آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 3,259,200 199,028,875,727 Rls. 6,626,937 $
2 12 1394 سهلان جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,561,836 56,635,106,202 Rls. 1,893,694 $
3 12 1394 سهلان جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 129,608 14,627,054,113 Rls. 492,754 $
4 12 1394 سهلان جمهوري كره 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 252,000 9,341,946,694 Rls. 330,046 $
5 12 1394 سهلان جمهوري كره 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 120,000 8,250,217,426 Rls. 279,721 $
6 12 1394 سهلان جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 192,600 6,902,452,065 Rls. 239,419 $
7 12 1394 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 200,200 6,430,271,821 Rls. 215,818 $
8 12 1394 سهلان جمهوري كره 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 66,240 4,911,014,701 Rls. 166,820 $
9 12 1394 سهلان جمهوري كره 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,280 2,918,956,887 Rls. 96,924 $
10 12 1394 سهلان جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,890 2,626,630,844 Rls. 90,730 $
11 12 1394 سهلان جمهوري كره 28364000 کربنات هاي پتاسيم 40,000 1,408,207,986 Rls. 48,487 $
12 12 1394 سهلان جمهوري كره 29071900 ساير منوفنل ها غير از موارد مذکور در رديف هاي 29071100 لغايت 29071500 10,000 1,161,121,500 Rls. 38,500 $
13 12 1394 سهلان جمهوري كره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 35,840 859,985,569 Rls. 29,085 $
14 12 1394 سهلان جمهوري كره 38029010 خاك رنگبر 21,600 708,972,750 Rls. 23,550 $
15 12 1394 سهلان جمهوري كره 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 8,000 269,860,000 Rls. 9,587 $
16 12 1394 سهلان جمهوري كره 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 500 218,762,401 Rls. 7,356 $
17 12 1394 سهلان جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 451 209,337,524 Rls. 7,080 $
18 12 1394 سهلان جمهوري كره 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 980 184,753,518 Rls. 6,248 $
19 12 1394 سهلان جمهوري كره 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 660 99,160,224 Rls. 3,318 $
20 12 1394 سهلان جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 454 92,328,045 Rls. 3,123 $
21 12 1394 سهلان جمهوري كره 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,488 83,315,392 Rls. 2,802 $
22 12 1394 سهلان جمهوري كره 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,200 67,404,000 Rls. 2,400 $
مجموع کل
317,035,735,389 ريال
مجموع کل
10,614,396 دلار