آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,208 826,514,511 Rls. 23,638 $
202 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 21,807 825,583,000 Rls. 24,200 $
203 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 850 815,185,170 Rls. 24,312 $
204 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,980 804,660,075 Rls. 23,707 $
205 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,565 800,984,100 Rls. 24,693 $
206 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 1,759 781,731,059 Rls. 24,099 $
207 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 66 778,096,836 Rls. 24,002 $
208 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,960 776,687,730 Rls. 23,959 $
209 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 240 751,295,025 Rls. 23,085 $
210 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,316 730,876,762 Rls. 20,903 $
211 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 500 721,995,750 Rls. 19,422 $
212 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 25,000 699,186,225 Rls. 20,712 $
213 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 89 672,686,175 Rls. 20,669 $
214 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 1,080 641,539,710 Rls. 18,901 $
215 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 1,099 641,154,388 Rls. 17,460 $
216 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84195090 --- سا?ر 1,640 610,575,570 Rls. 18,732 $
217 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 4,204 603,160,800 Rls. 18,600 $
218 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 1,000 596,259,720 Rls. 18,387 $
219 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,102 589,315,247 Rls. 18,161 $
220 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 6,000 575,503,358 Rls. 16,373 $
221 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 129 571,560,596 Rls. 17,620 $
222 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 360 559,532,160 Rls. 17,246 $
223 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 8,000 549,109,507 Rls. 15,622 $
224 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 212 541,786,072 Rls. 16,507 $
225 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 400 530,998,380 Rls. 15,063 $
226 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 2,712 508,471,040 Rls. 15,680 $
227 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,000 493,304,900 Rls. 14,035 $
228 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069010 ا ستابيلايزر 2,250 474,415,920 Rls. 13,977 $
229 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,890 470,474,400 Rls. 13,668 $
230 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 459,272,680 Rls. 13,901 $
231 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,557 453,966,270 Rls. 12,285 $
232 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 2,000 450,350,682 Rls. 12,813 $
233 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 2,453 433,143,308 Rls. 11,722 $
234 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 360 416,834,316 Rls. 12,845 $
235 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,850 396,118,250 Rls. 11,942 $
236 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 2,132 392,630,355 Rls. 12,005 $
237 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 209 385,618,210 Rls. 10,321 $
238 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 998 385,417,200 Rls. 10,402 $
239 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 18,937 379,255,699 Rls. 10,762 $
240 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 20,000 375,675,952 Rls. 10,419 $
241 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 765 361,364,150 Rls. 9,688 $
242 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 46 331,122,308 Rls. 10,211 $
243 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 50 315,645,174 Rls. 9,414 $
244 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,340 297,100,069 Rls. 8,428 $
245 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,520 292,446,000 Rls. 8,296 $
246 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,370 284,508,140 Rls. 8,645 $
247 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 400 282,349,192 Rls. 7,546 $
248 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 554 269,623,367 Rls. 8,256 $
249 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,181 234,409,165 Rls. 6,501 $
250 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,000 218,411,325 Rls. 6,711 $
251 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 250 214,412,069 Rls. 6,533 $
252 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 45 209,711,460 Rls. 6,421 $
253 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 392 208,985,002 Rls. 6,443 $
254 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 34 208,920,096 Rls. 6,397 $
255 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 718 195,920,384 Rls. 5,550 $
256 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 205 192,127,388 Rls. 5,919 $
257 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 510 189,291,900 Rls. 5,059 $
258 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,280 188,091,750 Rls. 5,043 $
259 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 235 173,419,442 Rls. 4,912 $
260 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,196 158,286,110 Rls. 4,390 $
261 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 1,320 153,050,050 Rls. 4,091 $
262 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 320 148,495,032 Rls. 4,570 $
263 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 1,375 145,509,512 Rls. 4,287 $
264 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,233 143,188,290 Rls. 3,827 $
265 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 636 140,850,415 Rls. 4,231 $
266 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 181 136,794,000 Rls. 3,667 $
267 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 5,960 135,472,613 Rls. 3,621 $
268 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 59 129,894,336 Rls. 3,977 $
269 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 133 128,104,824 Rls. 3,467 $
270 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 1,758 125,773,748 Rls. 3,778 $
271 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 192 125,554,332 Rls. 3,591 $
272 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 217 117,753,143 Rls. 3,436 $
273 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 67 116,494,184 Rls. 3,114 $
274 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 314 113,372,900 Rls. 3,032 $
275 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 110 110,671,890 Rls. 2,958 $
276 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 200 91,439,520 Rls. 2,791 $
277 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 971 87,503,075 Rls. 2,368 $
278 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 82 86,850,484 Rls. 2,609 $
279 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 1,000 86,344,665 Rls. 2,457 $
280 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,000 79,373,166 Rls. 2,258 $
281 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 125 66,378,501 Rls. 1,980 $
282 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 88 64,446,984 Rls. 1,988 $
283 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 73209010 ک ک ک فنر مخصوص مکانيسم جمع کردن کمربندهاي ايمني خودرو جفت و جور شده با بدنه پلاستيکي 31 63,755,640 Rls. 1,952 $
284 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 165 63,241,800 Rls. 1,931 $
285 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 296 61,302,438 Rls. 1,891 $
286 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 9 60,647,785 Rls. 1,822 $
287 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 10 55,315,500 Rls. 1,703 $
288 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 97 47,410,814 Rls. 1,343 $
289 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 144 45,512,500 Rls. 1,292 $
290 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 17 42,169,126 Rls. 1,127 $
291 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 11 37,937,703 Rls. 1,075 $
292 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 150 37,687,940 Rls. 1,054 $
293 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 54 33,131,196 Rls. 1,022 $
294 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 31 32,961,615 Rls. 990 $
295 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 41 27,890,649 Rls. 755 $
296 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 165 22,172,598 Rls. 600 $
297 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 22 19,199,541 Rls. 513 $
298 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 50 18,208,780 Rls. 509 $
299 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3 17,182,271 Rls. 487 $
300 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13 11,805,406 Rls. 364 $
مجموع کل
31,527,920,565 ريال
مجموع کل
925,741 دلار