اراك ترکيه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 3,007 502,052,878 Rls. 17,737 $
38 12 1394 اراك ترکيه 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 570 495,778,300 Rls. 16,468 $
39 12 1394 اراك ترکيه 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 19,500 482,153,865 Rls. 17,128 $
40 12 1394 اراك ترکيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 5,850 424,761,293 Rls. 14,283 $
41 12 1394 اراك ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,972 384,868,020 Rls. 13,421 $
42 12 1394 اراك ترکيه 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 56 376,678,800 Rls. 12,481 $
43 12 1394 اراك ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 3,600 364,596,092 Rls. 12,568 $
44 12 1394 اراك ترکيه 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 1,869 324,204,784 Rls. 11,013 $
45 12 1394 اراك ترکيه 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 410 310,650,297 Rls. 10,370 $
46 12 1394 اراك ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,500 291,991,500 Rls. 9,675 $
47 12 1394 اراك ترکيه 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 1,350 234,090,036 Rls. 7,879 $
48 12 1394 اراك ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 255 169,021,142 Rls. 5,595 $
49 12 1394 اراك ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 380 129,007,400 Rls. 4,307 $
50 12 1394 اراك ترکيه 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 2,200 122,795,420 Rls. 4,079 $
51 12 1394 اراك ترکيه 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 2,200 118,400,775 Rls. 4,090 $
52 12 1394 اراك ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 350 104,946,144 Rls. 3,625 $
53 12 1394 اراك ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 25,100 98,232,615 Rls. 3,263 $
54 12 1394 اراك ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 530 93,307,688 Rls. 3,097 $
55 12 1394 اراك ترکيه 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 164 84,186,799 Rls. 2,817 $
56 12 1394 اراك ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 576 13,254,989 Rls. 442 $
مجموع کل
377,485,670,412 ريال
مجموع کل
12,883,822 دلار