آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 بازرگان آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,170 1,039,030,200 Rls. 31,980 $
202 7 1396 بازرگان آلمان 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 7,700 1,036,020,000 Rls. 31,000 $
203 12 1396 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 9,519 1,020,681,200 Rls. 27,280 $
204 6 1396 بازرگان آلمان 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 11,989 1,009,957,196 Rls. 30,449 $
205 9 1396 بازرگان آلمان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 12,250 1,007,540,856 Rls. 28,539 $
206 3 1396 بازرگان آلمان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 12,218 996,639,070 Rls. 30,719 $
207 1 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,920 989,163,798 Rls. 30,494 $
208 9 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 657 986,720,000 Rls. 28,000 $
209 10 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 7,880 985,777,975 Rls. 27,580 $
210 4 1396 بازرگان آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 11,635 980,294,625 Rls. 30,075 $
211 12 1396 بازرگان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 5,617 978,297,300 Rls. 26,316 $
212 4 1396 بازرگان آلمان 87019490 ک ک ک سا?ر 7,615 977,949,000 Rls. 30,100 $
213 11 1396 بازرگان آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 22,524 977,384,646 Rls. 26,450 $
214 2 1396 بازرگان آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 11,110 976,812,460 Rls. 30,116 $
215 1 1396 بازرگان آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 7,400 959,868,800 Rls. 29,600 $
216 9 1396 بازرگان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 8,280 952,789,946 Rls. 27,037 $
217 6 1396 بازرگان آلمان 84323900 ک ک ساير 13,667 951,146,568 Rls. 28,460 $
218 2 1396 بازرگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 14,632 949,587,536 Rls. 29,264 $
219 4 1396 بازرگان آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 11,741 947,738,900 Rls. 29,170 $
220 9 1396 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,600 942,511,680 Rls. 26,737 $
221 9 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,653 915,917,070 Rls. 25,945 $
222 10 1396 بازرگان آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 9,525 914,482,800 Rls. 25,200 $
223 10 1396 بازرگان آلمان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 10,400 913,321,552 Rls. 25,168 $
224 3 1396 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 5,783 884,431,095 Rls. 27,254 $
225 2 1396 بازرگان آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,410 880,743,600 Rls. 27,145 $
226 4 1396 بازرگان آلمان 84134000 تلمبه هاي بتون 4,200 877,230,000 Rls. 27,000 $
227 11 1396 بازرگان آلمان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 7,893 875,023,360 Rls. 23,680 $
228 9 1396 بازرگان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,687 868,359,061 Rls. 24,630 $
229 8 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,414 867,990,816 Rls. 25,020 $
230 7 1396 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 8,312 842,847,744 Rls. 24,832 $
231 10 1396 بازرگان آلمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,167 838,446,224 Rls. 23,254 $
232 6 1396 بازرگان آلمان 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 10,750 835,500,000 Rls. 25,000 $
233 7 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 752 828,700,593 Rls. 24,549 $
234 2 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 3,981 826,042,976 Rls. 25,458 $
235 4 1396 بازرگان آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,830 815,577,700 Rls. 25,060 $
236 6 1396 بازرگان آلمان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 810 815,472,716 Rls. 24,401 $
237 2 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,503 814,564,443 Rls. 25,113 $
238 7 1396 بازرگان آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,152 811,364,091 Rls. 24,027 $
239 4 1396 بازرگان آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,773 798,631,047 Rls. 24,605 $
240 3 1396 بازرگان آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 17,610 798,453,285 Rls. 24,605 $
241 11 1396 بازرگان آلمان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,450 798,260,600 Rls. 21,800 $
242 11 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 12,377 791,934,788 Rls. 21,422 $
243 11 1396 بازرگان آلمان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 18,745 788,016,340 Rls. 21,558 $
244 9 1396 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 7,192 787,985,280 Rls. 22,320 $
245 12 1396 بازرگان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,068 784,578,375 Rls. 21,105 $
246 10 1396 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 8,551 779,487,720 Rls. 21,480 $
247 11 1396 بازرگان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,259 773,460,350 Rls. 20,930 $
248 12 1396 بازرگان آلمان 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 4,405 770,620,461 Rls. 20,661 $
249 10 1396 بازرگان آلمان 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 3,756 768,937,480 Rls. 21,752 $
250 11 1396 بازرگان آلمان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,119 763,593,138 Rls. 21,042 $
