آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 350 192,505,000 Rls. 5,865 $
302 5 1396 سهلان آلمان 27101920 گريس 300 192,188,400 Rls. 5,885 $
303 9 1396 سهلان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 114 191,231,275 Rls. 5,425 $
304 2 1396 سهلان آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,000 189,992,862 Rls. 5,859 $
305 3 1396 سهلان آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 400 189,406,998 Rls. 5,837 $
306 6 1396 سهلان آلمان 38249990 ک ک ک ساير 500 185,085,087 Rls. 5,639 $
307 5 1396 سهلان آلمان 27101950 روغن صنعتي 200 183,364,212 Rls. 5,626 $
308 2 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 172,024,115 Rls. 5,301 $
309 10 1396 سهلان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 15 169,463,052 Rls. 4,847 $
310 4 1396 سهلان آلمان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 500 167,790,350 Rls. 5,164 $
311 7 1396 سهلان آلمان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1 164,829,336 Rls. 4,932 $
312 1 1396 سهلان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 140 159,026,830 Rls. 4,904 $
313 6 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 415 159,023,472 Rls. 4,794 $
314 5 1396 سهلان آلمان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 135 149,281,398 Rls. 4,571 $
315 4 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 16 148,384,372 Rls. 4,559 $
316 6 1396 سهلان آلمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 3,700 147,038,155 Rls. 4,417 $
317 6 1396 سهلان آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 243 145,173,900 Rls. 4,361 $
318 6 1396 سهلان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 480 143,507,970 Rls. 4,311 $
319 6 1396 سهلان آلمان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 440 142,952,660 Rls. 4,294 $
320 2 1396 سهلان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,080 142,700,184 Rls. 4,399 $
321 9 1396 سهلان آلمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 68 136,453,843 Rls. 3,882 $
322 5 1396 سهلان آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 48 133,336,000 Rls. 4,077 $
323 2 1396 سهلان آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 166 130,020,630 Rls. 4,010 $
324 3 1396 سهلان آلمان 38249030 موا دآبکاري 64 126,426,587 Rls. 3,897 $
325 5 1396 سهلان آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 1,474 124,846,088 Rls. 3,836 $
326 3 1396 سهلان آلمان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 29 121,793,140 Rls. 3,754 $
327 3 1396 سهلان آلمان 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 259 119,677,800 Rls. 3,688 $
328 9 1396 سهلان آلمان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 132 119,356,832 Rls. 3,381 $
329 10 1396 سهلان آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 330 118,420,270 Rls. 3,286 $
330 6 1396 سهلان آلمان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 16,000 117,289,405 Rls. 3,523 $
331 7 1396 سهلان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 250 114,335,307 Rls. 3,410 $
332 10 1396 سهلان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 26 112,107,890 Rls. 3,207 $
333 4 1396 سهلان آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 26 107,930,025 Rls. 3,316 $
334 2 1396 سهلان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 188 107,795,181 Rls. 3,322 $
335 7 1396 سهلان آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 5 106,802,682 Rls. 3,196 $
336 10 1396 سهلان آلمان 96085000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دوياچندشماره فرعي 9608 270 106,767,000 Rls. 3,000 $
337 3 1396 سهلان آلمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 96 95,677,351 Rls. 2,949 $
338 4 1396 سهلان آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 20 90,808,751 Rls. 2,790 $
339 8 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 201 89,762,460 Rls. 2,608 $
340 9 1396 سهلان آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 75 84,656,180 Rls. 2,398 $
341 10 1396 سهلان آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 172 83,791,960 Rls. 2,325 $
342 1 1396 سهلان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 300 79,060,300 Rls. 2,439 $
343 7 1396 سهلان آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 100 77,057,445 Rls. 2,270 $
344 5 1396 سهلان آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,200 76,353,375 Rls. 2,346 $
345 7 1396 سهلان آلمان 27101920 گريس 39 75,741,660 Rls. 2,244 $
346 2 1396 سهلان آلمان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8 74,999,916 Rls. 2,313 $
347 6 1396 سهلان آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 160 74,085,100 Rls. 2,217 $
348 11 1396 سهلان آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 50 73,293,660 Rls. 1,996 $
349 9 1396 سهلان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 40 66,454,315 Rls. 1,867 $
350 12 1396 سهلان آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18 64,557,381 Rls. 1,742 $
351 10 1396 سهلان آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2 59,944,695 Rls. 1,663 $
352 5 1396 سهلان آلمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 40 55,409,100 Rls. 1,691 $
353 5 1396 سهلان آلمان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 1,000 54,723,000 Rls. 1,681 $
354 2 1396 سهلان آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 24 54,287,460 Rls. 1,674 $
355 12 1396 سهلان آلمان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 757 51,859,013 Rls. 1,386 $
356 10 1396 سهلان آلمان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 150 51,712,718 Rls. 1,453 $
357 9 1396 سهلان آلمان 84212190 ک ک ک ساير 85 51,035,040 Rls. 1,434 $
358 6 1396 سهلان آلمان 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 530 50,295,220 Rls. 1,511 $
359 9 1396 سهلان آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 1 49,755,092 Rls. 1,412 $
360 6 1396 سهلان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 30 48,984,267 Rls. 1,466 $
361 6 1396 سهلان آلمان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 40 48,255,430 Rls. 1,444 $
362 10 1396 سهلان آلمان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 841 47,433,019 Rls. 1,333 $
363 12 1396 سهلان آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 84 44,594,844 Rls. 1,196 $
364 1 1396 سهلان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 225 42,034,477 Rls. 1,296 $
365 6 1396 سهلان آلمان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 224 41,838,642 Rls. 1,257 $
366 5 1396 سهلان آلمان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 50 40,401,260 Rls. 1,233 $
367 7 1396 سهلان آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 85 40,046,000 Rls. 1,198 $
368 1 1396 سهلان آلمان 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 120 39,533,550 Rls. 1,219 $
369 8 1396 سهلان آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2 38,467,188 Rls. 1,122 $
370 2 1396 سهلان آلمان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 178 37,164,217 Rls. 1,146 $
371 5 1396 سهلان آلمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 314 36,436,560 Rls. 1,112 $
372 2 1396 سهلان آلمان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 88 35,353,146 Rls. 1,090 $
373 10 1396 سهلان آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 3 32,407,986 Rls. 899 $
374 6 1396 سهلان آلمان 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 234 29,106,756 Rls. 887 $
375 7 1396 سهلان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2 25,349,118 Rls. 759 $
376 7 1396 سهلان آلمان 73182900 ک ک ساير 1 21,865,116 Rls. 654 $
377 6 1396 سهلان آلمان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 10 21,326,520 Rls. 648 $
378 1 1396 سهلان آلمان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 70 20,600,417 Rls. 635 $
379 9 1396 سهلان آلمان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 4 15,916,962 Rls. 452 $
380 7 1396 سهلان آلمان 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 160 15,703,740 Rls. 468 $
381 12 1396 سهلان آلمان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 140 11,470,750 Rls. 310 $
382 7 1396 سهلان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1 7,008,050 Rls. 210 $
383 6 1396 سهلان آلمان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 25 633,450 Rls. 19 $
384 7 1396 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 2 84,634 Rls. 2 $
مجموع کل
7,565,665,599 ريال
مجموع کل
226,239 دلار