آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 جلفا ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 18,859 3,030,952,241 Rls. 103,325 $
202 12 1394 جلفا ترکيه 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 53,151 3,005,211,363 Rls. 106,605 $
203 12 1394 جلفا ترکيه 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 38,454 2,996,596,001 Rls. 102,064 $
204 12 1394 جلفا ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 61,213 2,958,769,692 Rls. 98,869 $
205 12 1394 جلفا ترکيه 29151100 اسيد فرميك 135,300 2,928,623,274 Rls. 100,193 $
206 12 1394 جلفا ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,400 2,880,875,000 Rls. 101,780 $
207 12 1394 جلفا ترکيه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 122,040 2,877,014,035 Rls. 97,885 $
208 12 1394 جلفا ترکيه 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 33,520 2,804,583,246 Rls. 94,355 $
209 12 1394 جلفا ترکيه 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 26,192 2,785,004,035 Rls. 93,862 $
210 12 1394 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 22,881 2,736,583,432 Rls. 93,225 $
211 12 1394 جلفا ترکيه 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 37,615 2,719,003,989 Rls. 92,401 $
212 12 1394 جلفا ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 49,156 2,699,534,723 Rls. 90,058 $
213 12 1394 جلفا ترکيه 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 39,405 2,679,867,266 Rls. 91,298 $
214 12 1394 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 19,698 2,614,314,510 Rls. 87,907 $
215 12 1394 جلفا ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 370,000 2,613,459,638 Rls. 92,121 $
216 12 1394 جلفا ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 47,353 2,576,068,440 Rls. 85,654 $
217 12 1394 جلفا ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 26,010 2,565,672,489 Rls. 87,220 $
218 12 1394 جلفا ترکيه 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 34,268 2,546,816,025 Rls. 84,577 $
219 12 1394 جلفا ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 28,436 2,529,474,985 Rls. 83,792 $
220 12 1394 جلفا ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 33,908 2,518,652,595 Rls. 84,793 $
221 12 1394 جلفا ترکيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 34,575 2,506,976,176 Rls. 83,447 $
222 12 1394 جلفا ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 74,876 2,482,757,268 Rls. 82,855 $
223 12 1394 جلفا ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,294 2,433,927,398 Rls. 86,327 $
224 12 1394 جلفا ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 38,932 2,350,837,795 Rls. 79,109 $
225 12 1394 جلفا ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 19,107 2,323,217,030 Rls. 79,772 $
226 12 1394 جلفا ترکيه 39161010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 30,400 2,283,039,500 Rls. 76,000 $
227 12 1394 جلفا ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 39,502 2,281,673,656 Rls. 79,466 $
228 12 1394 جلفا ترکيه 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 109,655 2,278,018,364 Rls. 76,496 $
229 12 1394 جلفا ترکيه 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 20,321 2,270,493,112 Rls. 76,081 $
230 12 1394 جلفا ترکيه 85164000 ا توي برقي 17,977 2,266,091,825 Rls. 75,580 $
231 12 1394 جلفا ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 17,405 2,249,036,627 Rls. 75,745 $
232 12 1394 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 42,220 2,233,986,752 Rls. 76,219 $
233 12 1394 جلفا ترکيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 29,700 2,232,392,500 Rls. 74,500 $
234 12 1394 جلفا ترکيه 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 109,330 2,224,430,404 Rls. 75,940 $
235 12 1394 جلفا ترکيه 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 13,100 2,219,804,820 Rls. 78,424 $
236 12 1394 جلفا ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 36,745 2,211,509,454 Rls. 73,748 $
237 12 1394 جلفا ترکيه 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 32,988 2,170,333,895 Rls. 71,888 $
238 12 1394 جلفا ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 99,966 2,145,202,259 Rls. 72,459 $
239 12 1394 جلفا ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 34,400 2,133,690,638 Rls. 71,453 $
240 12 1394 جلفا ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,167 2,101,561,657 Rls. 69,956 $
241 12 1394 جلفا ترکيه 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 8,740 2,099,274,489 Rls. 69,934 $
242 12 1394 جلفا ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,000 2,047,385,336 Rls. 67,883 $
243 12 1394 جلفا ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 26,899 2,044,279,611 Rls. 68,656 $
244 12 1394 جلفا ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 19,259 2,034,510,159 Rls. 68,578 $
245 12 1394 جلفا ترکيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 30,580 2,030,410,862 Rls. 68,126 $
246 12 1394 جلفا ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 5,740 1,960,775,823 Rls. 66,788 $
247 12 1394 جلفا ترکيه 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 17,500 1,942,540,687 Rls. 64,990 $
248 12 1394 جلفا ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 16,320 1,910,346,038 Rls. 67,863 $
249 12 1394 جلفا ترکيه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 34,296 1,906,523,554 Rls. 64,510 $
250 12 1394 جلفا ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 24,141 1,901,683,500 Rls. 65,689 $
