آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 32,050 40,492,375,000 Rls. 1,343,065 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 616,000 23,482,033,100 Rls. 831,537 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 631,600 21,357,221,872 Rls. 731,996 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 97,167 12,788,051,023 Rls. 436,688 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 212,080 7,614,414,176 Rls. 252,267 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 30,631 6,795,520,023 Rls. 226,850 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 221,880 6,560,638,446 Rls. 226,769 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 40,690 6,304,683,845 Rls. 216,371 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 63,164 5,344,356,564 Rls. 177,732 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 98,400 5,299,921,751 Rls. 177,704 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 25,360 5,091,313,304 Rls. 169,458 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29054500 گليسرول 200,000 4,916,055,730 Rls. 169,455 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 28,449 4,484,721,185 Rls. 153,230 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 42,000 4,451,673,051 Rls. 148,612 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151920 دستكش معاينه 68,642 4,127,034,820 Rls. 140,069 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 38,180 4,108,306,944 Rls. 139,417 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 20,119 4,046,528,201 Rls. 136,855 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 32,640 3,432,380,493 Rls. 115,909 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 31,140 3,189,579,808 Rls. 108,736 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 10,694 2,860,442,704 Rls. 94,943 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,440 2,679,717,887 Rls. 88,782 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 4,000 2,275,470,325 Rls. 75,387 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 302 1,792,716,510 Rls. 63,443 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 40,320 1,741,986,970 Rls. 61,543 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 21069020 ا مولسيفاير 20,000 1,431,106,478 Rls. 50,560 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,776 1,177,380,416 Rls. 39,096 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,935 1,011,525,596 Rls. 35,502 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 14,400 979,640,680 Rls. 32,643 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 28323000 تيوسولفات ها 23,625 903,197,392 Rls. 30,621 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 3,360 735,800,000 Rls. 24,642 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,285 728,110,265 Rls. 24,878 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 50 696,133,764 Rls. 24,787 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 18,428 637,579,935 Rls. 21,910 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 7,027 576,376,108 Rls. 19,715 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 6,208 556,722,838 Rls. 18,505 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84572000 ماشين ساخت يک وا حدي (يک مرحله ا ي )برا ي کارکردن روي فلزا ت 5,900 493,795,503 Rls. 16,819 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 51 492,191,563 Rls. 17,485 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 1,000 457,333,491 Rls. 15,764 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,890 399,361,975 Rls. 14,092 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 112 373,246,679 Rls. 12,366 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,550 307,988,013 Rls. 10,308 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 285 302,129,850 Rls. 10,628 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,500 269,793,000 Rls. 9,000 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 2,900 250,873,809 Rls. 8,545 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,215 250,235,237 Rls. 8,542 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 2,700 242,680,374 Rls. 8,266 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,980 226,532,954 Rls. 7,758 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 550 201,118,542 Rls. 6,832 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,890 190,293,136 Rls. 6,490 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 110 183,592,175 Rls. 6,454 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 317 152,077,171 Rls. 5,316 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 389 134,219,199 Rls. 4,568 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,033 128,685,110 Rls. 4,352 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 800 120,225,600 Rls. 3,984 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,050 119,517,711 Rls. 4,071 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 1,000 93,672,432 Rls. 3,216 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 870 89,899,678 Rls. 3,142 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 26 83,752,750 Rls. 2,946 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 320 60,383,424 Rls. 2,057 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 105 51,016,948 Rls. 1,770 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 370 50,361,360 Rls. 1,680 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84603910 ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزکن ) 400 49,303,265 Rls. 1,679 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 315 49,028,294 Rls. 1,697 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 865 47,146,273 Rls. 1,591 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 280 44,965,500 Rls. 1,500 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 140 30,058,814 Rls. 1,043 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 270 24,281,370 Rls. 810 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 80 22,776,051 Rls. 787 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17 21,933,401 Rls. 750 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 179 21,185,102 Rls. 707 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84821000 بلبرينگ. 39 13,629,951 Rls. 473 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 16 7,412,217 Rls. 257 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 300 5,271,520 Rls. 175 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 17 4,358,859 Rls. 151 $
مجموع کل
200,737,045,505 ريال
مجموع کل
6,817,744 دلار