آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 52,091 560,680,033,064 Rls. 18,815,989 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 72,503 254,774,799,870 Rls. 8,611,440 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 92,433 246,212,494,177 Rls. 8,312,408 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 235,251 104,335,847,513 Rls. 3,475,397 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 273,850 99,487,709,127 Rls. 3,370,878 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 103,178 92,990,592,401 Rls. 3,134,837 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 266,578 91,953,125,841 Rls. 3,116,007 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 197,607 70,995,142,800 Rls. 2,423,763 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 177,387 63,298,155,000 Rls. 2,110,509 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 134,335 54,530,392,133 Rls. 1,849,960 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 116,879 51,109,352,257 Rls. 1,723,104 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 51,940 43,601,486,812 Rls. 1,469,504 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 29,506 42,215,288,309 Rls. 1,419,526 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 835,043 40,547,295,027 Rls. 1,364,762 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,620 40,128,563,149 Rls. 1,394,449 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 83,798 30,754,423,377 Rls. 1,020,957 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 107,800 26,748,172,549 Rls. 904,450 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,503 24,860,782,204 Rls. 838,348 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,360 24,724,715,536 Rls. 825,506 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 24,390 23,624,264,633 Rls. 784,894 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 98,690 22,917,889,450 Rls. 774,163 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 63,242 22,791,974,212 Rls. 773,698 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 30,506 22,194,058,727 Rls. 744,348 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 32,169 22,150,260,000 Rls. 733,938 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,120 22,122,975,400 Rls. 738,294 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 22,000 21,252,868,000 Rls. 709,446 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 15,838 20,622,746,463 Rls. 696,277 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,250 20,602,027,410 Rls. 710,145 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 124,586 19,934,234,274 Rls. 675,121 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,000 19,437,481,346 Rls. 649,623 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,500 19,172,463,377 Rls. 641,434 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 179,400 17,825,387,346 Rls. 605,029 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 130,305 17,393,716,211 Rls. 595,773 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 165 14,212,972,800 Rls. 470,878 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 26,784 12,780,000,002 Rls. 429,739 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 24,767 12,306,307,845 Rls. 410,455 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,655 11,817,266,779 Rls. 392,356 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 45,147 11,012,252,810 Rls. 374,370 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,930 10,780,995,319 Rls. 371,720 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 30,240 10,749,682,903 Rls. 363,558 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,394 10,690,956,706 Rls. 369,218 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 2,198 10,055,149,125 Rls. 333,881 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 71,150 8,993,144,393 Rls. 300,152 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 10051000 بذر ذرت 43,459 8,851,135,670 Rls. 296,342 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 3,199 8,626,185,801 Rls. 285,522 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,925 8,517,454,569 Rls. 300,056 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 676 8,457,230,236 Rls. 295,437 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 18,075 7,833,713,610 Rls. 269,991 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 17,963 7,389,096,416 Rls. 258,535 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 9,610 7,293,260,670 Rls. 253,422 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 63,000 7,130,557,980 Rls. 237,963 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,412 7,097,667,633 Rls. 242,958 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 80,000 7,009,175,431 Rls. 234,493 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 16,000 6,882,963,600 Rls. 228,045 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 59,898 6,873,626,511 Rls. 234,182 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 14,335 6,833,660,303 Rls. 233,107 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 73,875 6,631,572,345 Rls. 229,070 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 6,613,320,168 Rls. 232,443 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 48,000 6,541,118,555 Rls. 218,840 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,500 6,537,620,707 Rls. 218,241 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 7,016 6,441,942,098 Rls. 213,774 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 2,160 6,382,268,785 Rls. 215,853 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,587 6,315,433,961 Rls. 210,589 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 4,010 6,285,239,728 Rls. 209,715 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 871 6,260,984,900 Rls. 213,249 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,966 6,214,772,755 Rls. 206,816 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 2,886 6,205,116,749 Rls. 215,361 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 770 6,039,336,550 Rls. 202,047 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,935 5,850,152,752 Rls. 202,043 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064050 كامپوزيت 800 5,538,837,913 Rls. 184,905 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85044060 ا نوا ع UPS 10,747 5,419,762,557 Rls. 184,719 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 63,297 5,297,175,102 Rls. 183,761 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 22,611 5,241,796,536 Rls. 176,325 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,620 5,185,840,609 Rls. 181,246 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 78,978 5,063,272,365 Rls. 171,441 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 21,460 4,929,698,732 Rls. 163,712 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 21,500 4,685,154,879 Rls. 161,027 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 14,040 4,494,244,638 Rls. 152,149 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 2,533 4,437,275,067 Rls. 150,870 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,072 4,350,333,960 Rls. 144,928 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 3,750 4,289,192,881 Rls. 145,698 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 9,500 4,253,528,781 Rls. 141,486 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,152 4,136,112,864 Rls. 137,615 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 5,102 4,084,744,878 Rls. 145,106 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 67,128 4,040,568,576 Rls. 134,256 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 4,811 3,996,000,000 Rls. 133,825 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 42,000 3,860,985,759 Rls. 138,232 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,576 3,816,151,900 Rls. 127,375 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 2,398 3,700,896,665 Rls. 123,547 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34039910 روانکكننده سيليكوني 12,960 3,692,735,371 Rls. 127,112 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 34,324 3,575,961,771 Rls. 120,739 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 27,000 3,540,139,406 Rls. 118,279 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 7,411 3,370,743,398 Rls. 111,692 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 9,000 3,353,376,326 Rls. 118,674 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 14,400 3,221,340,953 Rls. 113,808 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 584 3,122,847,747 Rls. 104,217 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 7,099 3,025,698,923 Rls. 150,445 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,864 2,984,925,398 Rls. 101,564 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 93 2,944,008,000 Rls. 100,273 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 10,850 2,778,355,903 Rls. 92,072 $
مجموع کل
2,676,935,763,015 ريال
مجموع کل
90,329,498 دلار