آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 245,000 20,504,350,125 Rls. 679,875 $
202 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 10,124 20,338,308,576 Rls. 682,582 $
203 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 37,370 19,967,961,119 Rls. 675,191 $
204 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 8,025 19,921,322,550 Rls. 660,507 $
205 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 396,000 19,693,922,000 Rls. 657,406 $
206 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 526,222 19,640,394,344 Rls. 656,950 $
207 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28364000 کربنات هاي پتاسيم 660,520 19,603,756,220 Rls. 653,975 $
208 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 106,756 19,502,784,649 Rls. 651,026 $
209 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,338,896 19,484,448,729 Rls. 650,192 $
210 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 485,422 19,423,714,408 Rls. 659,655 $
211 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,330,020 19,381,895,894 Rls. 645,123 $
212 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 199,770 19,204,577,551 Rls. 642,240 $
213 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 90,928 19,071,398,454 Rls. 633,012 $
214 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 115,155 19,038,684,339 Rls. 652,538 $
215 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 26,750 18,929,647,027 Rls. 630,589 $
216 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 63,700 18,865,319,265 Rls. 625,114 $
217 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 318,130 18,561,592,000 Rls. 617,623 $
218 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 288,880 18,511,376,391 Rls. 617,366 $
219 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 177,638 18,256,758,185 Rls. 612,441 $
220 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 320,000 18,113,682,103 Rls. 603,256 $
221 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 123,886 17,917,972,786 Rls. 601,029 $
222 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 283,892 17,754,226,926 Rls. 590,342 $
223 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 1,000,000 17,278,541,850 Rls. 572,498 $
224 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 278,820 17,260,852,846 Rls. 576,168 $
225 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 110,509 17,136,503,022 Rls. 580,645 $
226 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 266,563 16,755,390,997 Rls. 558,901 $
227 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 622,666 16,465,332,396 Rls. 547,396 $
228 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 458,616 16,302,900,684 Rls. 543,210 $
229 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 42,627 16,260,294,985 Rls. 542,786 $
230 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,629 16,225,107,890 Rls. 538,539 $
231 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 28,440 15,989,272,549 Rls. 532,215 $
232 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,096 15,869,320,066 Rls. 536,716 $
233 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 552,000 15,842,181,692 Rls. 528,940 $
234 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 143,277 15,501,735,440 Rls. 513,586 $
235 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34039910 روانکكننده سيليكوني 205,982 15,372,015,437 Rls. 518,069 $
236 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 150,391 15,302,775,938 Rls. 523,295 $
237 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 230,000 14,847,053,016 Rls. 492,799 $
238 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 89,450 14,725,000,001 Rls. 523,091 $
239 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 57,330 14,650,049,244 Rls. 491,600 $
240 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 66,700 14,506,270,927 Rls. 482,990 $
241 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29054500 گليسرول 700,000 14,481,570,679 Rls. 482,982 $
242 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 402,500 14,321,725,251 Rls. 493,665 $
243 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 239,685 14,258,966,906 Rls. 501,143 $
244 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 154,581 14,256,292,305 Rls. 475,146 $
245 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,210 14,236,228,800 Rls. 472,040 $
246 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 65,248 14,226,334,560 Rls. 473,871 $
247 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 32,387 14,165,937,398 Rls. 471,485 $
248 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 684,500 14,113,316,469 Rls. 470,207 $
249 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 208,138 14,059,931,060 Rls. 475,476 $
250 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,106,258 13,849,617,074 Rls. 458,850 $
251 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 581,720 13,619,402,310 Rls. 451,255 $
252 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 66,507 13,415,468,710 Rls. 458,711 $
253 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 162,047 13,286,140,964 Rls. 441,161 $
254 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85407100 ماگنترون ها 37,840 13,248,415,762 Rls. 442,247 $
255 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 6,117 13,217,505,539 Rls. 445,573 $
256 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 452,904 13,104,347,897 Rls. 437,130 $
257 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,314,508 13,020,349,730 Rls. 460,061 $
258 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 51,865 12,739,070,412 Rls. 425,479 $
259 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 61,620 12,717,271,428 Rls. 421,199 $
260 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 16,940 12,489,858,410 Rls. 417,192 $
261 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 235,200 12,486,553,867 Rls. 417,542 $
262 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 121,324 12,348,052,771 Rls. 424,195 $
263 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 264,640 12,270,443,287 Rls. 408,134 $
264 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 962,669 12,084,721,310 Rls. 424,518 $
265 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 113,890 12,068,391,282 Rls. 410,333 $
266 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 111,282 11,916,481,992 Rls. 397,295 $
267 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 118,642 11,878,466,040 Rls. 395,264 $
268 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 270,385 11,835,285,124 Rls. 393,688 $
269 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 11,382 11,779,438,301 Rls. 390,262 $
270 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 68,730 11,755,123,718 Rls. 439,853 $
271 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 784,691 11,674,352,084 Rls. 387,721 $
272 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 187,200 11,624,111,807 Rls. 386,286 $
273 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 59,400 11,391,648,900 Rls. 407,427 $
274 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 40,614 11,292,780,096 Rls. 374,139 $
275 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 279,800 11,288,893,016 Rls. 374,500 $
276 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 115,973 11,114,895,936 Rls. 370,780 $
277 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 298,934 10,982,219,019 Rls. 364,550 $
278 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 457,630 10,960,255,528 Rls. 373,523 $
279 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 203,200 10,899,895,497 Rls. 365,224 $
280 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 59,930 10,848,278,486 Rls. 362,262 $
281 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 40,157 10,846,743,130 Rls. 359,153 $
282 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 35,944 10,749,908,030 Rls. 356,596 $
283 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 22,560 10,689,260,300 Rls. 357,167 $
284 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 81,544 10,538,101,557 Rls. 349,418 $
285 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 136,476 10,373,403,510 Rls. 344,717 $
286 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 125,564 10,046,685,109 Rls. 335,475 $
287 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 104,640 9,988,929,875 Rls. 332,336 $
288 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 205,800 9,986,001,533 Rls. 332,396 $
289 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 114,393 9,958,473,477 Rls. 334,551 $
290 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 133,900 9,738,609,494 Rls. 324,728 $
291 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 25,600 9,715,875,792 Rls. 322,416 $
292 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29171300 ک اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آنها 76,000 9,647,678,311 Rls. 321,399 $
293 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 19,762 9,643,168,464 Rls. 328,524 $
294 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 192,000 9,599,533,799 Rls. 320,483 $
295 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 194,398 9,594,192,701 Rls. 327,179 $
296 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 10,355 9,484,718,030 Rls. 316,463 $
297 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 15,417 9,481,992,804 Rls. 315,584 $
298 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 328,000 9,456,832,954 Rls. 318,909 $
299 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 141,500 9,334,971,371 Rls. 310,989 $
300 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 23,350 9,146,966,575 Rls. 303,227 $
مجموع کل
1,411,328,779,158 ريال
مجموع کل
47,355,557 دلار