آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9,138 43,261,034,482 Rls. 1,433,386 $
2 12 1394 قزوين فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,370 32,704,570,762 Rls. 1,082,861 $
3 12 1394 قزوين فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 8,519 15,064,129,438 Rls. 499,419 $
4 12 1394 قزوين فرانسه 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 6,700 13,630,855,524 Rls. 458,797 $
5 12 1394 قزوين فرانسه 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 3,188 11,506,277,871 Rls. 382,319 $
6 12 1394 قزوين فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 12,000 4,745,739,285 Rls. 159,417 $
7 12 1394 قزوين فرانسه 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 13,328 3,549,437,724 Rls. 117,605 $
8 12 1394 قزوين فرانسه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 9,969 3,440,230,124 Rls. 117,675 $
9 12 1394 قزوين فرانسه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,790 3,407,600,000 Rls. 112,898 $
10 12 1394 قزوين فرانسه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 1,723 3,394,275,462 Rls. 113,312 $
11 12 1394 قزوين فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,680 3,337,665,498 Rls. 111,415 $
12 12 1394 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 4,242 2,945,516,108 Rls. 97,830 $
13 12 1394 قزوين فرانسه 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 15,600 2,361,098,688 Rls. 78,993 $
14 12 1394 قزوين فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 200 1,557,721,053 Rls. 51,731 $
15 12 1394 قزوين فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,000 1,456,837,030 Rls. 50,060 $
16 12 1394 قزوين فرانسه 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 392 1,149,333,389 Rls. 40,172 $
17 12 1394 قزوين فرانسه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 648 756,580,703 Rls. 25,530 $
18 12 1394 قزوين فرانسه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 281 690,856,135 Rls. 24,147 $
19 12 1394 قزوين فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 200 636,773,250 Rls. 22,497 $
20 12 1394 قزوين فرانسه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 119 583,931,614 Rls. 19,494 $
21 12 1394 قزوين فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,200 526,136,053 Rls. 17,671 $
22 12 1394 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 450 507,535,078 Rls. 16,940 $
23 12 1394 قزوين فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 1,600 460,038,636 Rls. 15,391 $
24 12 1394 قزوين فرانسه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,170 447,290,813 Rls. 14,819 $
25 12 1394 قزوين فرانسه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 2,000 430,500,000 Rls. 14,297 $
26 12 1394 قزوين فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,540 337,386,168 Rls. 11,257 $
27 12 1394 قزوين فرانسه 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 975 311,374,176 Rls. 10,341 $
28 12 1394 قزوين فرانسه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,402 268,555,300 Rls. 9,447 $
29 12 1394 قزوين فرانسه 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 2,220 173,386,049 Rls. 5,906 $
30 12 1394 قزوين فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 51 130,383,908 Rls. 4,494 $
31 12 1394 قزوين فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 316 122,009,117 Rls. 4,073 $
32 12 1394 قزوين فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 974 77,620,495 Rls. 2,590 $
33 12 1394 قزوين فرانسه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 60 16,292,216 Rls. 572 $
34 12 1394 قزوين فرانسه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 231 15,001,448 Rls. 497 $
35 12 1394 قزوين فرانسه 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 339 11,220,768 Rls. 372 $
مجموع کل
154,015,194,364 ريال
مجموع کل
5,128,226 دلار