آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 126,940,144 923,478,646,385 Rls. 31,151,383 $
2 12 1394 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 122,893,255 819,389,496,240 Rls. 27,372,038 $
3 12 1394 اميرآباد سوئيس 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,585,000 49,476,611,694 Rls. 1,639,330 $
4 12 1394 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 5,939,993 38,817,534,131 Rls. 1,295,378 $
5 12 1394 اميرآباد سوئيس 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,548,570 24,486,422,440 Rls. 811,346 $
6 12 1394 اميرآباد سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 266,383 3,538,334,290 Rls. 117,237 $
مجموع کل
1,859,187,045,181 ريال
مجموع کل
62,386,712 دلار