آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 جلفا ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 128,425 9,131,247,603 Rls. 305,744 $
102 12 1394 جلفا ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 217,005 9,024,974,887 Rls. 304,556 $
103 12 1394 جلفا ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 167,962 8,992,589,414 Rls. 298,598 $
104 12 1394 جلفا ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 138,695 8,852,597,450 Rls. 294,811 $
105 12 1394 جلفا ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 210,852 8,764,432,324 Rls. 296,350 $
106 12 1394 جلفا ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 83,899 8,667,990,678 Rls. 302,091 $
107 12 1394 جلفا ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 804,620 8,649,028,127 Rls. 298,129 $
108 12 1394 جلفا ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 459,085 8,622,578,043 Rls. 291,511 $
109 12 1394 جلفا ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 93,039 8,447,111,242 Rls. 293,555 $
110 12 1394 جلفا ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 297,677 8,357,249,285 Rls. 278,963 $
111 12 1394 جلفا ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 213,762 8,012,751,037 Rls. 270,489 $
112 12 1394 جلفا ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 110,658 8,000,255,345 Rls. 270,733 $
113 12 1394 جلفا ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 129,821 7,959,416,151 Rls. 266,513 $
114 12 1394 جلفا ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 71,400 7,745,432,600 Rls. 274,030 $
115 12 1394 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 41,132 7,677,836,102 Rls. 259,221 $
116 12 1394 جلفا ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 184,035 7,393,181,432 Rls. 252,666 $
117 12 1394 جلفا ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 133,042 7,304,408,757 Rls. 247,062 $
118 12 1394 جلفا ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 462,892 7,193,613,815 Rls. 240,667 $
119 12 1394 جلفا ترکيه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 160,953 7,175,869,973 Rls. 239,122 $
120 12 1394 جلفا ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 94,820 7,152,637,800 Rls. 254,678 $
121 12 1394 جلفا ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 86,200 7,094,312,638 Rls. 241,750 $
122 12 1394 جلفا ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,967 6,767,600,583 Rls. 228,125 $
123 12 1394 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 179,457 6,767,260,188 Rls. 225,825 $
124 12 1394 جلفا ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 64,245 6,714,045,949 Rls. 228,155 $
125 12 1394 جلفا ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 138,145 6,671,061,938 Rls. 228,068 $
126 12 1394 جلفا ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 118,640 6,537,561,478 Rls. 219,703 $
127 12 1394 جلفا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 242,760 6,410,850,446 Rls. 214,697 $
128 12 1394 جلفا ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 134,487 6,239,927,392 Rls. 212,103 $
129 12 1394 جلفا ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 29,354 6,218,510,761 Rls. 207,591 $
130 12 1394 جلفا ترکيه 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 8,000 6,201,832,000 Rls. 205,502 $
131 12 1394 جلفا ترکيه 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 159,435 6,134,494,772 Rls. 204,027 $
132 12 1394 جلفا ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 242,832 6,072,969,700 Rls. 206,976 $
133 12 1394 جلفا ترکيه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 42,177 6,020,925,148 Rls. 202,762 $
134 12 1394 جلفا ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 39,768 5,944,905,422 Rls. 199,697 $
135 12 1394 جلفا ترکيه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 97,337 5,904,064,465 Rls. 196,044 $
136 12 1394 جلفا ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 312,267 5,766,107,713 Rls. 196,889 $
137 12 1394 جلفا ترکيه 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 56,321 5,740,187,532 Rls. 192,131 $
138 12 1394 جلفا ترکيه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 39,401 5,561,877,020 Rls. 189,197 $
139 12 1394 جلفا ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 63,687 5,515,479,451 Rls. 187,578 $
140 12 1394 جلفا ترکيه 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 16,850 5,476,634,674 Rls. 184,056 $
141 12 1394 جلفا ترکيه 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 307,000 5,357,851,277 Rls. 184,440 $
142 12 1394 جلفا ترکيه 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 29,085 5,301,961,935 Rls. 179,587 $
143 12 1394 جلفا ترکيه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 50,697 5,285,748,673 Rls. 175,657 $
144 12 1394 جلفا ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 175,000 5,282,200,000 Rls. 175,000 $
145 12 1394 جلفا ترکيه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 120,000 5,275,399,635 Rls. 181,164 $
146 12 1394 جلفا ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 81,590 5,254,139,623 Rls. 179,560 $
147 12 1394 جلفا ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 88,916 5,230,939,299 Rls. 174,831 $
148 12 1394 جلفا ترکيه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 22,050 5,202,164,448 Rls. 177,192 $
149 12 1394 جلفا ترکيه 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 23,026 5,193,332,867 Rls. 182,337 $
150 12 1394 جلفا ترکيه 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 41,214 5,153,635,650 Rls. 172,046 $
