آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,193 2,105,140,305 Rls. 78,847 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 534 1,622,428,950 Rls. 60,032 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 635 1,110,324,000 Rls. 36,751 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 600 978,490,240 Rls. 36,909 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 3,800 961,449,088 Rls. 33,736 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 890 899,224,340 Rls. 30,019 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84821000 بلبرينگ. 393 691,334,127 Rls. 24,181 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5 688,539,656 Rls. 22,815 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,771 646,664,973 Rls. 22,290 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 116 499,801,181 Rls. 16,721 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,300 444,933,121 Rls. 15,293 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 425,500,840 Rls. 14,329 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 352 421,060,875 Rls. 14,082 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 509 418,148,728 Rls. 13,959 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 960 413,495,300 Rls. 14,609 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 888 339,079,330 Rls. 11,350 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 322 259,560,600 Rls. 8,597 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 900 246,194,978 Rls. 8,328 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,417 234,114,152 Rls. 8,070 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 5,000 216,433,800 Rls. 7,170 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 400 190,795,308 Rls. 6,577 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 16 159,508,523 Rls. 5,645 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 10 149,929,596 Rls. 4,967 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 38 141,624,312 Rls. 4,688 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 340 124,613,400 Rls. 4,128 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 223 113,000,000 Rls. 3,903 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 64 100,414,638 Rls. 3,327 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 334 94,400,000 Rls. 3,174 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 30 90,705,438 Rls. 3,005 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 238 86,400,000 Rls. 2,884 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 200 79,949,334 Rls. 2,649 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 137 68,420,543 Rls. 2,469 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 234 57,283,250 Rls. 1,975 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 55,083,198 Rls. 1,863 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 260 54,104,488 Rls. 1,865 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84141000 - تلمبه هاي خلاء 130 53,002,657 Rls. 1,793 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 155 52,736,000 Rls. 1,873 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 79 50,000,000 Rls. 1,681 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 125 49,608,677 Rls. 1,850 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 35 43,525,228 Rls. 1,623 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 115 37,904,000 Rls. 1,347 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 95 26,082,900 Rls. 882 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 170 18,379,740 Rls. 614 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1 15,044,866 Rls. 503 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 90 11,744,199 Rls. 397 $
مجموع کل
15,546,178,879 ريال
مجموع کل
543,772 دلار