آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 146,472 5,673,736,463 Rls. 167,160 $
202 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 131,136 5,611,965,120 Rls. 173,123 $
203 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 100,000 5,589,896,400 Rls. 158,574 $
204 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 252,800 5,582,986,200 Rls. 152,038 $
205 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,500 5,547,734,416 Rls. 158,666 $
206 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,443 5,537,165,519 Rls. 169,746 $
207 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 45,000 5,509,208,250 Rls. 150,714 $
208 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 112,700 5,475,773,340 Rls. 163,310 $
209 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 43,104 5,469,921,830 Rls. 152,289 $
210 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 202,039 5,378,908,542 Rls. 162,167 $
211 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 27101930 روغن ترانسفور ماتور 199,200 5,368,579,440 Rls. 163,566 $
212 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 122,500 5,336,979,034 Rls. 163,110 $
213 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 101,610 5,292,366,746 Rls. 150,782 $
214 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 118,000 5,267,485,020 Rls. 150,650 $
215 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 16,600 5,231,199,400 Rls. 158,330 $
216 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 73,000 5,216,080,000 Rls. 141,334 $
217 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,920 5,143,455,681 Rls. 157,861 $
218 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151090 ک ک ک ساير 100,000 5,108,325,750 Rls. 148,403 $
219 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 110,000 5,069,272,500 Rls. 155,762 $
220 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,506 5,039,503,429 Rls. 135,436 $
221 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 51,823 4,942,774,366 Rls. 140,260 $
222 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25199020 کكربنات منيزيم تكليس شده 378,360 4,908,532,608 Rls. 150,592 $
223 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 60,000 4,889,250,000 Rls. 150,000 $
224 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 61,765 4,848,804,466 Rls. 149,452 $
225 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 50,235 4,826,315,501 Rls. 130,610 $
226 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,700 4,813,305,000 Rls. 129,477 $
227 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,700 4,751,707,600 Rls. 136,075 $
228 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 32,976 4,719,393,216 Rls. 144,064 $
229 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 64,196 4,709,389,439 Rls. 134,267 $
230 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 62,490 4,647,766,706 Rls. 141,878 $
231 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 72,916 4,604,910,788 Rls. 128,088 $
232 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 28,833 4,574,947,096 Rls. 137,933 $
233 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 66,387 4,573,145,839 Rls. 134,734 $
234 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,492 4,557,800,000 Rls. 140,595 $
235 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151090 ک ک ک ساير 75,000 4,542,253,509 Rls. 125,978 $
236 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,320 4,479,057,000 Rls. 121,975 $
237 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 55,997 4,443,565,072 Rls. 135,644 $
238 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 69,000 4,413,533,940 Rls. 135,405 $
239 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 66,000 4,387,093,920 Rls. 132,781 $
240 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 10,500 4,373,268,416 Rls. 133,719 $
241 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 4,339,031,960 Rls. 125,531 $
242 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,230 4,310,590,740 Rls. 132,928 $
243 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,872 4,305,306,142 Rls. 120,373 $
244 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 85,600 4,252,890,504 Rls. 123,426 $
245 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 18,537 4,232,091,426 Rls. 114,878 $
246 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 39,414 4,229,958,196 Rls. 129,297 $
247 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 225,000 4,225,258,125 Rls. 129,375 $
248 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,660 4,198,321,250 Rls. 119,142 $
249 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 202,500 4,188,415,470 Rls. 124,795 $
250 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 73,200 4,173,810,186 Rls. 121,603 $
251 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32072010 لعابکها 169,000 4,137,526,050 Rls. 127,328 $
252 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,210 4,137,098,685 Rls. 122,659 $
253 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 40,000 4,103,658,000 Rls. 119,216 $
254 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 90,682 4,094,538,277 Rls. 110,798 $
255 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32072010 لعابکها 214,000 4,091,278,000 Rls. 123,828 $
256 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 58,254 4,045,975,409 Rls. 122,821 $
257 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 92,165 4,036,808,490 Rls. 111,959 $
258 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 22,366 4,002,416,250 Rls. 109,493 $
259 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 40,500 4,002,267,591 Rls. 113,366 $
260 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 104,000 4,002,261,120 Rls. 121,134 $
261 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84212190 ک ک ک ساير 7,000 3,994,537,772 Rls. 122,680 $
262 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 46,105 3,994,481,105 Rls. 108,817 $
263 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,616 3,963,488,000 Rls. 122,322 $
264 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151090 ک ک ک ساير 96,000 3,958,492,282 Rls. 121,293 $
265 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 51,840 3,923,194,176 Rls. 113,973 $
266 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 19,612 3,903,832,400 Rls. 120,623 $
267 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 82,957 3,879,518,498 Rls. 119,673 $
268 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 38,166 3,838,078,504 Rls. 102,899 $
269 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 9,026 3,836,471,064 Rls. 115,665 $
270 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 64,000 3,822,582,100 Rls. 117,739 $
271 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 73,215 3,743,696,238 Rls. 105,193 $
272 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,185 3,734,154,238 Rls. 113,770 $
273 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 176,742 3,730,268,970 Rls. 115,075 $
274 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,000 3,718,974,600 Rls. 101,277 $
275 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 12,300 3,714,718,500 Rls. 103,026 $
276 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,500 3,699,867,096 Rls. 101,956 $
277 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,412 3,695,331,132 Rls. 113,997 $
278 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,925 3,659,140,656 Rls. 100,833 $
279 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 41,250 3,624,736,500 Rls. 111,819 $
280 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 40,000 3,620,158,400 Rls. 108,323 $
281 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 91,332 3,614,079,417 Rls. 108,141 $
282 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,925 3,603,579,356 Rls. 107,827 $
283 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 39,471 3,585,308,133 Rls. 110,484 $
284 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 57,382 3,571,227,975 Rls. 102,137 $
285 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 140,447 3,562,827,840 Rls. 101,070 $
286 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 500 3,555,720,000 Rls. 99,911 $
287 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 45,020 3,529,382,478 Rls. 100,803 $
288 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 8,878 3,511,629,264 Rls. 105,871 $
289 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 169,939 3,507,515,412 Rls. 94,921 $
290 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 22,648 3,505,690,320 Rls. 107,553 $
291 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 96,000 3,428,074,440 Rls. 105,681 $
292 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 90,451 3,427,842,155 Rls. 104,959 $
293 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 8,485 3,425,393,780 Rls. 104,081 $
294 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 20,902 3,409,892,899 Rls. 91,693 $
295 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25293010 نفلين سي ا نيت 200,000 3,401,700,000 Rls. 104,523 $
296 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 23,700 3,397,523,085 Rls. 92,523 $
297 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,495 3,386,857,316 Rls. 91,403 $
298 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 32,700 3,384,538,344 Rls. 92,169 $
299 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 8,728 3,379,296,200 Rls. 102,569 $
300 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 22,700 3,378,854,304 Rls. 94,941 $
مجموع کل
429,189,514,382 ريال
مجموع کل
12,554,711 دلار