251 12 1394 جلفا ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,493 1,878,122,260 Rls. 63,395 $
252 12 1394 جلفا ترکيه 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 11,251 1,868,178,597 Rls. 62,826 $
253 12 1394 جلفا ترکيه 29121200 ا تانال (ا ستالدئيد) 10,442 1,848,152,213 Rls. 62,505 $
254 12 1394 جلفا ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 40,223 1,846,425,911 Rls. 63,030 $
255 12 1394 جلفا ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,262 1,790,429,580 Rls. 60,826 $
256 12 1394 جلفا ترکيه 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,826 1,782,770,000 Rls. 59,112 $
257 12 1394 جلفا ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 312,110 1,776,624,004 Rls. 59,250 $
258 12 1394 جلفا ترکيه 29151200 املاح اسيد فرميك 150,977 1,768,794,171 Rls. 59,081 $
259 12 1394 جلفا ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 22,743 1,738,724,016 Rls. 58,908 $
260 12 1394 جلفا ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,968 1,733,565,344 Rls. 58,875 $
261 12 1394 جلفا ترکيه 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 20,206 1,709,611,526 Rls. 57,748 $
262 12 1394 جلفا ترکيه 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 28,052 1,689,336,854 Rls. 56,727 $
263 12 1394 جلفا ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 22,930 1,679,524,105 Rls. 56,576 $
264 12 1394 جلفا ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 32,621 1,659,687,503 Rls. 55,238 $
265 12 1394 جلفا ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 37,580 1,649,748,706 Rls. 56,652 $
266 12 1394 جلفا ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 23,800 1,648,663,806 Rls. 54,786 $
267 12 1394 جلفا ترکيه 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 49,680 1,638,015,190 Rls. 57,377 $
268 12 1394 جلفا ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 5,560 1,621,013,913 Rls. 54,906 $
269 12 1394 جلفا ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 56,086 1,610,442,732 Rls. 53,442 $
270 12 1394 جلفا ترکيه 73211130 فرگازي توکار 19,920 1,590,789,872 Rls. 53,072 $
271 12 1394 جلفا ترکيه 28100090 ساير ا کسيدهاي بر غير ازرديف 28100010 غير مذكور در جاي ديگر 25,200 1,578,425,815 Rls. 55,860 $
272 12 1394 جلفا ترکيه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 10,019 1,561,184,376 Rls. 51,936 $
273 12 1394 جلفا ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 7,420 1,546,750,992 Rls. 51,842 $
274 12 1394 جلفا ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 9,826 1,518,803,362 Rls. 51,124 $
275 12 1394 جلفا ترکيه 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 12,937 1,507,820,365 Rls. 51,767 $
276 12 1394 جلفا ترکيه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,648 1,484,354,281 Rls. 49,213 $
277 12 1394 جلفا ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 14,354 1,474,398,396 Rls. 49,927 $
278 12 1394 جلفا ترکيه 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 4,960 1,454,373,551 Rls. 48,990 $
279 12 1394 جلفا ترکيه 33051000 شامپوها 45,680 1,452,588,207 Rls. 48,764 $
280 12 1394 جلفا ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,675 1,451,783,549 Rls. 48,569 $
281 12 1394 جلفا ترکيه 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 6,850 1,444,040,813 Rls. 47,966 $
282 12 1394 جلفا ترکيه 62092000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زپنبه. 13,293 1,434,217,030 Rls. 48,223 $
283 12 1394 جلفا ترکيه 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 37,203 1,411,541,410 Rls. 48,413 $
284 12 1394 جلفا ترکيه 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,869 1,409,690,426 Rls. 48,806 $
285 12 1394 جلفا ترکيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 17,680 1,406,476,938 Rls. 46,569 $
286 12 1394 جلفا ترکيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 22,392 1,401,365,280 Rls. 49,294 $
287 12 1394 جلفا ترکيه 44109010 ساير موادبارزين ياساير مواد چسباننده كارنشده يافقط سمباده خورده 181,560 1,398,527,625 Rls. 49,296 $
288 12 1394 جلفا ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 4,652 1,387,960,837 Rls. 46,753 $
289 12 1394 جلفا ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 6,694 1,376,772,026 Rls. 48,585 $
290 12 1394 جلفا ترکيه 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 13,985 1,375,650,917 Rls. 46,070 $
291 12 1394 جلفا ترکيه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 18,423 1,372,685,010 Rls. 46,231 $
292 12 1394 جلفا ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 18,421 1,345,684,817 Rls. 45,197 $
293 12 1394 جلفا ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 11,335 1,338,026,844 Rls. 45,331 $
294 12 1394 جلفا ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 21,831 1,306,049,485 Rls. 43,960 $
295 12 1394 جلفا ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 10,390 1,298,255,997 Rls. 45,867 $
296 12 1394 جلفا ترکيه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,775 1,294,118,157 Rls. 43,356 $
297 12 1394 جلفا ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 12,660 1,292,467,140 Rls. 43,544 $
298 12 1394 جلفا ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 13,465 1,285,505,864 Rls. 42,916 $
299 12 1394 جلفا ترکيه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 13,000 1,275,147,250 Rls. 42,250 $
300 12 1394 جلفا ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,420 1,266,673,400 Rls. 42,200 $
مجموع کل
197,023,748,632 ريال
مجموع کل
6,673,615 دلار