آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 18,000 25,666,604,518 Rls. 851,043 $
2 12 1394 ساوه فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 44,240 12,343,414,085 Rls. 410,621 $
3 12 1394 ساوه فرانسه 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 25,920 6,470,577,765 Rls. 217,930 $
4 12 1394 ساوه فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90,453 5,722,273,992 Rls. 191,334 $
5 12 1394 ساوه فرانسه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 850 3,310,023,267 Rls. 110,500 $
6 12 1394 ساوه فرانسه 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 20,286 1,113,603,826 Rls. 36,930 $
7 12 1394 ساوه فرانسه 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 4,320 1,109,632,636 Rls. 37,349 $
8 12 1394 ساوه فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 8,931 499,633,072 Rls. 16,585 $
9 12 1394 ساوه فرانسه 27101950 روغن صنعتي 2,706 166,968,866 Rls. 5,545 $
10 12 1394 ساوه فرانسه 27101920 گريس 3,040 103,163,646 Rls. 3,418 $
11 12 1394 ساوه فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 450 83,026,440 Rls. 2,751 $
12 12 1394 ساوه فرانسه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 120 11,372,612 Rls. 377 $
13 12 1394 ساوه فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 85 8,961,584 Rls. 297 $
مجموع کل
56,609,256,309 ريال
مجموع کل
1,884,679 دلار