آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,719,317 2,023,317,860,190 Rls. 61,171,375 $
2 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,798,520 1,497,831,184,765 Rls. 45,778,469 $
3 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,203,144 1,452,858,207,590 Rls. 44,775,524 $
4 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,358,502 1,410,898,161,675 Rls. 43,431,135 $
5 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,691,998 1,372,531,925,270 Rls. 42,268,270 $
6 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,606,629 1,303,218,028,100 Rls. 39,863,619 $
7 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,985,325 1,284,478,502,650 Rls. 35,028,627 $
8 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,858,853 994,285,312,048 Rls. 29,800,851 $
9 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,166,294 991,753,653,530 Rls. 30,575,222 $
10 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,283,361 822,114,480,450 Rls. 22,253,098 $
11 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,543,824 733,995,593,240 Rls. 22,211,684 $
12 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,675,868 698,401,908,150 Rls. 21,548,435 $
13 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,059,665 625,318,253,540 Rls. 17,042,496 $
14 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,181,928 587,026,597,650 Rls. 18,101,678 $
15 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 924,790 561,407,040,440 Rls. 17,302,640 $
16 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 558,905,000,000 Rls. 15,401,510 $
17 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 531,171,000,000 Rls. 14,240,894 $
18 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 704,523 435,732,456,440 Rls. 13,061,727 $
19 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 759,100 413,924,957,660 Rls. 11,468,600 $
20 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 609,642 368,966,095,480 Rls. 9,937,196 $
21 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 559,000 293,904,622,900 Rls. 7,974,820 $
22 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 561,261 288,247,399,270 Rls. 8,000,215 $
23 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 390,210 277,607,032,925 Rls. 7,866,100 $
24 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 436,500 235,329,678,125 Rls. 6,807,052 $
25 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,019,161 235,317,117,631 Rls. 6,791,051 $
26 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 991,166 234,460,816,420 Rls. 6,544,417 $
27 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 982,937 229,230,991,309 Rls. 6,503,882 $
28 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 420,000 225,279,253,720 Rls. 6,056,280 $
29 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 365,930 218,034,657,000 Rls. 6,722,250 $
30 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 321,000 191,109,515,600 Rls. 5,889,900 $
31 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 853,304 181,977,232,477 Rls. 5,608,391 $
32 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 844,009 179,735,121,986 Rls. 5,540,964 $
33 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 758,604 160,954,072,741 Rls. 4,911,054 $
34 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 666,541 158,907,676,104 Rls. 4,332,582 $
35 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 698,197 157,265,033,038 Rls. 4,674,373 $
36 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 274,722 156,398,963,345 Rls. 4,609,497 $
37 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 255,000 151,562,548,400 Rls. 4,675,560 $
38 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 229,470 148,702,251,600 Rls. 4,449,861 $
39 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 703,186 147,162,675,515 Rls. 4,524,905 $
40 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 654,910 143,182,008,159 Rls. 4,304,291 $
41 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 173,791 140,775,093,309 Rls. 3,936,761 $
42 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 190,200 128,124,124,460 Rls. 3,634,828 $
43 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 198,010 122,702,881,300 Rls. 3,624,276 $
44 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87033329 ---- ساير 148,000 121,690,920,000 Rls. 3,260,000 $
45 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 242,090 117,714,045,420 Rls. 3,632,446 $
46 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 454,560 112,326,612,583 Rls. 3,016,613 $
47 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 182,000 107,522,325,000 Rls. 3,255,000 $
48 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,297,190 105,050,638,140 Rls. 2,972,029 $
49 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 170,888 100,298,393,000 Rls. 3,083,900 $
50 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 227,500 98,291,340,000 Rls. 2,961,183 $
51 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72029300 فرونيوبيوم. 100,000 97,247,749,919 Rls. 2,850,586 $
52 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 205,000 89,471,844,000 Rls. 2,748,900 $
53 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 91,097 85,619,125,782 Rls. 2,460,052 $
54 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,490,475 84,820,631,987 Rls. 2,366,010 $
55 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 356,933 79,030,201,282 Rls. 2,436,883 $
56 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,509,381 78,907,719,950 Rls. 2,142,137 $
57 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 192,100 76,383,377,400 Rls. 2,330,360 $
58 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,377,952 75,119,069,323 Rls. 2,017,959 $
59 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 75,000 74,652,975,000 Rls. 2,250,000 $
60 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 68,080 73,546,985,517 Rls. 1,993,272 $
61 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 67,090 69,065,618,660 Rls. 1,853,843 $
62 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 92,355 68,746,625,040 Rls. 1,860,331 $
63 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 111,000 68,009,700,000 Rls. 2,035,000 $
64 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 90,660 67,950,573,449 Rls. 1,822,577 $
65 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,459,750 66,602,436,135 Rls. 1,964,472 $
66 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,485,000 64,598,051,240 Rls. 1,953,335 $
67 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,538,100 61,798,906,107 Rls. 1,751,376 $
68 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 83,474 61,648,750,000 Rls. 1,749,496 $
69 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 40,885 60,943,915,110 Rls. 1,639,267 $
70 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 149,000 59,118,915,000 Rls. 1,585,000 $
71 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 16,499 56,790,535,824 Rls. 1,588,102 $
72 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,277,505 55,757,191,939 Rls. 1,655,180 $
73 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 ---آمبولانس 94,000 54,832,440,000 Rls. 1,560,000 $
74 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87033329 ---- ساير 51,000 53,777,970,000 Rls. 1,530,000 $
75 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 134,250 53,615,760,000 Rls. 1,652,850 $
76 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,237,500 53,129,317,400 Rls. 1,622,890 $
77 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 40,334 53,102,302,493 Rls. 1,506,617 $
78 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 915,350 51,505,540,914 Rls. 1,383,527 $
79 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 337,056 50,044,625,440 Rls. 1,542,736 $
80 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 1,216,706 48,638,097,278 Rls. 1,498,770 $
81 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,153,000 47,864,982,520 Rls. 1,403,048 $
82 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 70,360 47,679,904,085 Rls. 1,309,658 $
83 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 884,115 46,445,157,857 Rls. 1,326,160 $
84 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 48,398 46,158,027,434 Rls. 1,313,210 $
85 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 45,000 45,571,950,000 Rls. 1,350,000 $
86 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 30,232 44,911,534,394 Rls. 1,245,798 $
87 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 39,000 44,588,170,000 Rls. 1,375,000 $
88 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 69,980 44,403,322,740 Rls. 1,257,943 $
89 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,178,479 42,167,417,388 Rls. 1,299,922 $
90 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 31,866 41,388,035,728 Rls. 1,267,279 $
91 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 615,000 38,880,324,000 Rls. 1,039,165 $
92 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 25,844 38,596,059,628 Rls. 1,167,630 $
93 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 60,826 36,968,781,230 Rls. 1,048,730 $
94 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 942,295 36,221,270,799 Rls. 1,116,327 $
95 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 25,775 36,043,014,019 Rls. 1,110,834 $
96 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 56,900 34,440,681,648 Rls. 1,062,065 $
97 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 102,534 33,899,041,688 Rls. 1,037,092 $
98 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 210,660 33,751,073,320 Rls. 956,875 $
99 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 14,337 33,691,404,570 Rls. 958,531 $
100 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 210,660 32,974,622,000 Rls. 962,117 $
مجموع کل
26,638,122,987,582 ريال
مجموع کل
786,386,443 دلار