آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 43,526 104,069,344,347 Rls. 3,661,479 $
2 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,914,326 66,234,914,462 Rls. 2,228,210 $
3 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,365,170 53,979,914,111 Rls. 1,799,384 $
4 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 84281010 آسانسور 92,898 15,539,291,979 Rls. 515,945 $
5 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 106,977 7,635,441,840 Rls. 253,173 $
6 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 74,965 4,897,040,172 Rls. 163,474 $
7 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,499 3,368,103,277 Rls. 111,838 $
8 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 64,075 2,260,858,450 Rls. 79,180 $
9 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 49,500 2,110,859,325 Rls. 70,063 $
10 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 14,400 1,969,758,000 Rls. 65,768 $
11 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 33,810 1,678,164,048 Rls. 56,541 $
12 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 2,261 995,953,335 Rls. 33,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,948 945,710,931 Rls. 33,595 $
14 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 22,100 844,829,897 Rls. 28,866 $
15 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 454 834,812,403 Rls. 27,661 $
16 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 16,380 786,000,000 Rls. 27,769 $
17 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 27030010 پيت ماس 99,623 725,066,559 Rls. 24,589 $
18 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 28272000 کلرورکلسيم 105,000 684,684,000 Rls. 22,750 $
19 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 5,760 354,531,366 Rls. 11,755 $
20 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 632 351,686,044 Rls. 11,653 $
21 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 1,946 240,835,546 Rls. 7,980 $
22 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 6,962 189,027,300 Rls. 6,263 $
23 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82011000 بيل, بيلچه. 499 104,477,933 Rls. 3,462 $
24 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 543 90,619,738 Rls. 3,003 $
25 12 1394 شهيدرجايي فنلاند 82021000 ا ره دستي. 365 86,502,413 Rls. 2,866 $
مجموع کل
270,978,427,474 ريال
مجموع کل
9,250,267 دلار