آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 3,401,045 537,667,544,030 Rls. 17,953,765 $
2 12 1394 کيش چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 383,279 24,656,171,543 Rls. 832,332 $
3 12 1394 کيش چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 16,426 16,710,781,236 Rls. 570,474 $
4 12 1394 کيش چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 146,367 15,086,915,139 Rls. 508,933 $
5 12 1394 کيش چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 108,979 9,625,678,383 Rls. 322,037 $
6 12 1394 کيش چين 84134000 تلمبه هاي بتون 72,500 8,454,040,000 Rls. 280,000 $
7 12 1394 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 6,678 7,124,863,031 Rls. 242,292 $
8 12 1394 کيش چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,489 6,833,439,275 Rls. 230,634 $
9 12 1394 کيش چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 208,400 6,135,810,750 Rls. 203,875 $
10 12 1394 کيش چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 28,664 4,959,058,320 Rls. 173,227 $
11 12 1394 کيش چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 21,772 3,337,003,048 Rls. 110,912 $
12 12 1394 کيش چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 14,600 3,234,715,680 Rls. 107,700 $
13 12 1394 کيش چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 4,290 3,008,406,852 Rls. 102,962 $
14 12 1394 کيش چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 10,300 2,857,866,840 Rls. 94,760 $
15 12 1394 کيش چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 27,500 2,206,817,191 Rls. 77,787 $
16 12 1394 کيش چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,600 1,759,453,643 Rls. 58,864 $
17 12 1394 کيش چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 22,720 1,565,477,208 Rls. 52,169 $
18 12 1394 کيش چين 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 2,979 1,485,043,472 Rls. 49,274 $
19 12 1394 کيش چين 52094900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازپنبه, ازنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم 4,642 1,233,239,170 Rls. 42,599 $
20 12 1394 کيش چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 238 1,068,061,640 Rls. 36,281 $
21 12 1394 کيش چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 9,700 990,217,177 Rls. 33,554 $
22 12 1394 کيش چين 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 2,559 901,885,292 Rls. 30,107 $
23 12 1394 کيش چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,471 786,453,727 Rls. 26,338 $
24 12 1394 کيش چين 95049010 ميز ا سنوکرحتي به همرا ه ا شياومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 12,000 749,000,000 Rls. 25,000 $
25 12 1394 کيش چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,771 663,390,765 Rls. 22,036 $
26 12 1394 کيش چين 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 1,449 500,786,719 Rls. 16,607 $
27 12 1394 کيش چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,110 468,362,161 Rls. 16,080 $
28 12 1394 کيش چين 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 11,000 445,737,601 Rls. 15,075 $
29 12 1394 کيش چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,931 427,654,724 Rls. 14,579 $
30 12 1394 کيش چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190 418,335,540 Rls. 13,965 $
31 12 1394 کيش چين 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 830 355,877,280 Rls. 11,880 $
32 12 1394 کيش چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,230 342,139,323 Rls. 11,337 $
33 12 1394 کيش چين 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,470 299,987,570 Rls. 10,079 $
34 12 1394 کيش چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,780 291,281,432 Rls. 9,724 $
35 12 1394 کيش چين 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 19,869 286,637,649 Rls. 9,944 $
36 12 1394 کيش چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,200 283,213,905 Rls. 9,580 $
37 12 1394 کيش چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 514 233,612,919 Rls. 8,016 $
38 12 1394 کيش چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 8,000 170,057,440 Rls. 5,660 $
39 12 1394 کيش چين 62031200 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک. 602 161,659,955 Rls. 5,396 $
40 12 1394 کيش چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 1,560 159,179,680 Rls. 5,309 $
41 12 1394 کيش چين 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 5,020 149,547,024 Rls. 4,969 $
42 12 1394 کيش چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,600 148,830,040 Rls. 4,943 $
43 12 1394 کيش چين 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,886 128,100,896 Rls. 4,244 $
44 12 1394 کيش چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 515 121,372,768 Rls. 4,271 $
45 12 1394 کيش چين 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 1,606 120,835,440 Rls. 4,015 $
46 12 1394 کيش چين 62033200 از پنبه 345 120,234,180 Rls. 4,014 $
47 12 1394 کيش چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 700 62,392,712 Rls. 2,111 $
48 12 1394 کيش چين 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 161 58,934,325 Rls. 1,967 $
49 12 1394 کيش چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 780 54,347,400 Rls. 1,800 $
50 12 1394 کيش چين 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 455 41,197,139 Rls. 1,367 $
51 12 1394 کيش چين 62011200 از پنبه 50 28,712,640 Rls. 958 $
52 12 1394 کيش چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 51 15,875,620 Rls. 530 $
53 12 1394 کيش چين 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 144 15,619,824 Rls. 519 $
54 12 1394 کيش چين 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 190 12,166,031 Rls. 406 $
مجموع کل
669,024,023,350 ريال
مجموع کل
22,387,255 دلار