آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد فرانسه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 20,900 95,013,513,923 Rls. 3,227,471 $
2 12 1394 مشهد فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,707 8,300,514,060 Rls. 284,300 $
3 12 1394 مشهد فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,426 7,077,952,697 Rls. 240,560 $
4 12 1394 مشهد فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,558 3,666,017,811 Rls. 125,582 $
5 12 1394 مشهد فرانسه 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 17,146 3,290,047,179 Rls. 113,166 $
6 12 1394 مشهد فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 40,130 3,286,527,684 Rls. 111,152 $
7 12 1394 مشهد فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 287 2,226,028,003 Rls. 78,778 $
8 12 1394 مشهد فرانسه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,154 2,172,262,385 Rls. 74,232 $
9 12 1394 مشهد فرانسه 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 7,339 2,133,043,728 Rls. 75,774 $
10 12 1394 مشهد فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,535 1,375,586,694 Rls. 46,233 $
11 12 1394 مشهد فرانسه 56041000 نخ وطناب پلاستيكي ، پوشانده شده بامنسوج. 3,179 814,562,639 Rls. 27,549 $
12 12 1394 مشهد فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 20 684,657,537 Rls. 23,062 $
13 12 1394 مشهد فرانسه 85340000 مدا رهاي چاپي 6 616,622,688 Rls. 20,424 $
14 12 1394 مشهد فرانسه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 845 389,204,949 Rls. 13,416 $
15 12 1394 مشهد فرانسه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 3 236,389,426 Rls. 7,917 $
16 12 1394 مشهد فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 7 182,457,622 Rls. 6,198 $
17 12 1394 مشهد فرانسه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 16 161,757,359 Rls. 5,412 $
18 12 1394 مشهد فرانسه 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 24 127,688,086 Rls. 4,318 $
19 12 1394 مشهد فرانسه 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 900 109,973,304 Rls. 3,650 $
20 12 1394 مشهد فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3 100,926,220 Rls. 3,380 $
21 12 1394 مشهد فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 12 88,418,512 Rls. 3,068 $
22 12 1394 مشهد فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 3 84,981,142 Rls. 2,866 $
23 12 1394 مشهد فرانسه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 6 81,881,879 Rls. 2,739 $
24 12 1394 مشهد فرانسه 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 5 74,575,794 Rls. 2,471 $
25 12 1394 مشهد فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 70,134,608 Rls. 2,349 $
26 12 1394 مشهد فرانسه 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 20 66,920,047 Rls. 2,216 $
27 12 1394 مشهد فرانسه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 118 62,331,804 Rls. 2,187 $
28 12 1394 مشهد فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 21 61,799,859 Rls. 2,090 $
29 12 1394 مشهد فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 32 53,296,746 Rls. 1,766 $
30 12 1394 مشهد فرانسه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 2 37,998,300 Rls. 1,259 $
31 12 1394 مشهد فرانسه 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 3 36,187,047 Rls. 1,227 $
32 12 1394 مشهد فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 29,497,827 Rls. 1,000 $
33 12 1394 مشهد فرانسه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2 22,384,414 Rls. 759 $
34 12 1394 مشهد فرانسه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 2 17,033,269 Rls. 585 $
35 12 1394 مشهد فرانسه 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 2 10,948,133 Rls. 363 $
مجموع کل
132,764,123,375 ريال
مجموع کل
4,519,516 دلار