آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 31,707,502 242,620,087,828 Rls. 6,579,877 $
2 10 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 31,018,760 223,214,665,955 Rls. 6,211,467 $
3 3 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 16,433,627 222,410,635,539 Rls. 6,854,356 $
4 5 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 32,772,397 196,007,127,735 Rls. 5,989,991 $
5 2 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 15,249,000 193,925,195,081 Rls. 5,977,910 $
6 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 29,717,866 182,539,532,822 Rls. 5,517,156 $
7 5 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,334,640 178,583,984,862 Rls. 5,472,870 $
8 11 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 24,008,497 175,560,202,208 Rls. 4,836,731 $
9 8 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 26,006,739 172,757,491,255 Rls. 5,043,034 $
10 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 23,034,213 152,170,857,736 Rls. 4,327,633 $
11 1 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 23,996,145 131,107,534,410 Rls. 4,043,232 $
12 7 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 20,365,956 127,936,681,982 Rls. 3,816,960 $
13 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 8,631,250 119,913,236,628 Rls. 3,620,434 $
14 7 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 8,394,450 113,809,203,700 Rls. 3,370,861 $
15 4 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 8,779,570 108,836,293,139 Rls. 3,347,746 $
16 4 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 18,470,510 101,079,184,546 Rls. 3,112,107 $
17 8 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,060,710 88,629,762,071 Rls. 2,556,451 $
18 12 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 9,699,934 75,169,680,945 Rls. 2,028,181 $
19 2 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 14,037,631 74,518,032,744 Rls. 2,297,258 $
20 10 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,013,880 73,152,872,171 Rls. 2,053,964 $
21 12 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,109,530 66,808,827,662 Rls. 1,829,275 $
22 11 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 8,695,419 64,705,003,713 Rls. 1,791,225 $
23 4 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 8,878,925 59,227,448,628 Rls. 1,823,538 $
24 1 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,721,710 51,684,234,346 Rls. 1,594,183 $
25 11 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,988,504 47,027,554,164 Rls. 1,304,292 $
26 3 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 6,220,693 42,865,321,772 Rls. 1,320,986 $
27 2 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 5,657,391 38,480,409,603 Rls. 1,186,383 $
28 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10082900 ارزن بجز بذز 2,700,050 35,237,812,540 Rls. 1,066,520 $
29 5 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 3,000,000 34,231,800,000 Rls. 1,044,958 $
30 4 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 12060090 ک ک ک ساير 1,958,797 26,726,786,079 Rls. 822,616 $
31 10 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 1,800,000 20,732,601,600 Rls. 579,771 $
32 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,208,530 20,602,897,953 Rls. 586,159 $
33 8 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,950,307 20,514,585,158 Rls. 586,718 $
34 7 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,999,451 20,404,944,172 Rls. 604,466 $
35 5 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,952,643 19,990,827,982 Rls. 613,310 $
36 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,853,880 19,887,779,332 Rls. 605,928 $
37 12 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 311,900 19,602,680,060 Rls. 525,555 $
38 1 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,857,182 18,477,914,518 Rls. 570,025 $
39 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 146,966 15,437,494,048 Rls. 437,273 $
40 7 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,693,090 15,163,855,829 Rls. 449,206 $
41 1 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,993,065 15,011,606,135 Rls. 463,092 $
42 12 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 1,000,000 13,028,260,560 Rls. 349,292 $
43 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 191,560 12,369,308,077 Rls. 351,911 $
44 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 300,000 11,753,509,185 Rls. 333,423 $
45 11 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 174,870 10,905,388,555 Rls. 296,979 $
46 9 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,300,000 10,858,692,000 Rls. 308,153 $
47 10 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 610,580 10,671,871,202 Rls. 302,285 $
48 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 594,210 6,847,343,282 Rls. 206,438 $
49 10 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 38,840 2,572,908,952 Rls. 72,295 $
50 8 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 52,000 2,552,938,450 Rls. 74,488 $
51 6 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 141,402 1,835,891,453 Rls. 55,147 $
52 4 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 20,800 882,899,600 Rls. 27,208 $
53 1 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 881,729,656 Rls. 27,208 $
مجموع کل
3,711,925,389,623 ريال
مجموع کل
109,268,525 دلار