آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 25199030 کپودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ 5,000 557,389,750 Rls. 18,461 $
202 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 418 521,882,840 Rls. 18,012 $
203 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 40 519,822,703 Rls. 18,396 $
204 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,156 518,395,819 Rls. 17,981 $
205 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 36 505,184,952 Rls. 17,848 $
206 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 220 489,443,180 Rls. 16,217 $
207 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 150 487,036,193 Rls. 16,721 $
208 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 2,485 469,002,332 Rls. 15,579 $
209 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 4,967 460,021,248 Rls. 15,236 $
210 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 15 453,120,792 Rls. 15,122 $
211 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 873 443,597,731 Rls. 14,696 $
212 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,750 441,348,882 Rls. 15,167 $
213 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 461 431,047,399 Rls. 14,354 $
214 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 3,299 428,827,059 Rls. 14,255 $
215 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 44 427,001,384 Rls. 15,086 $
216 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 735 423,963,457 Rls. 14,819 $
217 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 269 411,024,671 Rls. 13,620 $
218 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,389 409,008,264 Rls. 13,650 $
219 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 800 380,059,202 Rls. 13,284 $
220 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 2,000 376,358,400 Rls. 12,470 $
221 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,643 372,904,893 Rls. 12,448 $
222 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 6,100 371,093,460 Rls. 12,733 $
223 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 745 362,900,000 Rls. 12,153 $
224 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 140 353,541,985 Rls. 11,714 $
225 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 192 344,995,200 Rls. 11,431 $
226 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 880 344,525,159 Rls. 11,654 $
227 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 246 339,816,817 Rls. 12,222 $
228 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 34 319,315,694 Rls. 11,030 $
229 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 34 316,268,377 Rls. 11,193 $
230 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 605 315,848,478 Rls. 10,465 $
231 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 737 295,747,380 Rls. 9,945 $
232 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 250 283,133,313 Rls. 9,452 $
233 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 28365000 کربنات کلسيم 21,600 282,482,581 Rls. 10,058 $
234 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 310 277,019,189 Rls. 9,683 $
235 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 240 276,285,621 Rls. 9,264 $
236 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,215 275,149,600 Rls. 9,186 $
237 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,785 269,158,163 Rls. 8,973 $
238 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85102010 ماشين موزني حيوا ن ( پشم چيني )،توام شده باموتوربرقي 127 260,066,664 Rls. 8,796 $
239 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,491 247,238,917 Rls. 8,328 $
240 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 600 239,215,320 Rls. 7,932 $
241 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 194 235,162,468 Rls. 7,814 $
242 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,766 232,264,672 Rls. 7,709 $
243 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85369030 ترمينال ريلي 1,600 224,032,188 Rls. 7,692 $
244 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 300 220,477,818 Rls. 7,803 $
245 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 219,713,100 Rls. 7,279 $
246 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 216,590,310 Rls. 7,176 $
247 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32089020 سايرلاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 980 213,357,115 Rls. 7,122 $
248 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 80 212,025,268 Rls. 7,079 $
249 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 27 211,339,928 Rls. 7,008 $
250 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 39 209,989,468 Rls. 7,419 $
251 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,160 208,447,128 Rls. 6,904 $
252 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 74 207,260,278 Rls. 7,335 $
253 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 817 202,000,000 Rls. 6,935 $
254 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 285 201,683,100 Rls. 6,678 $
255 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 284 196,398,447 Rls. 6,726 $
256 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 10 170,334,365 Rls. 5,761 $
257 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 306 164,471,424 Rls. 5,449 $
258 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 903 151,764,724 Rls. 5,067 $
259 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 32 150,604,074 Rls. 5,264 $
260 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 350 149,281,046 Rls. 4,994 $
261 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 23 146,536,114 Rls. 4,892 $
262 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 400 144,924,862 Rls. 4,814 $
263 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 580 144,914,536 Rls. 4,801 $
264 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84141000 - تلمبه هاي خلاء 65 144,704,782 Rls. 4,831 $
265 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 500 141,427,250 Rls. 4,684 $
266 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 330 120,724,821 Rls. 4,101 $
267 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 254 120,713,293 Rls. 4,272 $
268 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 60 117,812,096 Rls. 4,169 $
269 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 69 112,557,906 Rls. 3,766 $
270 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 816 105,116,863 Rls. 3,556 $
271 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 1,050 99,800,085 Rls. 3,307 $
272 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 155 98,841,000 Rls. 3,275 $
273 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 39 95,976,450 Rls. 3,391 $
274 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 25 92,813,867 Rls. 3,099 $
275 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 39 89,906,020 Rls. 3,176 $
276 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 650 88,666,499 Rls. 2,999 $
277 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,000 88,209,000 Rls. 2,923 $
278 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 39 81,986,606 Rls. 2,897 $
279 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 15 80,339,437 Rls. 2,834 $
280 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 68 77,480,582 Rls. 2,567 $
281 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32062010 ---گرانول مستربچ (Master Bach) 60 77,099,980 Rls. 2,595 $
282 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 258 75,063,050 Rls. 2,656 $
283 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 97 72,959,786 Rls. 2,423 $
284 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 50 72,874,513 Rls. 2,579 $
285 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 26 71,858,689 Rls. 2,512 $
286 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38249030 موا دآبکاري 585 69,444,530 Rls. 2,380 $
287 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 72 65,972,990 Rls. 2,335 $
288 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 212 62,692,196 Rls. 2,161 $
289 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38248100 حاوي اکسيران ( اکسايد اتيلن ) 175 57,988,440 Rls. 1,950 $
290 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 50 57,160,334 Rls. 1,962 $
291 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 28332931 فروسولفات آب دار وبدون آب (گريد دارويي) 250 53,506,375 Rls. 1,777 $
292 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 65 53,479,615 Rls. 1,893 $
293 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 45 46,902,416 Rls. 1,660 $
294 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 270 45,238,500 Rls. 1,500 $
295 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 23 44,419,417 Rls. 1,502 $
296 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 164 43,796,248 Rls. 1,513 $
297 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 50 43,607,851 Rls. 1,446 $
298 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 18 42,550,724 Rls. 1,487 $
299 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 250 41,942,000 Rls. 1,410 $
300 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 592 40,701,960 Rls. 1,352 $
مجموع کل
22,630,151,672 ريال
مجموع کل
768,291 دلار