آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 720 192,456,909 Rls. 6,451 $
102 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 202 184,177,533 Rls. 6,148 $
103 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 35 179,936,007 Rls. 6,007 $
104 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 13 171,087,336 Rls. 6,031 $
105 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 20 164,057,160 Rls. 5,796 $
106 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 320 161,331,320 Rls. 5,731 $
107 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 130 157,205,520 Rls. 5,220 $
108 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 688 150,900,000 Rls. 5,000 $
109 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 27101920 گريس 218 146,425,210 Rls. 4,848 $
110 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 16 142,552,879 Rls. 4,822 $
111 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 210 139,598,630 Rls. 4,648 $
112 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 53 138,011,252 Rls. 4,641 $
113 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 167 137,708,595 Rls. 4,607 $
114 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13 136,114,671 Rls. 4,546 $
115 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 174 132,494,618 Rls. 4,388 $
116 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 50 128,890,636 Rls. 4,303 $
117 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 50 112,710,089 Rls. 4,004 $
118 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 40 110,561,495 Rls. 3,740 $
119 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 330 104,339,035 Rls. 3,462 $
120 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 120 98,223,015 Rls. 3,323 $
121 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 124 85,852,543 Rls. 2,851 $
122 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 430 85,592,340 Rls. 2,834 $
123 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 760 85,563,615 Rls. 2,856 $
124 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 543 85,355,429 Rls. 2,839 $
125 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 5 80,165,712 Rls. 2,674 $
126 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 8 76,418,879 Rls. 2,551 $
127 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم کاري, زرد جوشکاري, وياجوشكاري 15 69,929,020 Rls. 2,334 $
128 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 89 69,854,299 Rls. 2,314 $
129 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 120 68,907,300 Rls. 2,300 $
130 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 510 68,850,017 Rls. 2,334 $
131 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 15 68,294,549 Rls. 2,296 $
132 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 376 67,175,506 Rls. 2,330 $
133 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30064050 كامپوزيت 88 64,295,797 Rls. 2,272 $
134 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 30 63,899,075 Rls. 2,145 $
135 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 126 61,568,000 Rls. 2,170 $
136 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 15 61,448,036 Rls. 2,040 $
137 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 120 60,233,971 Rls. 2,123 $
138 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 269 54,189,000 Rls. 1,800 $
139 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 79 53,917,883 Rls. 1,791 $
140 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 2 53,624,258 Rls. 1,803 $
141 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3 53,409,157 Rls. 1,845 $
142 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 34 52,615,513 Rls. 1,751 $
143 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 49 51,382,771 Rls. 1,782 $
144 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 51,336,250 Rls. 1,756 $
145 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 47 49,404,000 Rls. 1,640 $
146 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 151 46,405,870 Rls. 1,549 $
147 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 310 44,666,048 Rls. 1,522 $
148 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 114 43,794,546 Rls. 1,462 $
149 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 71 40,796,529 Rls. 1,449 $
150 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 12 39,691,439 Rls. 1,361 $
151 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 130 39,352,050 Rls. 1,304 $
152 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 40 29,663,143 Rls. 997 $
153 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 100 26,515,200 Rls. 878 $
154 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 17 26,084,017 Rls. 900 $
155 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 10 24,260,971 Rls. 851 $
156 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 8 24,153,565 Rls. 858 $
157 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33061000 مواد پاكکكننده دندان 21 22,238,729 Rls. 755 $
158 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 8 20,796,913 Rls. 732 $
159 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 170 20,504,268 Rls. 684 $
160 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 500 20,082,510 Rls. 670 $
161 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 20 19,936,791 Rls. 666 $
162 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 4 19,435,957 Rls. 649 $
163 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 31 18,272,579 Rls. 634 $
164 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 120 16,027,173 Rls. 531 $
165 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 1 15,566,502 Rls. 521 $
166 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 183 14,496,960 Rls. 480 $
167 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 67 14,376,000 Rls. 480 $
168 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 45 13,586,850 Rls. 450 $
169 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 11082000 ا ينولين 18 13,068,000 Rls. 433 $
170 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 28 12,901,754 Rls. 427 $
171 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 70 12,516,825 Rls. 423 $
172 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 34039910 روانکكننده سيليكوني 42 9,261,583 Rls. 315 $
173 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 0 8,769,384 Rls. 291 $
174 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 9 7,969,250 Rls. 266 $
175 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 0 7,529,780 Rls. 251 $
176 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1 6,322,630 Rls. 209 $
177 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3 5,818,313 Rls. 193 $
178 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 5 5,475,276 Rls. 182 $
مجموع کل
5,222,402,234 ريال
مجموع کل
176,522 دلار