آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 7 22,985,550 Rls. 614 $
202 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 11 22,089,139 Rls. 632 $
203 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 1 21,447,800 Rls. 640 $
204 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5 20,146,280 Rls. 616 $
205 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 24 20,024,832 Rls. 606 $
206 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6 19,624,843 Rls. 525 $
207 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64021210 کفش برا? اسک? رو? برف و کفش برا? برف سوار? ( snowboard ) که تخت ب?رون? و رو?ه آنها از کائوچو ?ا پلاست?ک باشند 38 15,695,750 Rls. 429 $
208 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9 15,348,218 Rls. 410 $
209 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 5 14,661,600 Rls. 410 $
210 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16 14,529,844 Rls. 403 $
211 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 135 14,452,910 Rls. 410 $
212 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23 14,041,722 Rls. 420 $
213 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1 13,752,665 Rls. 410 $
214 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 80 12,308,670 Rls. 330 $
215 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4 11,674,273 Rls. 326 $
216 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85402000 ک لامپکها و لولهکها براي دوربين تلويزيون؛ مبدلکها و تشديدكنندهکهاي تصوير؛ ساير لامپکها و لولهکهاي فتوكاتود 12 11,612,480 Rls. 320 $
217 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 5 11,609,150 Rls. 350 $
218 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 10 11,581,764 Rls. 347 $
219 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84439920 ک ک ک اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 10 11,356,276 Rls. 339 $
220 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 10 11,114,888 Rls. 333 $
221 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 11 9,569,358 Rls. 258 $
222 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2 9,467,040 Rls. 276 $
223 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 6 9,437,674 Rls. 264 $
224 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8 9,351,835 Rls. 250 $
225 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 4 7,745,760 Rls. 226 $
226 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30 7,435,000 Rls. 200 $
227 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 10 7,432,320 Rls. 199 $
228 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 45 7,379,189 Rls. 210 $
229 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 37 7,052,192 Rls. 213 $
230 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 25 6,750,250 Rls. 191 $
231 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3 6,513,250 Rls. 199 $
232 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2 6,229,548 Rls. 192 $
233 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15 5,295,600 Rls. 150 $
234 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 240 4,967,808 Rls. 152 $
235 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12092100 بذر گ?اهان علوفه ا? ؛ بذر ?ونجه (alfalfa ) 173 4,923,300 Rls. 150 $
236 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13 4,752,020 Rls. 130 $
237 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 5 4,717,066 Rls. 141 $
238 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 11 4,443,241 Rls. 121 $
239 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2 3,913,700 Rls. 119 $
240 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 31 3,720,276 Rls. 106 $
241 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 50 3,695,500 Rls. 100 $
242 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 22 3,474,486 Rls. 97 $
243 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 6 3,070,350 Rls. 90 $
244 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 20 2,344,424 Rls. 71 $
245 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 13 2,335,040 Rls. 62 $
246 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33079030 ک ک ک موم موبر 5 2,258,008 Rls. 68 $
247 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 13 1,878,240 Rls. 56 $
248 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1 813,740 Rls. 25 $
249 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2 791,364 Rls. 24 $
250 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 14 641,130 Rls. 17 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 2 369,969 Rls. 11 $
مجموع کل
462,827,332 ريال
مجموع کل
13,238 دلار