آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 171 17,845,213,500 Rls. 543,697 $
202 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 2,250 17,518,723,390 Rls. 524,199 $
203 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,721 17,435,762,361 Rls. 495,348 $
204 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,016 17,394,006,450 Rls. 482,415 $
205 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 703 17,363,845,858 Rls. 485,256 $
206 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,349 17,242,733,729 Rls. 463,351 $
207 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 561 17,022,335,643 Rls. 458,149 $
208 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,310 16,920,881,178 Rls. 521,576 $
209 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,839 16,851,438,438 Rls. 515,614 $
210 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 241 16,829,399,392 Rls. 519,165 $
211 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,975 16,783,623,612 Rls. 513,959 $
212 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 171 16,714,273,500 Rls. 515,173 $
213 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 171 16,714,273,500 Rls. 515,173 $
214 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 4,165 16,495,887,818 Rls. 508,683 $
215 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 836 16,384,469,722 Rls. 444,951 $
216 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,841 16,204,495,257 Rls. 499,724 $
217 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 288 16,102,840,490 Rls. 438,412 $
218 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051130 ک ک ک جوجه اجداد تخمکگذار يكروزه 232 15,690,797,811 Rls. 459,938 $
219 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,435 15,682,014,836 Rls. 432,253 $
220 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 686 15,564,481,235 Rls. 479,156 $
221 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 392 15,438,912,664 Rls. 475,371 $
222 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,576 15,437,192,491 Rls. 437,261 $
223 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 787 15,346,457,649 Rls. 469,735 $
224 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,281 15,025,707,329 Rls. 403,600 $
225 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 778 15,014,951,463 Rls. 439,084 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 838 14,892,240,570 Rls. 454,929 $
227 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 2,200 14,807,256,300 Rls. 407,791 $
228 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 2,986 14,759,587,686 Rls. 441,668 $
229 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,328 14,730,019,583 Rls. 417,902 $
230 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717010 ---ديسك خوان نواري 590 14,652,208,360 Rls. 427,515 $
231 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 590 14,294,273,187 Rls. 433,151 $
232 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 591 14,225,015,228 Rls. 401,070 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,425 14,185,726,655 Rls. 381,594 $
234 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 2,108 14,151,779,359 Rls. 436,002 $
235 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 230 14,044,492,761 Rls. 408,110 $
236 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044190 ک ک ک ساير 42 13,974,448,808 Rls. 427,539 $
237 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 30 13,779,172,750 Rls. 418,680 $
238 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 282 13,661,522,329 Rls. 384,322 $
239 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189051 دستگاه سنگکشكن كليه برون اندامي 937 13,649,519,800 Rls. 410,006 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,301 13,632,075,502 Rls. 385,062 $
241 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,532 13,600,813,765 Rls. 409,680 $
242 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 221 13,386,916,923 Rls. 374,668 $
243 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,248 13,384,390,316 Rls. 410,801 $
244 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,290 13,350,833,736 Rls. 411,465 $
245 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,185 13,349,866,211 Rls. 410,058 $
246 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 700 13,306,070,000 Rls. 359,099 $
247 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 700 13,293,890,000 Rls. 357,603 $
248 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 996 13,214,431,175 Rls. 404,147 $
249 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,598 13,183,221,609 Rls. 406,452 $
250 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 66 13,111,720,306 Rls. 365,679 $
251 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 663 13,091,530,876 Rls. 403,487 $
252 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,430 13,003,012,251 Rls. 368,590 $
253 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,326 12,809,202,199 Rls. 394,907 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,821 12,773,239,961 Rls. 343,414 $
255 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,080 12,772,791,100 Rls. 393,663 $
256 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 202 12,718,814,683 Rls. 344,443 $
257 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30066000 فرآوردهکهاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 3729 يا اسپرمسيدها 65 12,516,840,000 Rls. 377,366 $
258 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 244 12,491,893,533 Rls. 384,402 $
259 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,151 12,414,756,088 Rls. 379,630 $
260 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,348 12,386,723,420 Rls. 363,625 $
261 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 924 12,329,301,538 Rls. 341,644 $
262 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 121 12,233,472,629 Rls. 328,431 $
263 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 313 12,228,005,550 Rls. 330,915 $
264 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 951 12,208,839,060 Rls. 374,423 $
265 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 710 12,184,579,665 Rls. 399,678 $
266 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 571 12,173,224,510 Rls. 375,541 $
267 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 737 12,132,437,737 Rls. 326,384 $
268 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,883 11,971,091,652 Rls. 365,948 $
269 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 380 11,964,783,125 Rls. 365,205 $
270 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29280010 --- ماده موثره فلووکسام?ن مالئات 200 11,925,018,000 Rls. 322,690 $
271 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 648 11,873,206,924 Rls. 366,141 $
272 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 805 11,829,622,372 Rls. 364,100 $
273 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 104 11,736,454,997 Rls. 361,708 $
274 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 716 11,586,259,359 Rls. 335,650 $
275 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,365 11,557,267,552 Rls. 349,798 $
276 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,893 11,554,751,580 Rls. 322,227 $
277 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 890 11,480,417,400 Rls. 350,450 $
278 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,942 11,367,687,945 Rls. 305,646 $
279 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90192020 دستگاه ونتيلاتور 436 11,356,892,565 Rls. 315,202 $
280 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 6,497 11,307,716,043 Rls. 341,762 $
281 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85258090 ک ک ک ساير 691 11,260,377,834 Rls. 342,146 $
282 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 324 11,255,237,016 Rls. 328,353 $
283 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 300 11,244,419,835 Rls. 346,654 $
284 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 391 11,152,682,449 Rls. 341,039 $
285 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,176 11,066,392,339 Rls. 340,521 $
286 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,147 11,063,994,394 Rls. 298,959 $
287 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,295 11,054,751,166 Rls. 296,935 $
288 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 700 11,001,840,000 Rls. 295,947 $
289 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90151000 مسافت ياب ها 550 10,926,092,000 Rls. 310,851 $
290 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 85 10,850,758,890 Rls. 293,621 $
291 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,157 10,803,283,905 Rls. 329,994 $
292 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 163 10,758,207,766 Rls. 291,151 $
293 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 617 10,736,351,741 Rls. 309,553 $
294 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,486 10,725,076,000 Rls. 325,881 $
295 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,301 10,722,719,875 Rls. 311,440 $
296 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 75 10,698,583,575 Rls. 328,228 $
297 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,480 10,578,434,159 Rls. 293,263 $
298 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 740 10,471,899,848 Rls. 294,421 $
299 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,181 10,463,629,144 Rls. 305,302 $
300 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29280090 --- سا?ر 200 10,328,766,000 Rls. 310,257 $
مجموع کل
1,338,789,544,485 ريال
مجموع کل
39,177,822 دلار