آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 220,950 17,321,673,247 Rls. 593,018 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 86,853 11,439,312,174 Rls. 380,843 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 9,419,416,138 Rls. 329,235 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84821000 بلبرينگ. 9,891 3,570,929,034 Rls. 120,076 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 8,985 3,211,779,213 Rls. 106,407 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 13,056 2,858,596,123 Rls. 96,380 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,740 2,744,432,523 Rls. 91,141 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 9,417 1,858,090,528 Rls. 61,553 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10011100 بذر گندم دروم 40,000 1,619,597,000 Rls. 54,064 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10031000 بذر جو 60,000 1,230,487,500 Rls. 41,071 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 38249030 موا دآبکاري 5,220 577,206,341 Rls. 19,268 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 16,000 525,815,196 Rls. 17,592 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 2,800 150,781,356 Rls. 5,034 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 438 45,059,268 Rls. 1,491 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 850 27,180,225 Rls. 960 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10071000 بذر سورگوم (ذرت خوشه اي) 160 15,534,910 Rls. 519 $
مجموع کل
56,615,890,776 ريال
مجموع کل
1,918,652 دلار