آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 241,762 97,111,284,294 Rls. 3,314,844 $
2 12 1394 قزوين جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,070,400 77,871,751,257 Rls. 2,634,379 $
3 12 1394 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 1,368,000 70,782,828,254 Rls. 2,392,609 $
4 12 1394 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 276,230 17,936,269,016 Rls. 622,027 $
5 12 1394 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 200,000 16,878,726,224 Rls. 563,273 $
6 12 1394 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 216,000 14,849,808,505 Rls. 506,941 $
7 12 1394 قزوين جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 110,760 14,397,899,971 Rls. 492,278 $
8 12 1394 قزوين جمهوري كره 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 27,800 10,910,710,981 Rls. 371,305 $
9 12 1394 قزوين جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 478,270 7,528,279,719 Rls. 250,009 $
10 12 1394 قزوين جمهوري كره 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,600 6,937,667,820 Rls. 229,709 $
11 12 1394 قزوين جمهوري كره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,840 6,542,790,000 Rls. 217,166 $
12 12 1394 قزوين جمهوري كره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 4,480,514,978 Rls. 149,844 $
13 12 1394 قزوين جمهوري كره 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,716 4,425,435,826 Rls. 155,990 $
14 12 1394 قزوين جمهوري كره 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 126,000 4,408,118,425 Rls. 149,410 $
15 12 1394 قزوين جمهوري كره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 64,000 3,134,844,446 Rls. 108,465 $
16 12 1394 قزوين جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,410 2,734,092,881 Rls. 96,373 $
17 12 1394 قزوين جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,000 2,642,401,471 Rls. 91,083 $
18 12 1394 قزوين جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 60,000 2,596,214,042 Rls. 90,015 $
19 12 1394 قزوين جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 4,553 2,101,033,163 Rls. 69,855 $
20 12 1394 قزوين جمهوري كره 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 36,900 1,979,586,781 Rls. 66,950 $
21 12 1394 قزوين جمهوري كره 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 3,794 1,916,578,779 Rls. 63,505 $
22 12 1394 قزوين جمهوري كره 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 23,050 1,537,242,925 Rls. 53,940 $
23 12 1394 قزوين جمهوري كره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 32,000 1,521,530,562 Rls. 54,051 $
24 12 1394 قزوين جمهوري كره 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 32,000 1,509,652,367 Rls. 52,972 $
25 12 1394 قزوين جمهوري كره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 52,949 1,444,767,653 Rls. 49,126 $
26 12 1394 قزوين جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 23,778 1,120,488,562 Rls. 37,895 $
27 12 1394 قزوين جمهوري كره 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,781 826,719,346 Rls. 27,373 $
28 12 1394 قزوين جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,294 820,514,335 Rls. 28,988 $
29 12 1394 قزوين جمهوري كره 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 313 474,817,006 Rls. 16,596 $
30 12 1394 قزوين جمهوري كره 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 239 324,808,037 Rls. 11,269 $
31 12 1394 قزوين جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 4,500 252,285,946 Rls. 8,422 $
32 12 1394 قزوين جمهوري كره 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 690 151,089,090 Rls. 5,241 $
33 12 1394 قزوين جمهوري كره 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 91 126,179,707 Rls. 4,382 $
34 12 1394 قزوين جمهوري كره 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 1,872 119,812,181 Rls. 4,139 $
35 12 1394 قزوين جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,600 105,879,216 Rls. 3,508 $
36 12 1394 قزوين جمهوري كره 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 873 89,396,528 Rls. 3,088 $
37 12 1394 قزوين جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 54,274,682 Rls. 1,798 $
38 12 1394 قزوين جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 73 25,525,914 Rls. 846 $
39 12 1394 قزوين جمهوري كره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 69 22,560,894 Rls. 747 $
40 12 1394 قزوين جمهوري كره 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 125 12,016,131 Rls. 415 $
41 12 1394 قزوين جمهوري كره 27101950 روغن صنعتي 270 7,328,637 Rls. 243 $
42 12 1394 قزوين جمهوري كره 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 61 5,865,501 Rls. 203 $
43 12 1394 قزوين جمهوري كره 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 57 2,414,864 Rls. 83 $
مجموع کل
382,722,006,917 ريال
مجموع کل
13,001,356 دلار