آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 5,575 324,989,008 Rls. 10,768 $
202 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,000 322,509,600 Rls. 10,768 $
203 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 24,999 322,419,449 Rls. 10,691 $
204 12 1394 شهيدرجايي مالزي 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 3,400 316,574,100 Rls. 10,708 $
205 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,596 313,153,394 Rls. 10,405 $
206 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 311,546,800 Rls. 10,400 $
207 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 4,000 306,393,920 Rls. 10,387 $
208 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,950 285,997,500 Rls. 9,500 $
209 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85369020 با سداکت 2,756 282,560,000 Rls. 9,386 $
210 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 10,000 272,160,000 Rls. 9,087 $
211 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 1,900 269,065,170 Rls. 9,002 $
212 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,728 254,930,460 Rls. 8,447 $
213 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 744 249,262,692 Rls. 8,806 $
214 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27101920 گريس 5,400 233,618,741 Rls. 7,902 $
215 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 112 228,432,000 Rls. 8,052 $
216 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 2,404 227,000,000 Rls. 7,578 $
217 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 670 223,161,213 Rls. 7,449 $
218 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 12,300 193,030,385 Rls. 6,668 $
219 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 5,940 191,362,743 Rls. 6,341 $
220 12 1394 شهيدرجايي مالزي 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 2,520 190,232,582 Rls. 6,350 $
221 12 1394 شهيدرجايي مالزي 28365000 کربنات کلسيم 16,000 189,544,091 Rls. 6,280 $
222 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,784 188,506,697 Rls. 6,450 $
223 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 680 188,057,740 Rls. 6,655 $
224 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,559 183,968,415 Rls. 6,122 $
225 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 2,004 181,436,148 Rls. 6,012 $
226 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 6,000 161,209,671 Rls. 5,341 $
227 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,851 159,740,100 Rls. 5,330 $
228 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 90 157,474,197 Rls. 5,383 $
229 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 1,200 156,152,719 Rls. 5,493 $
230 12 1394 شهيدرجايي مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 5,328 151,274,109 Rls. 5,012 $
231 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني داراي طوقه با قطرحدا کثر61بدون توليد داخل 5,300 141,644,135 Rls. 4,893 $
232 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 129,260,304 Rls. 4,283 $
233 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 699 128,250,714 Rls. 4,317 $
234 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 117 127,785,611 Rls. 4,279 $
235 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,454 119,820,002 Rls. 3,970 $
236 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 1,600 118,578,240 Rls. 3,940 $
237 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 3,100 117,800,250 Rls. 3,931 $
238 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 880 113,053,350 Rls. 4,001 $
239 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,700 109,562,750 Rls. 3,877 $
240 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 379 96,877,890 Rls. 3,218 $
241 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 690 90,857,744 Rls. 3,023 $
242 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 1,070 87,278,400 Rls. 2,900 $
243 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 875 86,610,746 Rls. 2,877 $
244 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 2,265 85,951,244 Rls. 2,893 $
245 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 5,103 85,889,361 Rls. 2,852 $
246 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 9,781 84,937,776 Rls. 2,814 $
247 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 200 81,543,825 Rls. 2,702 $
248 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,400 80,132,440 Rls. 2,751 $
249 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,050 77,682,875 Rls. 2,628 $
250 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 800 74,029,245 Rls. 2,477 $
251 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 720 72,600,001 Rls. 2,466 $
252 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 380 63,273,582 Rls. 2,098 $
253 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 500 58,420,000 Rls. 2,006 $
254 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 297 57,952,125 Rls. 1,925 $
255 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 1,160 56,962,600 Rls. 1,902 $
256 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 160 56,241,482 Rls. 1,877 $
257 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 180 55,677,813 Rls. 1,874 $
258 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 460 55,583,650 Rls. 1,967 $
259 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 390 55,220,900 Rls. 1,903 $
260 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 802 52,135,812 Rls. 1,740 $
261 12 1394 شهيدرجايي مالزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 200 49,733,600 Rls. 1,660 $
262 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90330020 ساير ترموكوبلکها 600 46,908,251 Rls. 1,569 $
263 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34021310 الكل چرب اتوكسيله 125 43,468,833 Rls. 1,515 $
264 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84716020 موشوا ره (mouse) 160 39,750,750 Rls. 1,407 $
265 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 259 39,189,652 Rls. 1,302 $
266 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 184 35,170,816 Rls. 1,168 $
267 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 331 32,413,392 Rls. 1,077 $
268 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 200 29,960,000 Rls. 1,000 $
269 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 245 28,801,872 Rls. 957 $
270 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 420 28,449,501 Rls. 958 $
271 12 1394 شهيدرجايي مالزي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 425 26,949,013 Rls. 900 $
272 12 1394 شهيدرجايي مالزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 210 18,814,880 Rls. 628 $
273 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 200 17,975,443 Rls. 600 $
274 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 440 16,323,763 Rls. 578 $
275 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 35 15,801,643 Rls. 532 $
276 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 131 15,336,897 Rls. 516 $
277 12 1394 شهيدرجايي مالزي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 70 14,081,200 Rls. 470 $
278 12 1394 شهيدرجايي مالزي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 225 11,454,882 Rls. 382 $
279 12 1394 شهيدرجايي مالزي 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 66 11,154,187 Rls. 375 $
280 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 7,894,642 Rls. 270 $
281 12 1394 شهيدرجايي مالزي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 685 7,393,478 Rls. 246 $
282 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 15 3,782,392 Rls. 126 $
283 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 7 1,266,678 Rls. 42 $
مجموع کل
10,199,454,277 ريال
مجموع کل
343,434 دلار