آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 6,200 42,646,276,475 Rls. 1,179,234 $
202 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,045 42,619,705,911 Rls. 1,157,505 $
203 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,670 42,506,541,608 Rls. 1,309,933 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 606 42,369,943,598 Rls. 1,263,643 $
205 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 739 41,714,054,456 Rls. 1,228,980 $
206 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,009 41,537,422,719 Rls. 1,134,141 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,134 41,370,474,150 Rls. 1,264,756 $
208 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 4,000 41,127,600,000 Rls. 1,200,000 $
209 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,504 40,988,069,890 Rls. 1,247,472 $
210 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 21,946 40,696,684,989 Rls. 1,242,549 $
211 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 17,389 40,580,186,703 Rls. 1,250,991 $
212 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 3,507 40,506,297,052 Rls. 1,123,824 $
213 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 5,356 39,897,243,000 Rls. 1,222,866 $
214 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 12,124 39,892,817,869 Rls. 1,074,617 $
215 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 9,084 39,721,561,456 Rls. 1,224,424 $
216 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 948 39,716,246,346 Rls. 1,221,689 $
217 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 2,918 39,642,059,910 Rls. 1,204,523 $
218 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,524 39,480,299,395 Rls. 1,216,781 $
219 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 7,195 39,232,906,319 Rls. 1,206,575 $
220 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,088 39,080,282,504 Rls. 1,058,080 $
221 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,157 38,971,781,513 Rls. 1,201,349 $
222 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,975 38,794,028,913 Rls. 1,131,114 $
223 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,943 38,310,304,013 Rls. 1,068,909 $
224 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,186 38,127,011,176 Rls. 1,175,258 $
225 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,180 37,965,141,584 Rls. 1,170,151 $
226 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 7,130 37,954,971,222 Rls. 1,170,081 $
227 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,613 37,850,358,021 Rls. 1,156,284 $
228 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 7,472 37,541,907,420 Rls. 1,025,197 $
229 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,969 37,419,549,628 Rls. 1,153,298 $
230 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 10,262 37,211,049,873 Rls. 1,147,220 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 900 37,063,578,775 Rls. 1,142,470 $
232 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 3,974 36,785,888,400 Rls. 1,110,133 $
233 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,200 36,564,966,496 Rls. 1,014,116 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30044190 ک ک ک ساير 3,856 36,297,261,258 Rls. 1,025,519 $
235 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,384 36,069,182,464 Rls. 981,646 $
236 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,273 35,952,197,060 Rls. 1,015,907 $
237 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,200 35,802,351,264 Rls. 1,014,116 $
238 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 15,119 35,482,927,236 Rls. 1,093,596 $
239 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 4,223 35,470,618,791 Rls. 1,086,166 $
240 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 5,804 35,297,182,074 Rls. 1,087,882 $
241 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,927 35,020,877,474 Rls. 989,053 $
242 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 21,576 34,985,088,645 Rls. 1,078,453 $
243 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 5,998 34,735,726,074 Rls. 1,071,366 $
244 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,805 34,721,470,273 Rls. 993,897 $
245 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 19,117 34,713,536,378 Rls. 1,070,513 $
246 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,885 34,605,511,448 Rls. 931,266 $
247 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 649 34,428,920,237 Rls. 1,019,574 $
248 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 712 34,367,866,102 Rls. 1,059,339 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 5,400 34,309,447,800 Rls. 1,057,470 $
250 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 12,502 34,273,220,152 Rls. 953,670 $
251 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,175 33,991,829,894 Rls. 973,013 $
252 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 552 33,901,185,058 Rls. 1,045,185 $
253 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,274 33,815,703,171 Rls. 916,586 $
254 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 2,961 33,763,903,425 Rls. 957,373 $
255 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 680 33,386,111,182 Rls. 1,027,058 $
256 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,455 33,158,346,318 Rls. 939,223 $
257 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 3,405 33,111,976,456 Rls. 1,020,781 $
258 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,348 33,062,301,939 Rls. 986,650 $
259 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,044 32,786,391,328 Rls. 882,449 $
260 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 517 32,776,631,077 Rls. 1,004,587 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,714 32,594,454,706 Rls. 946,072 $
262 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 13,543 32,537,697,407 Rls. 992,768 $
263 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 552 32,507,152,019 Rls. 992,312 $
264 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,997 32,498,955,195 Rls. 940,033 $
265 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,703 32,486,779,399 Rls. 979,379 $
266 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,202 32,422,617,816 Rls. 941,545 $
267 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 8,384 32,418,000,000 Rls. 1,000,000 $
268 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,617 32,310,834,250 Rls. 927,750 $
269 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,669 31,994,063,967 Rls. 981,262 $
270 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 13,667 31,903,317,146 Rls. 904,842 $
271 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 6,481 31,302,042,507 Rls. 957,693 $
272 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,526 31,172,212,967 Rls. 884,570 $
273 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,495 31,125,012,000 Rls. 959,888 $
274 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 45 31,099,521,096 Rls. 831,205 $
275 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 113 30,935,450,800 Rls. 926,709 $
276 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,597 30,746,477,903 Rls. 938,786 $
277 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,107 30,393,317,474 Rls. 892,286 $
278 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,360 30,330,458,198 Rls. 874,744 $
279 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,691 30,187,495,291 Rls. 813,339 $
280 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,211 30,173,050,750 Rls. 929,829 $
281 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,640 30,077,019,098 Rls. 927,657 $
282 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4,939 30,006,445,106 Rls. 906,682 $
283 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 10,409 29,904,609,532 Rls. 815,939 $
284 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,152 29,844,778,030 Rls. 807,896 $
285 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 9,247 29,697,592,684 Rls. 900,060 $
286 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 11,134 29,638,346,370 Rls. 913,455 $
287 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 8,609 29,558,639,378 Rls. 895,125 $
288 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,924 29,501,320,085 Rls. 867,608 $
289 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 13,023 29,436,086,480 Rls. 886,668 $
290 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 397 29,420,141,304 Rls. 822,174 $
291 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,400 29,349,331,200 Rls. 824,674 $
292 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 731 29,189,216,930 Rls. 879,680 $
293 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 652 28,952,581,266 Rls. 890,944 $
294 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4,352 28,948,591,929 Rls. 884,726 $
295 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 131 28,580,699,689 Rls. 880,582 $
296 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,962 28,524,120,731 Rls. 785,555 $
297 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,852 28,408,286,801 Rls. 825,294 $
298 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 624 28,391,073,948 Rls. 825,399 $
299 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 9,463 28,333,786,920 Rls. 751,661 $
300 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,626 28,191,726,768 Rls. 798,542 $
مجموع کل
3,451,268,281,102 ريال
مجموع کل
101,685,834 دلار