آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خرم آباد چين 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 197,251 622,521,580,796 Rls. 21,403,110 $
2 12 1394 خرم آباد چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 194,000 11,846,723,772 Rls. 418,538 $
3 12 1394 خرم آباد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 71,282 2,129,842,828 Rls. 71,111 $
4 12 1394 خرم آباد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 22,891 1,466,358,308 Rls. 48,944 $
5 12 1394 خرم آباد چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 14,052 1,269,169,417 Rls. 42,368 $
6 12 1394 خرم آباد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 12,154 907,858,042 Rls. 30,304 $
7 12 1394 خرم آباد چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 6,660 852,428,299 Rls. 30,853 $
8 12 1394 خرم آباد چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 9,965 768,102,739 Rls. 27,801 $
9 12 1394 خرم آباد چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 9,254 702,216,906 Rls. 24,701 $
10 12 1394 خرم آباد چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 6,466 537,222,980 Rls. 17,937 $
11 12 1394 خرم آباد چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 42,840 434,999,732 Rls. 14,524 $
12 12 1394 خرم آباد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 7,746 431,812,111 Rls. 15,247 $
13 12 1394 خرم آباد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 15,000 351,185,992 Rls. 12,407 $
14 12 1394 خرم آباد چين 85437020 ---لامپ LED 878 311,773,362 Rls. 10,409 $
15 12 1394 خرم آباد چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 2,044 214,405,380 Rls. 7,154 $
16 12 1394 خرم آباد چين 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 950 171,202,360 Rls. 5,683 $
17 12 1394 خرم آباد چين 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 14,000 130,385,474 Rls. 4,606 $
18 12 1394 خرم آباد چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 880 53,025,280 Rls. 1,760 $
19 12 1394 خرم آباد چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 420 31,693,200 Rls. 1,050 $
20 12 1394 خرم آباد چين 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 340 30,559,680 Rls. 1,015 $
21 12 1394 خرم آباد چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 300 30,128,000 Rls. 1,000 $
22 12 1394 خرم آباد چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 350 26,212,375 Rls. 875 $
23 12 1394 خرم آباد چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 300 25,163,880 Rls. 840 $
24 12 1394 خرم آباد چين 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 245 17,189,820 Rls. 571 $
25 12 1394 خرم آباد چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 350 16,775,920 Rls. 560 $
26 12 1394 خرم آباد چين 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 170 12,731,725 Rls. 425 $
27 12 1394 خرم آباد چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 100 8,987,100 Rls. 300 $
28 12 1394 خرم آباد چين 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 95 8,028,944 Rls. 266 $
29 12 1394 خرم آباد چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 30 3,169,320 Rls. 105 $
مجموع کل
645,310,933,742 ريال
مجموع کل
22,194,463 دلار