آمار کل " واردات از" کشور (ليختن اشتاين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,104 287,394,066,904 Rls. 9,947,314 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219010 دريچه قلب 568 28,629,740,053 Rls. 1,001,820 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,110 24,055,706,337 Rls. 829,317 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 135 12,384,727,623 Rls. 411,893 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 850 11,654,714,585 Rls. 397,778 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 1,043 8,616,290,854 Rls. 302,973 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,500 8,342,502,588 Rls. 279,387 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 450 5,374,296,014 Rls. 188,578 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 102 3,058,450,445 Rls. 108,648 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 250 586,949,750 Rls. 20,304 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 400 255,433,250 Rls. 9,004 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 340 187,309,662 Rls. 6,259 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 32089020 سايرلاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 125 54,014,468 Rls. 1,888 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 90 16,335,000 Rls. 541 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 20 6,860,700 Rls. 227 $
مجموع کل
390,617,398,233 ريال
مجموع کل
13,505,934 دلار