آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,867,605 34,260,450,965 Rls. 1,174,868 $
2 12 1394 قم عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 255,000 2,333,928,836 Rls. 84,571 $
3 12 1394 قم عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 31,430 1,654,409,323 Rls. 54,971 $
4 12 1394 قم عراق 27132000 قيرنفت 358,530 974,003,340 Rls. 32,269 $
5 12 1394 قم عراق 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 154,000 417,130,560 Rls. 13,860 $
6 12 1394 قم عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,100 381,651,212 Rls. 12,741 $
مجموع کل
40,021,574,236 ريال
مجموع کل
1,373,279 دلار