آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 34,160 58,660,695,600 Rls. 1,942,858 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 59,252 37,878,483,102 Rls. 1,285,448 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 138,231 3,754,727,667 Rls. 124,407 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,990 2,544,598,560 Rls. 84,504 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,289 2,174,378,673 Rls. 72,746 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,834 2,125,981,630 Rls. 72,692 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 5,950 2,052,135,440 Rls. 68,484 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 9,220 1,867,443,310 Rls. 66,339 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 1,497 1,436,163,888 Rls. 48,048 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 617 1,295,661,779 Rls. 43,098 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 524 1,066,749,713 Rls. 35,725 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 180 926,967,250 Rls. 30,940 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 193 916,144,778 Rls. 30,666 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 597 618,040,122 Rls. 21,955 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 1,268 545,622,507 Rls. 18,468 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 159 381,693,035 Rls. 12,726 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 364,013,400 Rls. 12,053 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 635 362,569,062 Rls. 12,142 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 124,820 335,164,518 Rls. 11,185 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84141000 - تلمبه هاي خلاء 1,680 320,050,440 Rls. 10,629 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 326 308,816,221 Rls. 10,334 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 263 300,215,382 Rls. 10,582 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 546 239,403,870 Rls. 7,960 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 365 200,120,544 Rls. 6,630 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 951 174,997,960 Rls. 6,070 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 1,245 172,566,693 Rls. 5,734 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 700 159,118,393 Rls. 5,519 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 550 147,470,400 Rls. 4,900 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 568 144,969,662 Rls. 5,150 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 24 128,233,532 Rls. 4,280 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 133 123,902,265 Rls. 4,149 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 253 111,673,741 Rls. 3,852 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 171 100,775,411 Rls. 3,375 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84411000 ماشينهاي برش 210 90,033,982 Rls. 3,186 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 338 80,758,601 Rls. 2,702 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 471 66,804,416 Rls. 2,224 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,050 61,311,688 Rls. 2,143 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 385 60,976,904 Rls. 2,062 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 904 54,995,500 Rls. 1,922 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 151 43,704,928 Rls. 1,462 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 4 43,584,195 Rls. 1,455 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 100 37,123,538 Rls. 1,280 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 180 36,401,340 Rls. 1,205 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 1 30,422,763 Rls. 1,019 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 74 27,219,020 Rls. 901 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 39 21,231,780 Rls. 705 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 70 14,637,300 Rls. 485 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 26 10,118,976 Rls. 336 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1 10,029,283 Rls. 336 $
مجموع کل
122,628,902,762 ريال
مجموع کل
4,107,073 دلار