آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 17,805 75,803,658,152 Rls. 2,069,652 $
102 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 7,910 75,787,200,000 Rls. 2,280,000 $
103 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 14,164 75,501,865,482 Rls. 2,060,740 $
104 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 73,859,900,000 Rls. 2,048,477 $
105 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,246 72,700,392,657 Rls. 2,168,219 $
106 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 150 71,698,401,850 Rls. 2,039,842 $
107 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,408 71,145,897,252 Rls. 2,186,320 $
108 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4,044 70,486,819,271 Rls. 1,970,197 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,483 70,075,964,475 Rls. 2,143,677 $
110 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,701 69,451,317,192 Rls. 2,123,775 $
111 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,488 69,242,567,040 Rls. 2,021,943 $
112 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 11,268 69,046,152,943 Rls. 2,052,751 $
113 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 24,452 68,959,862,250 Rls. 2,125,877 $
114 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 18,052 68,413,210,160 Rls. 2,093,146 $
115 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 9,297 68,253,500,381 Rls. 1,986,511 $
116 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,545 68,217,426,722 Rls. 1,904,534 $
117 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 67,887,800,000 Rls. 2,000,112 $
118 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,494 67,457,000,964 Rls. 1,964,261 $
119 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,143 66,792,852,855 Rls. 1,932,992 $
120 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 5,850 66,274,800,000 Rls. 1,800,000 $
121 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 9,651 65,845,851,030 Rls. 1,951,743 $
122 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,996 65,600,646,540 Rls. 1,900,935 $
123 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 3,525 65,458,815,051 Rls. 1,871,244 $
124 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,531 64,960,200,808 Rls. 1,911,715 $
125 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 11,058 64,440,291,794 Rls. 1,948,230 $
126 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,058 63,653,923,631 Rls. 1,730,936 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,591 63,185,023,766 Rls. 1,880,442 $
128 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,803 62,883,519,540 Rls. 1,937,847 $
129 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,213 62,702,915,745 Rls. 1,932,443 $
130 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,176 62,076,082,682 Rls. 1,913,906 $
131 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,916 61,992,589,833 Rls. 1,874,308 $
132 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,748 61,770,157,414 Rls. 1,898,638 $
133 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,203 61,525,637,297 Rls. 1,897,116 $
134 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,279 61,421,089,153 Rls. 1,892,586 $
135 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 839 61,290,598,390 Rls. 1,751,904 $
136 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,259 61,014,055,500 Rls. 1,880,904 $
137 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 883 60,888,543,857 Rls. 1,877,096 $
138 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 4,053 60,523,081,705 Rls. 1,730,345 $
139 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 4,903 60,135,284,327 Rls. 1,853,864 $
140 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,789 60,093,310,019 Rls. 1,668,010 $
141 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,795 59,928,726,367 Rls. 1,668,941 $
142 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 21,761 59,909,587,799 Rls. 1,610,617 $
143 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021900 ک ک ساير 831 59,647,116,728 Rls. 1,823,791 $
144 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 11,732 59,503,658,966 Rls. 1,833,956 $
145 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 10,758 58,892,883,427 Rls. 1,754,761 $
146 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 19,650 58,794,155,873 Rls. 1,808,283 $
147 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 670 58,764,833,092 Rls. 1,610,292 $
148 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,037 58,003,438,064 Rls. 1,785,226 $
149 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 12,264 57,919,745,546 Rls. 1,770,186 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,448 57,659,049,839 Rls. 1,636,937 $
151 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 9,311 57,462,768,983 Rls. 1,766,830 $
152 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 17,256 57,270,489,885 Rls. 1,664,235 $
153 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,575 57,142,527,319 Rls. 1,544,736 $
154 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29359010 ک ک ک س?لدناف?ل س?ترات 1,093 57,098,177,478 Rls. 1,708,503 $
155 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 22,836 56,648,461,814 Rls. 1,745,840 $
156 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 9,540 55,529,515,020 Rls. 1,513,093 $
157 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 837 55,316,796,904 Rls. 1,544,947 $
158 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,861 55,241,226,435 Rls. 1,694,777 $
159 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 31,637 54,683,976,874 Rls. 1,685,887 $
160 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29359010 ک ک ک س?لدناف?ل س?ترات 1,002 54,315,946,900 Rls. 1,541,315 $
161 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,656 54,132,165,914 Rls. 1,670,979 $
162 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,682 54,026,255,030 Rls. 1,450,073 $
163 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 5,539 53,680,770,948 Rls. 1,525,038 $
164 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 912 53,540,058,449 Rls. 1,647,602 $
165 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,081 53,516,350,140 Rls. 1,614,244 $
166 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 11,897 53,247,676,508 Rls. 1,641,897 $
167 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 15,003 53,135,482,320 Rls. 1,542,539 $
168 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 3,453 53,064,157,498 Rls. 1,471,922 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,865 52,638,736,693 Rls. 1,439,416 $
170 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 23,340 52,614,309,529 Rls. 1,621,573 $
171 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 759 52,218,930,807 Rls. 1,404,107 $
172 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30044190 ک ک ک ساير 5,218 52,176,842,330 Rls. 1,606,088 $
173 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 9,267 52,147,178,615 Rls. 1,455,675 $
174 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,967 51,805,963,625 Rls. 1,572,683 $
175 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 11,324 51,801,111,233 Rls. 1,408,990 $
176 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 11,894 51,647,486,301 Rls. 1,465,130 $
177 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,562 51,541,660,186 Rls. 1,485,701 $
178 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 23,280 51,315,167,988 Rls. 1,582,432 $
179 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,332 50,155,465,885 Rls. 1,545,888 $
180 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,900 49,887,882,000 Rls. 1,477,853 $
181 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 12,119 49,014,151,365 Rls. 1,510,918 $
182 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,224 48,989,563,700 Rls. 1,394,512 $
183 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 821 48,888,066,980 Rls. 1,454,791 $
184 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,655 48,730,702,424 Rls. 1,490,818 $
185 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,283 48,701,187,682 Rls. 1,497,533 $
186 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 5,000 48,658,500,000 Rls. 1,500,000 $
187 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 18,232 48,282,295,628 Rls. 1,380,717 $
188 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,417 48,132,592,086 Rls. 1,312,639 $
189 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 9,264 47,680,667,161 Rls. 1,469,928 $
190 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,144 47,671,787,870 Rls. 1,354,813 $
191 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 31,745 47,545,056,519 Rls. 1,424,333 $
192 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,081 46,641,353,941 Rls. 1,322,581 $
193 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,943 46,615,022,628 Rls. 1,437,221 $
194 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 600 46,217,410,000 Rls. 1,424,748 $
195 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 2,420 46,137,020,231 Rls. 1,325,099 $
196 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 4,000 44,807,520,000 Rls. 1,200,000 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 538 44,805,247,063 Rls. 1,356,185 $
198 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 25,629 44,763,851,297 Rls. 1,339,433 $
199 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,065 43,587,447,900 Rls. 1,253,831 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,945 43,053,012,733 Rls. 1,283,513 $
مجموع کل
5,795,467,400,248 ريال
مجموع کل
170,353,834 دلار