آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 66,336 59,527,225,941 Rls. 1,982,083 $
102 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 491,720 58,956,799,403 Rls. 2,025,964 $
103 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 1,058,400 58,156,928,423 Rls. 1,938,528 $
104 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 333,394 57,931,094,623 Rls. 1,937,110 $
105 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 467,372 57,591,687,436 Rls. 2,086,432 $
106 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,656,228 56,864,203,212 Rls. 1,913,710 $
107 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 251,328 56,346,307,282 Rls. 1,872,083 $
108 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 53,628 56,063,557,684 Rls. 1,866,247 $
109 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 449,697 55,906,454,686 Rls. 1,908,088 $
110 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 3,326,000 55,717,852,632 Rls. 1,846,125 $
111 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 109,898 55,685,610,668 Rls. 1,918,231 $
112 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 1,221,160 55,202,700,668 Rls. 1,835,393 $
113 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29141100 استن 1,882,017 54,769,782,838 Rls. 1,834,668 $
114 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 25233000 سيمان آلومينو 1,964,000 54,334,842,264 Rls. 1,830,727 $
115 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 30343000 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راهSkipjack or strip-bellied bonito 1,300,000 52,515,590,400 Rls. 1,739,906 $
116 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 955,400 52,335,010,743 Rls. 1,745,301 $
117 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 954,700 52,271,105,650 Rls. 1,742,893 $
118 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 3,844,720 52,132,845,325 Rls. 1,735,485 $
119 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 728,523 51,966,616,209 Rls. 1,742,264 $
120 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 896,100 51,822,385,738 Rls. 1,737,707 $
121 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 11,380 50,662,537,200 Rls. 1,691,514 $
122 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 1,241,000 49,877,827,047 Rls. 1,657,430 $
123 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 770,400 49,818,079,861 Rls. 1,659,937 $
124 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 2,532,508 48,477,547,301 Rls. 1,615,576 $
125 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,118,850 47,883,270,629 Rls. 1,603,191 $
126 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 356,491 47,355,395,661 Rls. 1,581,254 $
127 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 1,394,400 46,657,954,394 Rls. 1,552,874 $
128 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 95,000 45,952,265,072 Rls. 1,544,762 $
129 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 15,320 44,000,605,180 Rls. 1,458,413 $
130 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,003,000 43,296,118,334 Rls. 1,453,788 $
131 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,916,073 42,830,335,433 Rls. 1,422,567 $
132 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 342,854 42,500,110,436 Rls. 1,534,197 $
133 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 998,400 42,333,346,183 Rls. 1,415,420 $
134 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 587,108 42,152,408,998 Rls. 1,400,080 $
135 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 236,328 42,133,817,920 Rls. 1,396,017 $
136 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 158,605 42,000,219,049 Rls. 1,396,068 $
137 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 668,000 41,096,720,987 Rls. 1,369,825 $
138 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 109,253 40,571,843,656 Rls. 1,360,573 $
139 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 329,800 40,126,249,377 Rls. 1,380,093 $
140 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 510,000 40,012,117,121 Rls. 1,330,909 $
141 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 1,137,965 39,978,175,298 Rls. 1,333,319 $
142 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 587,963 39,904,364,232 Rls. 1,328,093 $
143 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 733,860 38,815,703,129 Rls. 1,314,441 $
144 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 509,200 38,350,241,617 Rls. 1,308,998 $
145 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 201,082 37,912,390,757 Rls. 1,302,963 $
146 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,172,345 37,633,096,379 Rls. 1,269,484 $
147 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 526,609 36,363,640,947 Rls. 1,220,896 $
148 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,457,758 35,688,276,555 Rls. 1,219,218 $
149 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 601,500 35,167,732,951 Rls. 1,192,167 $
150 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 602,471 35,017,066,781 Rls. 1,165,408 $
151 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 785,200 34,874,569,621 Rls. 1,159,310 $
152 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 673,900 34,444,955,755 Rls. 1,144,591 $
153 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 760,000 33,641,487,185 Rls. 1,122,363 $
154 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 376,038 33,439,579,248 Rls. 1,113,678 $
155 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 748,000 33,120,192,946 Rls. 1,097,276 $
156 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 691,450 33,093,838,502 Rls. 1,102,801 $
157 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 75,136 32,084,130,000 Rls. 1,066,060 $
158 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 53,656 31,837,172,617 Rls. 1,059,661 $
159 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,541,000 31,596,897,460 Rls. 1,053,632 $
160 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 89,394 31,370,383,109 Rls. 1,065,155 $
161 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 856,800 31,124,542,157 Rls. 1,039,338 $
162 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 223,966 30,919,179,147 Rls. 1,038,579 $
163 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 809,296 30,789,935,068 Rls. 1,047,426 $
164 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 134,050 30,693,008,080 Rls. 1,023,520 $
165 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 13,900 29,461,691,993 Rls. 1,053,709 $
166 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 585,500 29,102,830,234 Rls. 967,552 $
167 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,058,240 28,065,748,287 Rls. 932,070 $
168 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 141,780 27,553,067,463 Rls. 921,852 $
169 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 966,000 27,460,305,106 Rls. 909,824 $
170 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 111,290 27,317,780,700 Rls. 904,772 $
171 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 362,000 26,983,958,051 Rls. 899,121 $
172 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 104,500 26,850,160,500 Rls. 989,068 $
173 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 562,000 25,834,136,850 Rls. 861,141 $
174 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 209,401 25,587,892,764 Rls. 852,543 $
175 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 38,785 25,324,857,908 Rls. 841,184 $
176 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 551,200 25,208,128,924 Rls. 839,357 $
177 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84141000 - تلمبه هاي خلاء 143,105 25,158,868,972 Rls. 851,906 $
178 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 77,088 24,992,306,408 Rls. 838,795 $
179 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 60,600 24,919,170,013 Rls. 828,120 $
180 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 164,433 24,517,833,771 Rls. 819,363 $
181 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,570 24,424,498,001 Rls. 851,726 $
182 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 90,435 23,946,687,793 Rls. 793,690 $
183 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 710,311 23,922,903,144 Rls. 821,079 $
184 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 717,380 23,806,796,585 Rls. 789,829 $
185 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 282,485 23,626,037,546 Rls. 804,248 $
186 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 137,424 22,992,442,305 Rls. 768,337 $
187 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 490,000 22,740,333,671 Rls. 770,650 $
188 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 463,600 22,494,407,631 Rls. 746,540 $
189 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 67,322 22,459,808,826 Rls. 753,176 $
190 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 83,789 22,443,160,920 Rls. 747,762 $
191 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 589,625 22,425,995,622 Rls. 768,362 $
192 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 476,000 21,679,867,916 Rls. 723,217 $
193 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 9,732 21,372,700,861 Rls. 724,162 $
194 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 196,052 21,153,697,506 Rls. 702,871 $
195 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 17,187 21,070,531,466 Rls. 699,513 $
196 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 17,507 20,946,498,072 Rls. 698,169 $
197 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 167,729 20,916,767,753 Rls. 693,541 $
198 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 22,994 20,582,575,194 Rls. 798,537 $
199 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 228,760 20,531,083,986 Rls. 681,700 $
200 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 700,000 20,510,202,616 Rls. 682,385 $
مجموع کل
3,692,083,666,557 ريال
مجموع کل
124,181,682 دلار