آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 1,387,979 454,609,835,894 Rls. 15,404,675 $
2 12 1394 شهيدرجايي سوئد 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 888,781 240,021,158,899 Rls. 8,135,119 $
3 12 1394 شهيدرجايي سوئد 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 862,266 235,413,577,060 Rls. 7,980,392 $
4 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84341000 ماشين هاي شيردوش 89,360 38,639,015,101 Rls. 1,345,393 $
5 12 1394 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 684,320 36,583,946,513 Rls. 1,239,128 $
6 12 1394 شهيدرجايي سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 305,514 35,076,705,045 Rls. 1,187,738 $
7 12 1394 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,334,340 32,262,495,951 Rls. 1,092,984 $
8 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 28,114 30,172,706,887 Rls. 1,080,105 $
9 12 1394 شهيدرجايي سوئد 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 53,798 22,588,105,109 Rls. 798,025 $
10 12 1394 شهيدرجايي سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 81,781 22,290,871,568 Rls. 744,170 $
11 12 1394 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 295,392 16,949,222,496 Rls. 586,321 $
12 12 1394 شهيدرجايي سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 281,112 15,727,286,937 Rls. 536,740 $
13 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,000 11,910,000,000 Rls. 402,800 $
14 12 1394 شهيدرجايي سوئد 31043000 سولفات پتاسيم 343,000 11,335,719,925 Rls. 378,308 $
15 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 201,540 6,629,892,656 Rls. 219,858 $
16 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 252,431 6,126,856,246 Rls. 212,362 $
17 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,450 6,100,096,415 Rls. 203,628 $
18 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 12,000 5,860,570,184 Rls. 207,051 $
19 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 3,110 4,265,523,992 Rls. 142,417 $
20 12 1394 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 99,000 2,982,703,210 Rls. 103,989 $
21 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 50,000 2,131,545,000 Rls. 70,618 $
22 12 1394 شهيدرجايي سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 16,000 1,751,112,000 Rls. 58,022 $
23 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 2,001 1,495,111,634 Rls. 49,910 $
24 12 1394 شهيدرجايي سوئد 29151100 اسيد فرميك 55,680 1,426,697,000 Rls. 48,397 $
25 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 34,151 1,380,054,641 Rls. 45,726 $
26 12 1394 شهيدرجايي سوئد 29151200 املاح اسيد فرميك 67,500 1,359,983,632 Rls. 46,134 $
27 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 610 1,071,381,008 Rls. 38,060 $
28 12 1394 شهيدرجايي سوئد 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 4,170 1,026,500,000 Rls. 34,717 $
29 12 1394 شهيدرجايي سوئد 27101940 روغن پايه معدني 16,562 871,988,938 Rls. 30,115 $
30 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 49,315 840,937,133 Rls. 27,860 $
31 12 1394 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,400 652,726,359 Rls. 21,790 $
32 12 1394 شهيدرجايي سوئد 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,002 591,650,105 Rls. 20,057 $
33 12 1394 شهيدرجايي سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 9,600 478,259,360 Rls. 16,420 $
34 12 1394 شهيدرجايي سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 25,153 402,372,289 Rls. 13,331 $
35 12 1394 شهيدرجايي سوئد 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 19,500 353,141,100 Rls. 11,700 $
36 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 230 322,684,600 Rls. 10,716 $
37 12 1394 شهيدرجايي سوئد 29171400 انيدريد مالئيك 5,000 304,848,300 Rls. 10,100 $
38 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 400 302,681,840 Rls. 10,047 $
39 12 1394 شهيدرجايي سوئد 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,491 288,499,748 Rls. 10,123 $
40 12 1394 شهيدرجايي سوئد 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 6,000 199,794,604 Rls. 6,859 $
41 12 1394 شهيدرجايي سوئد 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 1,000 33,201,300 Rls. 1,100 $
مجموع کل
1,252,831,460,680 ريال
مجموع کل
42,583,007 دلار