آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 70,393 110,847,651,220 Rls. 3,268,569 $
2 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 388,000 78,970,932,672 Rls. 2,136,949 $
3 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 336,638 42,173,002,553 Rls. 1,299,800 $
4 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100,250 40,069,099,391 Rls. 1,226,994 $
5 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 110,680 38,363,693,196 Rls. 1,036,355 $
6 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 69,841 36,857,790,000 Rls. 1,119,922 $
7 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 34,210 33,379,483,570 Rls. 945,796 $
8 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 49,057 33,358,107,457 Rls. 907,994 $
9 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,389 32,286,848,000 Rls. 869,928 $
10 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 25,224 31,545,235,000 Rls. 973,078 $
11 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 44,160 27,958,364,152 Rls. 862,454 $
12 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 196,452 27,818,238,694 Rls. 752,367 $
13 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 293,393 26,235,732,562 Rls. 703,982 $
14 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 61,960 25,946,006,000 Rls. 697,942 $
15 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 36,350 25,150,909,751 Rls. 696,337 $
16 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 342,900 24,327,941,438 Rls. 690,389 $
17 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 52,325 24,234,983,779 Rls. 745,374 $
18 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 131,864 22,140,223,581 Rls. 616,245 $
19 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 10,950 21,597,577,740 Rls. 595,155 $
20 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 21,294,300,300 Rls. 574,683 $
21 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 22,500 21,287,172,574 Rls. 572,118 $
22 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 2,100 19,447,661,600 Rls. 588,610 $
23 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 19,300 19,233,699,195 Rls. 559,213 $
24 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 48,560 18,844,474,522 Rls. 556,027 $
25 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 103,125 17,723,259,000 Rls. 546,424 $
26 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 103,125 17,723,259,000 Rls. 546,424 $
27 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 139,960 17,672,162,791 Rls. 544,889 $
28 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 22,500 17,237,171,700 Rls. 488,250 $
29 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,771 16,863,143,760 Rls. 463,396 $
30 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 270,270 14,910,954,634 Rls. 435,064 $
31 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 28,429 13,466,295,000 Rls. 413,775 $
32 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 24,000 13,189,395,240 Rls. 406,440 $
33 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 185,526 12,834,961,832 Rls. 361,406 $
34 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 116,600 12,530,226,832 Rls. 380,731 $
35 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 44,715 11,773,354,119 Rls. 318,586 $
36 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 87,303 11,433,017,286 Rls. 337,392 $
37 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 72,337 10,912,969,473 Rls. 297,186 $
38 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 100,458 10,850,068,050 Rls. 301,648 $
39 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 186,990 10,593,370,000 Rls. 326,000 $
40 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 1,825 10,532,661,848 Rls. 324,581 $
41 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 10,395,011,600 Rls. 303,300 $
42 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 81,100 10,247,760,000 Rls. 290,815 $
43 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 101,250 10,108,187,100 Rls. 286,749 $
44 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 9,821,148,800 Rls. 300,295 $
45 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 22,000 9,773,381,100 Rls. 301,294 $
46 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 85,250 9,548,531,778 Rls. 267,959 $
47 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 23,500 9,179,016,000 Rls. 276,735 $
48 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 21,175 9,090,017,338 Rls. 280,236 $
49 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 183,890 8,916,555,636 Rls. 274,905 $
50 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 8,725,752,000 Rls. 269,081 $
51 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 58,052 8,694,483,004 Rls. 266,220 $
52 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 40,000 8,642,377,800 Rls. 266,428 $
53 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,731 8,472,619,928 Rls. 247,210 $
54 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 58,600 8,149,761,001 Rls. 251,412 $
55 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 29232010 لستينکها 176,000 7,605,769,755 Rls. 234,428 $
56 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,907 7,350,514,626 Rls. 198,921 $
57 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 22,340 6,854,504,010 Rls. 185,482 $
58 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 62,100 6,785,506,539 Rls. 208,817 $
59 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 60,000 6,747,154,800 Rls. 208,004 $
60 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 33,977 6,649,185,128 Rls. 204,978 $
61 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,220 6,447,364,680 Rls. 194,379 $
62 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,504 6,194,205,000 Rls. 167,167 $
63 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 22,200 6,154,117,500 Rls. 174,644 $
64 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39011030 ک ک ک گريد فيلم 39,000 5,686,576,050 Rls. 152,968 $
65 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 50,000 5,655,375,000 Rls. 154,009 $
66 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 46,400 5,557,408,926 Rls. 161,824 $
67 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 15162020 روغنCBE ، CBR 86,400 5,540,940,000 Rls. 157,243 $
68 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 64,800 5,309,878,800 Rls. 149,200 $
69 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 26,400 5,264,617,512 Rls. 162,268 $
70 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 20,000 5,099,470,200 Rls. 140,524 $
71 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 21,960 5,099,076,864 Rls. 157,165 $
72 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,059 5,089,026,000 Rls. 156,634 $
73 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 35,000 5,023,027,575 Rls. 135,118 $
74 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 47,780 4,872,546,000 Rls. 140,230 $
75 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 104,520 4,868,604,312 Rls. 136,147 $
76 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 60,000 4,587,640,200 Rls. 124,932 $
77 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,000 4,584,373,200 Rls. 141,271 $
78 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 30,452 4,519,346,628 Rls. 139,297 $
79 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 40,000 4,489,910,360 Rls. 135,893 $
80 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 38,880 4,478,450,805 Rls. 135,812 $
81 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 48,000 4,406,945,280 Rls. 134,748 $
82 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,376,502,000 Rls. 134,269 $
83 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 29124200 اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك) 6,600 4,374,886,296 Rls. 133,957 $
84 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 8,374 4,310,763,870 Rls. 132,933 $
85 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 17,600 4,272,938,000 Rls. 125,889 $
86 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 216,000 4,063,055,040 Rls. 112,741 $
87 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,057,045,600 Rls. 122,314 $
88 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 14,000 3,926,020,000 Rls. 119,846 $
89 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 3,918,491,500 Rls. 110,993 $
90 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 16,637 3,828,688,541 Rls. 117,974 $
91 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 12,093 3,817,260,000 Rls. 117,639 $
92 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,520 3,766,879,643 Rls. 115,396 $
93 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069010 ا ستابيلايزر 17,750 3,693,617,440 Rls. 111,792 $
94 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 13,500 3,640,453,200 Rls. 112,238 $
95 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 92,708 3,490,424,876 Rls. 99,048 $
96 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 11,433 3,419,651,040 Rls. 105,379 $
97 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 28255000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس 4,200 3,391,095,000 Rls. 96,234 $
98 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,125 3,388,870,852 Rls. 102,170 $
99 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 45,500 3,379,528,880 Rls. 93,730 $
100 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,000 3,378,360,120 Rls. 104,128 $
مجموع کل
1,376,796,070,245 ريال
مجموع کل
39,931,885 دلار