آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 1,539,850 42,624,604,376 Rls. 1,441,941 $
2 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 34,700 11,223,616,639 Rls. 396,524 $
3 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 1,200,000 7,574,662,200 Rls. 257,702 $
4 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 348,414 7,515,552,792 Rls. 250,920 $
5 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 242,676 6,919,377,370 Rls. 229,910 $
6 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 172,433 4,606,783,195 Rls. 156,486 $
7 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 149,992 4,344,458,283 Rls. 143,956 $
8 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 86,662 3,921,612,750 Rls. 131,673 $
9 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 98,400 3,025,642,306 Rls. 101,003 $
10 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 144,000 2,004,523,200 Rls. 66,413 $
11 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 8,500 1,684,800,000 Rls. 55,818 $
12 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 34,617 1,453,824,997 Rls. 48,648 $
13 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 18,982 1,302,086,094 Rls. 43,143 $
14 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 21,341 878,617,000 Rls. 29,785 $
15 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 100,550 733,642,269 Rls. 24,326 $
16 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,000 731,825,994 Rls. 25,279 $
17 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 25070010 کائولن 120,000 667,936,154 Rls. 22,341 $
18 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,577 488,700,000 Rls. 16,314 $
19 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 3,298 258,935,380 Rls. 8,641 $
20 12 1394 شهيدرجايي پرتغال 45020000 چوب پنبه طبيعي,قشرخارجي گرفته شده يابطورساده چهارترا ش شده, بشکل بلوک باا بعادمربع يا مربع مستطيل 4,930 240,166,699 Rls. 8,076 $
مجموع کل
102,201,367,697 ريال
مجموع کل
3,458,896 دلار