آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 5,109 34,415,620,976 Rls. 943,570 $
102 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,217 34,358,429,799 Rls. 1,057,101 $
103 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 941 34,313,639,434 Rls. 1,009,848 $
104 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,298 33,786,992,671 Rls. 958,551 $
105 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,970 33,748,314,138 Rls. 1,033,443 $
106 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,642 33,699,911,413 Rls. 1,035,776 $
107 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,443 33,217,705,171 Rls. 987,051 $
108 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,251 33,158,615,138 Rls. 892,455 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,199 32,806,643,556 Rls. 1,000,798 $
110 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,952 32,245,921,605 Rls. 991,333 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 1,070 32,230,815,142 Rls. 983,545 $
112 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,828 32,198,264,077 Rls. 959,272 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,599 31,243,519,124 Rls. 837,421 $
114 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021900 ک ک ساير 1,828 31,084,353,449 Rls. 951,436 $
115 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,356 31,030,422,267 Rls. 956,249 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 5,288 30,190,969,698 Rls. 812,131 $
117 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 2,101 29,961,878,800 Rls. 925,749 $
118 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 6,385 29,490,127,586 Rls. 909,010 $
119 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 425 29,455,870,570 Rls. 842,439 $
120 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 262 29,398,514,591 Rls. 899,165 $
121 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044190 ک ک ک ساير 4,754 29,296,337,603 Rls. 901,795 $
122 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 738 29,084,659,532 Rls. 835,448 $
123 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 4,023 28,634,568,716 Rls. 856,616 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,420 28,548,832,960 Rls. 794,947 $
125 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 3,805 28,541,392,542 Rls. 766,547 $
126 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,170 28,519,885,100 Rls. 816,707 $
127 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,558 28,425,229,984 Rls. 788,612 $
128 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 5,661 28,116,665,583 Rls. 834,778 $
129 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 4,725 28,106,952,157 Rls. 799,652 $
130 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 770 28,037,121,000 Rls. 794,163 $
131 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,321 27,308,578,377 Rls. 841,891 $
132 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 60 27,021,547,996 Rls. 793,410 $
133 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 1,068 26,974,380,601 Rls. 831,962 $
134 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,040 26,816,513,795 Rls. 818,371 $
135 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 14,980 26,604,974,000 Rls. 819,000 $
136 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,088 26,512,325,709 Rls. 817,678 $
137 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,926 26,351,405,077 Rls. 812,667 $
138 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 442 26,219,893,620 Rls. 744,077 $
139 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,892 26,127,698,769 Rls. 713,468 $
140 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 3,583 26,058,593,534 Rls. 796,873 $
141 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,157 26,009,665,438 Rls. 767,735 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,391 25,919,749,076 Rls. 753,664 $
143 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,190 25,419,186,342 Rls. 783,892 $
144 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,981 25,352,283,987 Rls. 780,475 $
145 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 996 25,219,990,617 Rls. 774,987 $
146 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,313 25,148,122,932 Rls. 701,642 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 5,395 24,988,914,086 Rls. 770,070 $
148 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 433 24,883,013,326 Rls. 705,417 $
149 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 10,125 24,401,713,741 Rls. 729,284 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,489 24,196,388,798 Rls. 686,656 $
151 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,119 23,816,003,402 Rls. 637,584 $
152 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,801 23,749,936,489 Rls. 649,722 $
153 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,967 23,636,048,627 Rls. 704,393 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 472 23,505,177,985 Rls. 722,871 $
155 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,523 23,403,794,376 Rls. 721,516 $
156 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 321 23,157,586,168 Rls. 703,566 $
157 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,973 22,306,265,240 Rls. 687,722 $
158 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 435 22,303,898,025 Rls. 687,365 $
159 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 751 22,090,546,990 Rls. 614,897 $
160 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,700 22,008,761,747 Rls. 618,550 $
161 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 502 22,007,435,568 Rls. 592,339 $
162 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 237 22,005,470,422 Rls. 672,019 $
163 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 570 21,910,160,376 Rls. 675,770 $
164 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 551 21,844,091,206 Rls. 652,755 $
165 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 579 21,841,071,918 Rls. 595,763 $
166 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,015 21,723,115,431 Rls. 669,547 $
167 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,014 21,521,528,937 Rls. 600,304 $
168 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 63 21,445,182,000 Rls. 584,003 $
169 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 251 21,322,810,873 Rls. 614,459 $
170 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,210 21,260,709,465 Rls. 613,212 $
171 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,696 21,137,146,693 Rls. 648,525 $
172 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 574 20,926,710,674 Rls. 633,669 $
173 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 9,596 20,831,030,430 Rls. 626,562 $
174 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,578 20,648,544,297 Rls. 630,633 $
175 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 1,191 20,039,920,710 Rls. 568,014 $
176 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 940 19,941,931,857 Rls. 574,471 $
177 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 2,231 19,867,515,390 Rls. 545,043 $
178 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,033 19,719,064,414 Rls. 561,156 $
179 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,603 19,437,040,358 Rls. 598,837 $
180 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 444 19,291,010,881 Rls. 522,433 $
181 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 758 19,196,991,000 Rls. 544,580 $
182 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 3,619 19,113,527,736 Rls. 555,270 $
183 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 422 19,086,494,226 Rls. 589,053 $
184 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,517 19,064,642,075 Rls. 511,836 $
185 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,471 19,012,578,891 Rls. 549,745 $
186 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 522 18,784,051,007 Rls. 579,144 $
187 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 171 18,757,845,000 Rls. 544,938 $
188 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 171 18,757,845,000 Rls. 544,938 $
189 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 722 18,600,727,615 Rls. 553,115 $
190 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,425 18,521,573,057 Rls. 513,760 $
191 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,833 18,498,377,928 Rls. 497,571 $
192 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,129 18,465,719,570 Rls. 563,166 $
193 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 297 18,344,586,150 Rls. 544,398 $
194 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 3,206 18,337,799,373 Rls. 565,630 $
195 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,228 18,264,083,600 Rls. 562,993 $
196 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 621 18,076,981,436 Rls. 509,984 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 171 17,907,322,500 Rls. 544,114 $
198 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 171 17,907,322,500 Rls. 544,114 $
199 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,579 17,859,677,943 Rls. 481,663 $
200 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 171 17,845,213,500 Rls. 543,697 $
مجموع کل
2,463,985,985,259 ريال
مجموع کل
72,390,236 دلار