آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,660,500 68,854,328,612 Rls. 2,317,890 $
2 12 1394 باشماق عراق 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 908,780 7,898,464,259 Rls. 263,548 $
3 12 1394 باشماق عراق 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 865,720 7,560,234,849 Rls. 251,061 $
4 12 1394 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 153,920 6,921,099,233 Rls. 230,442 $
5 12 1394 باشماق عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 14,048 3,385,985,781 Rls. 113,019 $
6 12 1394 باشماق عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,813 3,115,561,808 Rls. 103,818 $
7 12 1394 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 95,130 1,424,983,905 Rls. 47,565 $
8 12 1394 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 90,720 1,359,212,400 Rls. 45,360 $
9 12 1394 باشماق عراق 48202000 دفترچه مشق 14,674 883,844,368 Rls. 29,348 $
10 12 1394 باشماق عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 16,170 770,194,470 Rls. 25,710 $
11 12 1394 باشماق عراق 85164000 ا توي برقي 5,900 585,452,420 Rls. 19,804 $
12 12 1394 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,300 511,405,909 Rls. 17,628 $
13 12 1394 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,040 409,814,930 Rls. 13,681 $
14 12 1394 باشماق عراق 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 6,680 335,798,800 Rls. 11,210 $
15 12 1394 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 54,290 327,942,888 Rls. 10,858 $
16 12 1394 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,453 253,491,560 Rls. 8,461 $
17 12 1394 باشماق عراق 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,000 232,088,001 Rls. 8,000 $
18 12 1394 باشماق عراق 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 2,000 232,088,001 Rls. 8,000 $
19 12 1394 باشماق عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 240 84,111,398 Rls. 2,814 $
20 12 1394 باشماق عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 60 69,091,505 Rls. 2,312 $
مجموع کل
105,215,195,097 ريال
مجموع کل
3,530,528 دلار