آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 78,310,433 1,658,307,124,966 Rls. 55,841,080 $
2 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,894,924 919,075,520,871 Rls. 30,981,321 $
3 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 10,827,150 449,301,973,265 Rls. 15,267,698 $
4 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 14,982,690 438,278,962,093 Rls. 14,785,713 $
5 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 16,971,093 399,044,814,319 Rls. 13,670,182 $
6 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 14,968,214 324,577,588,868 Rls. 11,359,561 $
7 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 5,463,040 260,546,141,279 Rls. 8,736,812 $
8 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 6,477,070 195,150,530,901 Rls. 6,601,233 $
9 12 1394 شهيدرجايي مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 832,227 193,763,967,074 Rls. 6,484,801 $
10 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 1,925,793 137,031,398,562 Rls. 4,617,683 $
11 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 11,771,716 135,132,279,657 Rls. 4,685,033 $
12 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 6,336,000 132,629,521,979 Rls. 4,455,065 $
13 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 4,160,000 95,457,809,438 Rls. 3,248,163 $
14 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 3,519,352 90,256,505,607 Rls. 3,058,725 $
15 12 1394 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 1,024,250 83,841,238,839 Rls. 2,827,415 $
16 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,768,828 77,317,214,336 Rls. 2,634,409 $
17 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,715,093 65,440,151,535 Rls. 2,234,030 $
18 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,531,680 60,511,313,274 Rls. 2,003,840 $
19 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 167,100 60,338,350,000 Rls. 2,126,836 $
20 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,320,070 47,000,683,064 Rls. 1,602,052 $
21 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 876,153 41,947,988,571 Rls. 1,429,132 $
22 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 211,198 40,083,874,667 Rls. 1,356,846 $
23 12 1394 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 54,100 33,298,359,112 Rls. 1,116,469 $
24 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 699,520 32,108,999,630 Rls. 1,081,787 $
25 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 707,970 27,895,030,492 Rls. 945,998 $
26 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 29,568 27,166,125,220 Rls. 929,233 $
27 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,004,076 25,813,738,900 Rls. 864,504 $
28 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 561,000 23,613,144,401 Rls. 802,636 $
29 12 1394 شهيدرجايي مالزي 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 23,098 22,235,612,593 Rls. 808,597 $
30 12 1394 شهيدرجايي مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 727,501 21,980,396,262 Rls. 751,642 $
31 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 137,270 20,663,094,858 Rls. 695,750 $
32 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,983,805 19,690,622,665 Rls. 655,397 $
33 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 789,994 18,465,331,975 Rls. 627,337 $
34 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,449,964 17,235,999,998 Rls. 595,371 $
35 12 1394 شهيدرجايي مالزي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 73,767 16,930,789,800 Rls. 570,768 $
36 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 360,470 15,076,382,896 Rls. 524,282 $
37 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,590 14,598,898,630 Rls. 504,280 $
38 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 457,060 14,027,658,526 Rls. 465,058 $
39 12 1394 شهيدرجايي مالزي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 72,399 13,501,906,297 Rls. 452,833 $
40 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 283,970 12,575,994,528 Rls. 419,199 $
41 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 674,685 11,689,302,000 Rls. 413,678 $
42 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 14,994 11,281,152,440 Rls. 379,525 $
43 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 4,500 11,217,022,388 Rls. 395,383 $
44 12 1394 شهيدرجايي مالزي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 100,000 11,123,262,540 Rls. 400,060 $
45 12 1394 شهيدرجايي مالزي 23099010 خوراك اماده ابزيان 319,980 10,770,000,000 Rls. 369,626 $
46 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 25,790 10,101,858,546 Rls. 340,885 $
47 12 1394 شهيدرجايي مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 154,332 9,893,266,311 Rls. 353,836 $
48 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 191,500 9,851,697,848 Rls. 332,170 $
49 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 84,835 9,616,383,950 Rls. 329,704 $
50 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 256,121 9,364,688,895 Rls. 312,625 $
51 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 244,200 9,272,306,852 Rls. 316,709 $
52 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 49,440 8,831,955,484 Rls. 296,165 $
53 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 17,530 8,829,705,267 Rls. 295,403 $
54 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 159,600 8,823,166,384 Rls. 299,049 $
55 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 112,000 8,771,018,982 Rls. 300,765 $
56 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,651 8,735,762,380 Rls. 294,266 $
57 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 98,762 8,708,222,650 Rls. 305,531 $
58 12 1394 شهيدرجايي مالزي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 40,000 8,524,534,250 Rls. 282,396 $
59 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 143,562 8,513,650,744 Rls. 292,949 $
60 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 58,000 8,240,638,213 Rls. 278,346 $
61 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 479,150 8,028,070,066 Rls. 271,716 $
62 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 72,959 7,855,181,955 Rls. 264,236 $
63 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 24,196 7,529,637,426 Rls. 266,018 $
64 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 148,000 7,426,099,880 Rls. 260,844 $
65 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 313,886 7,124,761,918 Rls. 238,513 $
66 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38029010 خاك رنگبر 553,000 6,807,460,806 Rls. 231,349 $
67 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 10,100 6,480,938,028 Rls. 217,996 $
68 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 15,600 5,840,700,000 Rls. 202,771 $
69 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 59,130 5,785,527,552 Rls. 197,324 $
70 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 93,900 5,658,077,754 Rls. 197,729 $
71 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 11,168 5,484,424,735 Rls. 187,038 $
72 12 1394 شهيدرجايي مالزي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 200,000 5,376,439,804 Rls. 181,864 $
73 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 101,660 5,254,727,500 Rls. 175,450 $
74 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 66,300 5,232,203,360 Rls. 180,708 $
75 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 99,868 5,165,039,590 Rls. 178,092 $
76 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 57,000 5,139,543,236 Rls. 176,019 $
77 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 91,107 5,026,578,124 Rls. 169,344 $
78 12 1394 شهيدرجايي مالزي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 200,000 5,004,616,793 Rls. 177,111 $
79 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 40,903 4,974,578,199 Rls. 168,365 $
80 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 68,000 4,877,229,770 Rls. 162,491 $
81 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 2,334 4,612,209,508 Rls. 153,406 $
82 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 29,750 4,594,122,624 Rls. 156,170 $
83 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 29,740 4,480,796,295 Rls. 158,573 $
84 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 26,942 4,396,219,651 Rls. 152,943 $
85 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 105,000 4,380,701,946 Rls. 148,353 $
86 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 114,800 4,306,079,524 Rls. 147,279 $
87 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 96,000 4,115,059,200 Rls. 137,398 $
88 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 84,760 3,910,015,200 Rls. 131,386 $
89 12 1394 شهيدرجايي مالزي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 36,048 3,860,926,895 Rls. 129,880 $
90 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 89,600 3,815,568,259 Rls. 132,246 $
91 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 115,115 3,756,851,736 Rls. 130,882 $
92 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 30,850 3,716,978,654 Rls. 126,303 $
93 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 88,800 3,687,427,267 Rls. 124,134 $
94 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 97,168 3,635,341,600 Rls. 128,459 $
95 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 61,382 3,545,059,484 Rls. 120,136 $
96 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 454,603 3,528,921,937 Rls. 119,873 $
97 12 1394 شهيدرجايي مالزي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 28,812 3,508,032,637 Rls. 116,990 $
98 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 9,029 3,422,525,569 Rls. 117,873 $
99 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 30,273 3,240,059,451 Rls. 110,878 $
100 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,971 3,230,399,504 Rls. 109,058 $
مجموع کل
6,671,887,769,509 ريال
مجموع کل
226,165,042 دلار