آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 115 651,453,536 Rls. 19,193 $
302 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 28,095 649,155,744 Rls. 20,012 $
303 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 19,569 623,059,200 Rls. 19,200 $
304 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 5,092 616,052,168 Rls. 18,332 $
305 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 902 606,647,556 Rls. 18,093 $
306 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 400 592,850,900 Rls. 16,218 $
307 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,889 571,132,980 Rls. 17,600 $
308 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,860 543,833,610 Rls. 16,110 $
309 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 6,052 525,867,776 Rls. 15,344 $
310 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 1,022 503,233,164 Rls. 15,486 $
311 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,000 500,918,650 Rls. 13,704 $
312 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 1,390 499,386,357 Rls. 14,571 $
313 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 7,840 484,148,125 Rls. 14,934 $
314 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,095 478,779,000 Rls. 12,836 $
315 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 3,655 478,623,530 Rls. 12,792 $
316 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20 464,953,680 Rls. 13,170 $
317 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,872 447,241,780 Rls. 12,070 $
318 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,370 433,729,170 Rls. 13,363 $
319 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,825 432,790,720 Rls. 11,680 $
320 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 175 428,852,735 Rls. 11,732 $
321 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 38160090 کک ک کک ساير 1,200 394,066,906 Rls. 11,498 $
322 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,331 388,971,529 Rls. 11,992 $
323 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 2,268 381,757,668 Rls. 11,309 $
324 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,680 376,581,888 Rls. 11,038 $
325 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,805 370,392,554 Rls. 9,930 $
326 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,714 370,388,311 Rls. 10,807 $
327 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 9 368,921,784 Rls. 9,860 $
328 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 174 367,490,130 Rls. 9,822 $
329 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 1,726 365,212,620 Rls. 10,892 $
330 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,481 362,231,875 Rls. 11,139 $
331 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 3,040 356,282,680 Rls. 10,981 $
332 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 124 347,733,640 Rls. 9,394 $
333 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 339,639,201 Rls. 9,249 $
334 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 112 332,568,000 Rls. 9,300 $
335 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 5,637 328,487,025 Rls. 10,104 $
336 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 39 321,447,381 Rls. 9,913 $
337 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 569 317,635,088 Rls. 9,389 $
338 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 343 313,906,045 Rls. 9,675 $
339 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 960 308,980,608 Rls. 8,752 $
340 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 226 305,824,770 Rls. 9,428 $
341 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 2,400 301,911,640 Rls. 9,313 $
342 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 1,919 299,851,776 Rls. 8,425 $
343 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 270 297,947,700 Rls. 9,182 $
344 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,700 295,251,600 Rls. 8,400 $
345 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 356 284,664,744 Rls. 7,895 $
346 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 282,523,500 Rls. 7,729 $
347 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 4,080 273,735,556 Rls. 7,987 $
348 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,135 269,764,620 Rls. 7,580 $
349 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 765 265,323,691 Rls. 7,741 $
350 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 29 264,175,072 Rls. 8,144 $
351 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,885 261,744,917 Rls. 7,160 $
352 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 175 260,766,737 Rls. 7,803 $
353 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 3,500 256,747,166 Rls. 6,929 $
354 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,554 250,134,928 Rls. 7,298 $
355 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 49 246,019,038 Rls. 6,606 $
356 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 350 233,009,031 Rls. 6,903 $
357 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 32121000 ورقهکهاي داغکزني 43 229,936,945 Rls. 7,077 $
358 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,760 229,255,488 Rls. 7,055 $
359 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 149 226,528,923 Rls. 6,756 $
360 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 93 226,274,172 Rls. 6,970 $
361 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,760 222,135,760 Rls. 6,847 $
362 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 623 217,692,250 Rls. 5,875 $
363 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,742 215,889,621 Rls. 6,272 $
364 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 965 215,742,976 Rls. 6,592 $
365 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 6,721 211,097,960 Rls. 6,491 $
366 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 20 209,115,170 Rls. 5,981 $
367 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 29 208,204,720 Rls. 6,415 $
368 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 345 204,951,369 Rls. 6,317 $
369 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 139 188,691,846 Rls. 5,817 $
370 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 133 181,725,600 Rls. 5,600 $
371 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,431 179,169,140 Rls. 5,512 $
372 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 901 178,952,014 Rls. 5,221 $
373 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 2,000 178,104,800 Rls. 5,494 $
374 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 705 177,702,336 Rls. 4,993 $
375 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 148 176,553,409 Rls. 4,908 $
376 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 341 168,792,120 Rls. 4,743 $
377 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,219 161,833,200 Rls. 4,861 $
378 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 4,337 161,165,186 Rls. 4,910 $
379 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 251 160,264,440 Rls. 4,924 $
380 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,500 159,375,200 Rls. 4,824 $
381 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,645 151,915,081 Rls. 4,683 $
382 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 1,870 150,637,144 Rls. 4,395 $
383 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,212 142,464,763 Rls. 4,362 $
384 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 1,680 139,989,636 Rls. 4,265 $
385 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,000 138,365,350 Rls. 3,722 $
386 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 720 132,468,050 Rls. 3,575 $
387 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 119 130,488,055 Rls. 4,023 $
388 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 521 128,051,786 Rls. 3,422 $
389 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 203 123,632,000 Rls. 3,757 $
390 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 123,340,000 Rls. 3,500 $
391 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 396 119,287,051 Rls. 3,198 $
392 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 285 118,498,692 Rls. 3,198 $
393 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 140 117,779,480 Rls. 3,632 $
394 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 521 116,217,456 Rls. 3,559 $
395 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 246 113,274,078 Rls. 3,057 $
396 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 809 112,532,050 Rls. 3,459 $
397 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 168 98,154,960 Rls. 3,027 $
398 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 814 95,587,397 Rls. 2,789 $
399 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 305 95,562,266 Rls. 2,579 $
400 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 608 92,152,711 Rls. 2,841 $
مجموع کل
29,024,354,451 ريال
مجموع کل
847,505 دلار