151 12 1394 جلفا ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 40,960 5,152,683,586 Rls. 176,355 $
152 12 1394 جلفا ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 41,407 5,110,095,659 Rls. 174,923 $
153 12 1394 جلفا ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,321 4,780,996,128 Rls. 159,873 $
154 12 1394 جلفا ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 90,340 4,777,358,456 Rls. 160,870 $
155 12 1394 جلفا ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 70,899 4,762,964,458 Rls. 161,582 $
156 12 1394 جلفا ترکيه 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 100,826 4,744,053,545 Rls. 161,833 $
157 12 1394 جلفا ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 242,355 4,719,621,270 Rls. 157,531 $
158 12 1394 جلفا ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 33,676 4,688,818,432 Rls. 161,737 $
159 12 1394 جلفا ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 39,106 4,580,772,663 Rls. 159,923 $
160 12 1394 جلفا ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 13,949 4,561,533,821 Rls. 152,013 $
161 12 1394 جلفا ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 67,753 4,549,220,566 Rls. 151,057 $
162 12 1394 جلفا ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 26,630 4,524,365,272 Rls. 161,155 $
163 12 1394 جلفا ترکيه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 24,130 4,325,760,652 Rls. 144,382 $
164 12 1394 جلفا ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 76,746 4,290,734,280 Rls. 145,730 $
165 12 1394 جلفا ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 88,092 4,270,950,668 Rls. 144,101 $
166 12 1394 جلفا ترکيه 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 40,960 4,203,857,072 Rls. 141,098 $
167 12 1394 جلفا ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 16,700 4,173,470,459 Rls. 142,756 $
168 12 1394 جلفا ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 36,461 4,132,276,474 Rls. 139,269 $
169 12 1394 جلفا ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 178,150 3,984,100,924 Rls. 133,948 $
170 12 1394 جلفا ترکيه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 47,979 3,932,072,943 Rls. 132,111 $
171 12 1394 جلفا ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 36,930 3,892,000,347 Rls. 129,721 $
172 12 1394 جلفا ترکيه 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 27,953 3,888,696,162 Rls. 131,560 $
173 12 1394 جلفا ترکيه 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 18,130 3,813,723,750 Rls. 134,737 $
174 12 1394 جلفا ترکيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 83,440 3,785,979,282 Rls. 125,493 $
175 12 1394 جلفا ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 50,253 3,770,147,240 Rls. 125,965 $
176 12 1394 جلفا ترکيه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 46,364 3,754,042,482 Rls. 125,225 $
177 12 1394 جلفا ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,490 3,732,101,673 Rls. 125,445 $
178 12 1394 جلفا ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 38,813 3,696,590,674 Rls. 125,784 $
179 12 1394 جلفا ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 25,237 3,651,242,592 Rls. 122,286 $
180 12 1394 جلفا ترکيه 55091200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 70,000 3,612,912,188 Rls. 127,350 $
181 12 1394 جلفا ترکيه 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 151,336 3,588,219,589 Rls. 122,091 $
182 12 1394 جلفا ترکيه 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 23,000 3,537,195,000 Rls. 118,095 $
183 12 1394 جلفا ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 28,289 3,518,609,984 Rls. 117,593 $
184 12 1394 جلفا ترکيه 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 49,797 3,498,365,074 Rls. 118,475 $
185 12 1394 جلفا ترکيه 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 79,810 3,494,223,324 Rls. 117,083 $
186 12 1394 جلفا ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 55,442 3,471,583,439 Rls. 117,313 $
187 12 1394 جلفا ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 38,244 3,450,912,107 Rls. 117,938 $
188 12 1394 جلفا ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 36,910 3,387,659,730 Rls. 112,350 $
189 12 1394 جلفا ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 75,369 3,377,595,367 Rls. 116,031 $
190 12 1394 جلفا ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 44,393 3,358,997,240 Rls. 113,171 $
191 12 1394 جلفا ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 11,292 3,343,178,405 Rls. 111,917 $
192 12 1394 جلفا ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 22,867 3,296,440,575 Rls. 109,437 $
193 12 1394 جلفا ترکيه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,360 3,283,636,058 Rls. 113,660 $
194 12 1394 جلفا ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 45,016 3,220,534,600 Rls. 109,046 $
195 12 1394 جلفا ترکيه 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 25,120 3,213,717,000 Rls. 109,520 $
196 12 1394 جلفا ترکيه 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 48,700 3,167,364,174 Rls. 109,484 $
197 12 1394 جلفا ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 38,257 3,154,909,465 Rls. 105,411 $
198 12 1394 جلفا ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 5,740 3,146,873,105 Rls. 106,919 $
199 12 1394 جلفا ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 110,168 3,146,156,711 Rls. 108,643 $
200 12 1394 جلفا ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27,295 3,124,322,675 Rls. 103,960 $
مجموع کل
534,066,822,080 ريال
مجموع کل
18,086,129 دلار