آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 20,675 1,815,827,640 Rls. 64,141 $
202 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 25,000 1,812,648,250 Rls. 60,759 $
203 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 12,200 1,771,952,000 Rls. 58,715 $
204 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28365000 کربنات کلسيم 105,900 1,771,837,425 Rls. 60,068 $
205 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,400 1,762,750,000 Rls. 59,332 $
206 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 6,000 1,760,898,448 Rls. 60,698 $
207 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,920 1,756,171,066 Rls. 58,415 $
208 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,750 1,740,639,080 Rls. 58,089 $
209 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,700 1,730,339,709 Rls. 59,644 $
210 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,481 1,726,267,052 Rls. 58,665 $
211 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 407 1,709,820,838 Rls. 57,202 $
212 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,530 1,703,985,289 Rls. 57,452 $
213 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 309 1,703,585,308 Rls. 56,830 $
214 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,923 1,690,924,988 Rls. 57,397 $
215 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 3,616 1,690,609,600 Rls. 57,311 $
216 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 900 1,643,059,911 Rls. 54,641 $
217 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 6,438 1,620,261,952 Rls. 55,993 $
218 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 6,400 1,563,816,984 Rls. 55,008 $
219 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 9,961 1,555,125,833 Rls. 51,725 $
220 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 2,700 1,519,196,934 Rls. 50,468 $
221 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 2,000 1,515,626,889 Rls. 50,597 $
222 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 140 1,505,774,586 Rls. 50,926 $
223 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,705 1,488,555,144 Rls. 49,455 $
224 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,600 1,415,717,584 Rls. 48,427 $
225 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 19,800 1,415,095,137 Rls. 46,933 $
226 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,842 1,394,539,735 Rls. 46,656 $
227 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,800 1,384,410,107 Rls. 48,020 $
228 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,529 1,373,967,076 Rls. 45,859 $
229 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 1,600 1,344,108,568 Rls. 44,871 $
230 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,446 1,298,753,697 Rls. 43,149 $
231 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 611 1,289,421,153 Rls. 45,555 $
232 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 1,363 1,287,303,560 Rls. 42,728 $
233 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 398 1,285,508,872 Rls. 45,523 $
234 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 1,000 1,274,263,873 Rls. 45,096 $
235 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 4,705 1,271,844,820 Rls. 44,738 $
236 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,798 1,262,863,384 Rls. 44,157 $
237 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 1,537 1,242,963,845 Rls. 44,858 $
238 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 5,915 1,240,779,679 Rls. 43,206 $
239 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,243 1,233,167,360 Rls. 41,145 $
240 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,345 1,205,727,775 Rls. 41,676 $
241 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,195 1,188,855,811 Rls. 40,000 $
242 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 805 1,175,595,520 Rls. 39,542 $
243 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 10,500 1,143,450,000 Rls. 37,888 $
244 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 10,931 1,131,461,270 Rls. 39,548 $
245 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 450 1,127,510,000 Rls. 37,639 $
246 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4,513 1,115,989,142 Rls. 37,735 $
247 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 31042000 كلرور پتاسيم 4,000 1,115,139,220 Rls. 38,163 $
248 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 10,005 1,098,279,936 Rls. 36,668 $
249 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 12,129 1,094,168,949 Rls. 38,656 $
250 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85164000 ا توي برقي 4,545 1,071,292,207 Rls. 36,457 $
251 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 13,004 1,054,281,978 Rls. 36,769 $
252 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 148 1,028,828,289 Rls. 34,877 $
253 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 2,864 1,017,464,401 Rls. 33,965 $
254 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28432100 نيترات نقره 1,080 988,815,192 Rls. 32,864 $
255 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069050 آنتي ا کسيدا ن 2,500 978,293,000 Rls. 32,941 $
256 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 780 953,295,740 Rls. 31,609 $
257 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,371 949,748,468 Rls. 34,159 $
258 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,606 942,641,997 Rls. 31,312 $
259 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 9,899 941,639,334 Rls. 33,191 $
260 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 2,184 935,676,667 Rls. 33,239 $
261 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,218 928,570,202 Rls. 31,201 $
262 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 11,586 914,259,622 Rls. 32,461 $
263 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 1,522 911,122,680 Rls. 31,307 $
264 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 752 901,807,500 Rls. 29,877 $
265 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 10,631 888,055,673 Rls. 30,166 $
266 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 750 883,835,103 Rls. 29,626 $
267 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 3,016 873,885,189 Rls. 29,424 $
268 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90کيلو ولت آمپر 5,200 859,618,700 Rls. 28,788 $
269 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 5,200 849,682,928 Rls. 28,202 $
270 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 10,620 848,752,925 Rls. 28,633 $
271 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 6,380 847,833,201 Rls. 28,354 $
272 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 3,891 846,207,013 Rls. 28,482 $
273 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 14,638 842,718,988 Rls. 29,674 $
274 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,110 840,201,776 Rls. 28,039 $
275 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 6,300 839,292,300 Rls. 27,810 $
276 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28276000 يدورهاوا کسي ،يدورها 13 834,862,000 Rls. 27,664 $
277 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 1,207 830,947,090 Rls. 28,518 $
278 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 340 827,024,037 Rls. 29,379 $
279 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,377 822,976,955 Rls. 27,650 $
280 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 4,000 803,584,633 Rls. 26,826 $
281 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,117 801,508,847 Rls. 28,317 $
282 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 4,900 801,135,750 Rls. 28,180 $
283 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 5,560 790,922,409 Rls. 27,263 $
284 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 4,432 785,922,070 Rls. 26,225 $
285 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 10,500 782,331,216 Rls. 26,239 $
286 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 14,273 778,450,000 Rls. 26,202 $
287 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 13,050 767,532,618 Rls. 25,431 $
288 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 9,750 766,111,500 Rls. 25,385 $
289 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 9,869 757,068,789 Rls. 26,813 $
290 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,625 757,063,167 Rls. 25,774 $
291 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 2,910 735,361,221 Rls. 24,569 $
292 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84411000 ماشينهاي برش 6,301 729,922,400 Rls. 24,300 $
293 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,500 720,475,000 Rls. 23,914 $
294 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 800 719,597,021 Rls. 25,152 $
295 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 13,683 716,536,506 Rls. 25,307 $
296 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 3,924 696,009,299 Rls. 23,948 $
297 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 308 684,638,660 Rls. 22,683 $
298 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,760 673,914,123 Rls. 23,233 $
299 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,180 672,307,506 Rls. 23,130 $
300 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 150 658,412,848 Rls. 21,814 $
مجموع کل
113,822,997,739 ريال
مجموع کل
3,869,310 دلار