251 4 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 6,655 758,027,622 Rls. 23,302 $
252 5 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 12,589 756,989,200 Rls. 23,106 $
253 2 1396 بازرگان آلمان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 85 751,281,833 Rls. 23,161 $
254 8 1396 بازرگان آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 3,122 747,784,998 Rls. 21,275 $
255 9 1396 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,273 736,674,398 Rls. 20,898 $
256 10 1396 بازرگان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,753 730,114,101 Rls. 20,259 $
257 8 1396 بازرگان آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 6,911 729,769,101 Rls. 21,032 $
258 7 1396 بازرگان آلمان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,038 726,989,280 Rls. 21,740 $
259 11 1396 بازرگان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 5,927 719,770,192 Rls. 19,691 $
260 11 1396 بازرگان آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 6,910 718,164,992 Rls. 19,434 $
261 6 1396 بازرگان آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,146 717,926,420 Rls. 21,644 $
262 3 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,018 713,846,769 Rls. 22,001 $
263 10 1396 بازرگان آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,682 707,199,950 Rls. 19,551 $
264 9 1396 بازرگان آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,424 703,632,384 Rls. 19,968 $
265 3 1396 بازرگان آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 4,120 703,061,480 Rls. 21,670 $
266 7 1396 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 4,145 695,390,746 Rls. 20,488 $
267 12 1396 بازرگان آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 863 693,016,832 Rls. 18,703 $
268 9 1396 بازرگان آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 2,310 687,307,600 Rls. 19,468 $
269 10 1396 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 3,810 687,289,134 Rls. 19,204 $
270 6 1396 بازرگان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,030 685,266,979 Rls. 20,676 $
271 9 1396 بازرگان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 10,370 683,587,392 Rls. 19,392 $
272 3 1396 بازرگان آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,646 683,205,420 Rls. 21,050 $
273 9 1396 بازرگان آلمان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 134 677,927,447 Rls. 19,237 $
274 3 1396 بازرگان آلمان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 10,817 675,901,050 Rls. 20,829 $
275 10 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 11,190 674,650,080 Rls. 18,720 $
276 9 1396 بازرگان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 5,760 669,058,341 Rls. 18,986 $
277 8 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 5,496 668,706,696 Rls. 19,236 $
278 11 1396 بازرگان آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,500 665,190,000 Rls. 18,000 $
279 9 1396 بازرگان آلمان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,669 652,489,416 Rls. 18,471 $
280 1 1396 بازرگان آلمان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,600 648,560,000 Rls. 20,000 $
281 11 1396 بازرگان آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,536 645,401,640 Rls. 18,408 $
282 7 1396 بازرگان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,758 637,950,500 Rls. 18,700 $
283 11 1396 بازرگان آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 985 632,949,570 Rls. 17,237 $
284 12 1396 بازرگان آلمان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,840 630,963,840 Rls. 16,973 $
285 12 1396 بازرگان آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,003 619,612,135 Rls. 16,692 $
286 2 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,800 616,892,560 Rls. 19,022 $
287 1 1396 بازرگان آلمان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 5,175 606,014,464 Rls. 18,688 $
288 10 1396 بازرگان آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 7,592 603,980,998 Rls. 16,890 $
289 1 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 2,975 594,748,006 Rls. 18,374 $
290 11 1396 بازرگان آلمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 860 591,209,250 Rls. 17,250 $
291 12 1396 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,391 589,353,370 Rls. 15,905 $
292 9 1396 بازرگان آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 4,018 588,623,592 Rls. 16,673 $
293 11 1396 بازرگان آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,726 587,315,897 Rls. 15,919 $
294 12 1396 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 3,161 582,234,850 Rls. 15,662 $
295 5 1396 بازرگان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 4,036 581,494,900 Rls. 17,780 $
296 6 1396 بازرگان آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,198 580,655,458 Rls. 17,442 $
297 5 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,024 578,824,530 Rls. 17,670 $
298 8 1396 بازرگان آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,142 576,479,351 Rls. 16,487 $
299 11 1396 بازرگان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 9,175 576,405,612 Rls. 15,598 $
300 5 1396 بازرگان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,123 574,823,480 Rls. 17,547 $
مجموع کل
77,560,600,317 ريال
مجموع کل
2,251,491 دلار