آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 35 446,685,750 Rls. 11,850 $
102 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 10 439,589,744 Rls. 13,441 $
103 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 81029600 مفتول ا ز موليبدن 160 434,903,823 Rls. 13,163 $
104 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 164 434,262,860 Rls. 11,752 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3 426,531,000 Rls. 11,400 $
106 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 412,970,376 Rls. 11,176 $
107 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 732 394,932,000 Rls. 12,000 $
108 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 12 386,121,846 Rls. 11,376 $
109 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3 382,242,000 Rls. 11,400 $
110 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 247 361,262,253 Rls. 11,135 $
111 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 632 359,265,021 Rls. 11,071 $
112 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 250 354,256,528 Rls. 10,924 $
113 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 140 342,001,129 Rls. 10,472 $
114 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,000 341,575,520 Rls. 9,244 $
115 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,000 333,743,312 Rls. 8,978 $
116 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 128 320,088,000 Rls. 9,084 $
117 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 200 310,578,500 Rls. 9,571 $
118 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 307,689,300 Rls. 9,470 $
119 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 82 296,539,320 Rls. 8,844 $
120 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90041000 عينک آفتابي 63 289,760,800 Rls. 8,770 $
121 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 2 286,967,520 Rls. 8,063 $
122 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 60 276,986,400 Rls. 7,860 $
123 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 38 276,347,190 Rls. 7,386 $
124 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 26 249,741,360 Rls. 6,801 $
125 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 9 248,632,340 Rls. 6,710 $
126 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 800 247,488,000 Rls. 7,520 $
127 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 28 239,741,879 Rls. 6,791 $
128 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 810 239,731,933 Rls. 7,366 $
129 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33079030 ک ک ک موم موبر 325 234,356,220 Rls. 6,809 $
130 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 276 230,386,200 Rls. 6,377 $
131 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 832 226,949,908 Rls. 6,985 $
132 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 170 224,254,042 Rls. 6,039 $
133 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 60 218,455,398 Rls. 6,197 $
134 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 69 206,262,000 Rls. 6,359 $
135 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 585 206,130,452 Rls. 5,849 $
136 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 180 205,115,612 Rls. 6,138 $
137 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33051000 شامپوها 95 202,981,408 Rls. 6,168 $
138 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 25 200,745,000 Rls. 5,400 $
139 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 47 197,916,336 Rls. 6,095 $
140 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 649 196,996,707 Rls. 5,836 $
141 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 47 194,285,650 Rls. 5,990 $
142 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 41 193,803,400 Rls. 5,780 $
143 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 16 186,170,400 Rls. 5,737 $
144 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 5 180,103,050 Rls. 5,550 $
145 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 37 177,849,750 Rls. 5,465 $
146 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 394 173,266,268 Rls. 5,347 $
147 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 171 169,598,148 Rls. 5,230 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26 164,360,060 Rls. 5,065 $
149 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 45 162,419,320 Rls. 4,844 $
150 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 55 159,434,022 Rls. 4,907 $
151 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 25 157,900,952 Rls. 4,607 $
152 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 75 155,156,250 Rls. 4,403 $
153 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 100 152,148,540 Rls. 4,483 $
154 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 45 147,252,704 Rls. 4,084 $
155 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 68149010 ميکاي کارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 140 144,603,576 Rls. 4,239 $
156 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 90 141,896,200 Rls. 4,360 $
157 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 500 138,434,400 Rls. 4,266 $
158 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 152 132,277,866 Rls. 4,064 $
159 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 100 124,723,600 Rls. 3,800 $
160 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20 110,024,800 Rls. 3,317 $
161 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 157 108,846,002 Rls. 3,356 $
162 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 82057000 گيره, قيدوهمانند. 70 107,608,830 Rls. 3,315 $
163 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 140 107,101,170 Rls. 3,301 $
164 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 33 106,253,798 Rls. 2,867 $
165 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 36 106,003,523 Rls. 3,184 $
166 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45 103,438,170 Rls. 3,018 $
167 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 26 102,373,668 Rls. 2,770 $
168 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 7 99,693,300 Rls. 3,073 $
169 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 38 96,773,527 Rls. 2,982 $
170 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 167 81,147,834 Rls. 2,357 $
171 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2 76,926,538 Rls. 2,294 $
172 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 37 76,680,048 Rls. 2,366 $
173 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 530 75,390,000 Rls. 2,000 $
174 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 3 71,879,400 Rls. 2,209 $
175 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85431000 شتاب دهنده ها? ذره (Particle accelerators) 95 69,392,079 Rls. 2,044 $
176 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 41 67,171,398 Rls. 2,057 $
177 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 4 64,296,670 Rls. 1,959 $
178 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 3 60,068,250 Rls. 1,851 $
179 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 92 57,550,755 Rls. 1,609 $
180 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 13 50,149,075 Rls. 1,349 $
181 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 60 49,168,920 Rls. 1,516 $
182 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 5 46,733,505 Rls. 1,440 $
183 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 31 44,639,280 Rls. 1,297 $
184 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 44 44,130,360 Rls. 1,240 $
185 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25 43,297,725 Rls. 1,330 $
186 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 62 41,992,965 Rls. 1,201 $
187 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 10 41,976,446 Rls. 1,136 $
188 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 17 41,002,167 Rls. 1,147 $
189 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 28 40,769,457 Rls. 1,140 $
190 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 68 39,125,422 Rls. 1,137 $
191 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 49 38,251,288 Rls. 1,179 $
192 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 69 37,452,023 Rls. 1,155 $
193 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 30 37,247,000 Rls. 1,000 $
194 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12092100 بذر گ?اهان علوفه ا? ؛ بذر ?ونجه (alfalfa ) 200 36,955,000 Rls. 1,000 $
195 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 48 36,283,520 Rls. 1,120 $
196 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2 34,318,560 Rls. 997 $
197 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 42 33,725,484 Rls. 1,039 $
198 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 5 31,353,088 Rls. 960 $
199 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 170 27,723,584 Rls. 743 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 95 23,629,900 Rls. 700 $
مجموع کل
17,615,413,672 ريال
مجموع کل
515,846 دلار