آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 264,362 16,689,232,430 Rls. 561,228 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 265,010 14,339,946,938 Rls. 480,688 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 286,488 11,566,823,115 Rls. 388,673 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 164,022 7,834,440,478 Rls. 273,430 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 173,399 7,524,835,303 Rls. 254,857 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 134,858 5,842,975,600 Rls. 194,440 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 149,960 5,808,176,130 Rls. 204,690 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 122,860 5,129,730,045 Rls. 176,815 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 88,018 4,394,466,495 Rls. 151,374 $
10 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 93,630 3,768,084,800 Rls. 125,940 $
11 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 73,770 2,952,808,087 Rls. 101,003 $
12 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 83,360 2,910,406,032 Rls. 100,532 $
13 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 50,650 2,742,829,920 Rls. 96,480 $
14 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 40,110 2,519,218,425 Rls. 84,923 $
15 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 60,250 2,446,057,440 Rls. 81,658 $
16 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,640 2,326,676,647 Rls. 79,823 $
17 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 43,893 1,770,467,457 Rls. 60,685 $
18 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 39,160 1,595,553,075 Rls. 53,265 $
19 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 14,430 1,498,850,000 Rls. 50,000 $
20 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 38,000 1,281,817,200 Rls. 45,088 $
21 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,240 663,404,000 Rls. 22,000 $
22 12 1394 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 49,440 411,882,165 Rls. 14,552 $
مجموع کل
106,018,681,782 ريال
مجموع کل
3,602,140 دلار